Tuesday, April 16, 2024
HomePopSan Qian Dao 三千道 Three Thousand Roads Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

San Qian Dao 三千道 Three Thousand Roads Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜 Yi Nian Xiao Yao 一念逍遥

Chinese Song Name:San Qian Dao 三千道 
English Translation Name:Three Thousand Roads
Chinese Singer: Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜 Yi Nian Xiao Yao 一念逍遥
Chinese Composer:Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜
Chinese Lyrics:Xie Jiao Jiao Zhu 邪叫教主

San Qian Dao 三千道 Three Thousand Roads Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜 Yi Nian Xiao Yao 一念逍遥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gāo dǎo fēng chén qiān fēng 
高  蹈  风   尘   千   峰   
pì lù yù wǎng jīn yù què 
辟 路 欲 往   金  玉 阙  
yuǎn shè yún hàn cǐ shēn 
远   涉  云  汉  此 身   
yuàn jì péng shān yí piàn yuè 
愿   寄 蓬   山   一 片   月  
yì xīn xún xiān dào rù qīng xiāo 
一 心  寻  仙   道  入 青   霄   
wéi lǎn tiān xīng zhào cháng yè 
为  揽  天   星   照   长    夜 
shàng xià qióng sān qiān shì jiè 
上    下  穷    三  千   世  界  
dàn zhè cháng fēng chuī yáng réng shì hóng chén 
但  这  长    风   吹   扬   仍   是  红   尘   
cóng lái zuì nán jiàn qīng lǎng wú zhē de mǎn yuè 
从   来  最  难  见   清   朗   无 遮  的 满  月  
hóng chén luò yì xíng zhě duō shì sú shēn 
红   尘   络  绎 行   者  多  是  俗 身   
zhōng hèn nán jí yù què 
终    恨  难  及 玉 阙  
qiú zhì dào zhí lì biàn sān qiān dào fāng jiào 
求  至  道  直  历 遍   三  千   道  方   觉   
zhì shū lǎng shì shuí yù 
至  疏  朗   是  谁   欲 
fú tiān zhù jiāng qīng de jué jué 
扶 天   柱  将    倾   的 决  绝  
zhì chéng shì xīn cún zhēn huǒ chì liè 
至  诚    是  心  存  真   火  炽  烈  
zhì luò tuò shì cháng gēng xīng huá guò huāng yě 
至  落  拓  是  长    庚   星   划  过  荒    野 
zhì kuài yì shì hú zhōng rì yuè rèn dào zhuǎn 
至  快   意 是  壶 中    日 月  任  倒  转    
zhǐ píng wǒ kǒu zhōng yí niàn jué 
只  凭   我 口  中    一 念   诀  
bō wù chóng chóng chéng fēng 
拨 雾 重    重    乘    风   
guò yá yǐn qī rù zǐ yān 
过  崖 隐  栖 入 紫 烟  
jià hóng chū chén bì mù 
驾  鸿   出  尘   闭 目 
hū tīng yáo tái yì gōu xián 
忽 听   瑶  台  一 勾  弦   
yì xīn xún xiān dào shàng yún diān 
一 心  寻  仙   道  上    云  巅   
wéi yù qīng xū kāi dòng tiān 
为  御 清   虚 开  洞   天   
lái qù qióng cāng hǎi sāng tián 
来  去 穷    沧   海  桑   田   
dàn zhè shān chuān hào dàng réng shì rén jiān 
但  这  山   川    浩  荡   仍   是  人  间   
cóng lái zuì nán yù jīng jiǔ bù shuāi de táo yuán 
从   来  最  难  遇 经   久  不 衰    的 桃  源   
rén jiān shì fēi bù jué tān chēn chī yuàn 
人  间   是  非  不 绝  贪  嗔   痴  怨   
hé qù fāng shì dòng tiān 
何 去 方   是  洞   天   
qiú zhì dào zhí lì biàn sān qiān dào fāng jiàn 
求  至  道  直  历 遍   三  千   道  方   见   
zhì gāo yuǎn shì shuí yù 
至  高  远   是  谁   欲 
wéi cāng shēng chú huàn de zhì yuàn 
为  苍   生    除  患   的 志  愿   
zhì yīn shì zhèn yāo tǎ xià shì yán 
至  音  是  镇   妖  塔 下  誓  言  
zhì wēi miǎo shì tán zhǐ shū hū yí wàn nián 
至  微  渺   是  弹  指  倏  忽 一 万  年   
zhì héng jiǔ shì chū shēng rù sǐ rèn lún huí 
至  恒   久  是  出  生    入 死 任  轮  回  
yóu nán wàng zhī jiāo céng bìng jiān 
犹  难  忘   知  交   曾   并   肩   
yì xīn yí niàn yì shēn qù 
一 心  一 念   一 身   去 
wǎng shì wài xún xiān dào 
往   世  外  寻  仙   道  
piāo yáo xiāo yáo lù yáo yáo 
飘   遥  逍   遥  路 遥  遥  
zhōng zhī shì dào yǒu sān qiān dào 
终    知  世  道  有  三  千   道  
dào hé qù hé wǎng yóu wǒ 
道  何 去 何 往   由  我 
qiú zhì dào zhí lì biàn sān qiān dào ǒu dé 
求  至  道  直  历 遍   三  千   道  偶 得 
zhì wàng jī shì huī zhǔ 
至  忘   机 是  挥  麈  
ér shēng fēng jiāng hùn dùn jiǎo pò 
而 生    风   将    混  沌  搅   破 
jiàn guāng rú diàn chè jiāng zhē mù hùn dùn jiǎo pò 
剑   光    如 电   掣  将    遮  目 混  沌  搅   破 
zhì míng shì qián kūn jiàn guāng zhào chè 
至  明   是  乾   坤  剑   光    照   彻  
yóu wǒ chàng huái huà hè yí qù yún bō 
由  我 畅    怀   化  鹤 一 去 云  波 
zhì zì yóu shì huà hè zài màn tiān yún bō 
至  自 由  是  化  鹤 在  漫  天   云  波 
zhì xiāo yáo shì wǒ xīn 
至  逍   遥  是  我 心  
jí dào rèn chàng xíng cǐ yí qù 
即 道  任  畅    行   此 一 去 
hū jiàn tiān dì liáo kuò 
忽 见   天   地 辽   阔  
tiān dì gèng liáo kuò 
天   地 更   辽   阔  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags