Ru Lin Meng Jing 如临梦境 Like A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Qian Ling 梦千翎

Ru Lin Meng Jing 如临梦境 Like A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Qian Ling 梦千翎

Chinese Song Name:Ru Lin Meng Jing 如临梦境
English Translation Name:Like A Dream
Chinese Singer: Meng Qian Ling 梦千翎
Chinese Composer:Meng Qian Ling 梦千翎
Chinese Lyrics:Pzzy

Ru Lin Meng Jing 如临梦境 Like A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Qian Ling 梦千翎

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mèng qiān líng : 
梦   千   翎   : 
qíng guāng yì diǎn luò zài xīn hǎi 
晴   光    一 点   落  在  心  海  
hàng hàng qǐ bō lán rù mèng lái 
沆   沆   起 波 澜  入 梦   来  
mián yún qiāo qiāo zhì 
绵   云  悄   悄   至  
kùn dùn shāo shāo chí 
困  顿  稍   稍   迟  
liú fēng dī nán zuò duǎn shī 
流  风   低 喃  作  短   诗  
fèng lín mò : 
凤   临  墨 : 
shī huà yuè rán yì yǒu suǒ zhǐ 
诗  话  跃  然  意 有  所  指  
méng lóng mèng zhōng yí duàn xiǎo cí 
朦   胧   梦   中    一 段   小   词 
xì yǔ rǎn shān sè 
细 雨 染  山   色 
suì xīng luò shēn gǔ 
碎  星   落  深   谷 
chén lián mèng jǐng qiāo qǐ mù 
沉   帘   梦   景   悄   启 幕 
mèng qiān líng + fèng lín mò : 
梦   千   翎   + 凤   临  墨 : 
mián mián   yí shù chūn guāng 
绵   绵     一 树  春   光    
pó suō liú làng   kuà cháng yè ér lái 
婆 娑  流  浪     跨  长    夜 而 来  
lín lǐn huāng yuán róng zuò zhī tóu yīng piàn piàn 
凛  凛  荒    原   融   作  枝  头  樱   片   片   
mèng qiān líng + jìng sān : 
梦   千   翎   + 镜   叁  : 
zhuó zhuó   liú huā cóng cóng 
灼   灼     榴  花  丛   丛   
gāo tái lián dòng   nuǎn fēng qíng rì yǒng 
高  台  帘   动     暖   风   晴   日 涌   
càn càn liè yáng lvè guò xià hé lián lián 
灿  灿  烈  阳   掠  过  夏  荷 连   连   
jìng sān : 
镜   叁  : 
nián yuè zhuǎn xǐng chá yǐ wēi liáng 
年   月  转    醒   茶  已 微  凉    
mèng shí qiāo sī xún yì máng máng 
梦   时  悄   思 寻  忆 茫   茫   
shēng gē sù jiù shì 
声    歌 诉 旧  事  
shēn lín cái zì zhī 
身   临  才  自 知  
zài chén rù mèng xún yí shùn 
再  沉   入 梦   寻  一 瞬   
fèng lín mò + jìng sān : 
凤   临  墨 + 镜   叁  : 
sè sè   qiū fēng rú lián 
瑟 瑟   秋  风   如 镰   
wàn lǐ shuāng tiān   hán shān róng gū yàn 
万  里 霜     天     寒  山   容   孤 雁  
xí xí hóng yè yáo luò qiū yuè xuán nián nián 
习 习 红   叶 摇  落  秋  月  悬   年   年   
hé : 
合 : 
mēng mēng   wù sè diē dàng 
蒙   蒙     雾 色 跌  宕   
shuǐ guāng hān chàng   yún liú xuě qì tǎng 
水   光    酣  畅      云  流  雪  汽 淌   
máng máng shuāng mèng pū kāi dōng yì mián mián 
茫   茫   霜     梦   铺 开  冬   意 绵   绵   
mèng qiān líng : 
梦   千   翎   : 
chén mèng shí jiù shì jǐ chǎng 
沉   梦   时  旧  事  几 场    
wù xū jì 
勿 须 记 
liáo liáo jǐ bǐ zài xīn zhāng 
寥   寥   几 笔 再  新  章    
fèng lín mò : 
凤   临  墨 : 
mèng rù xīn 
梦   入 心  
xīn rú mèng chén huán shì mò guò cǐ 
心  如 梦   尘   寰   事  莫 过  此 
jìng sān : 
镜   叁  : 
wú yán pàn   jiē yán huān 
无 言  盼    皆  言  欢   
mèng wài luò huā wú hén 
梦   外  落  花  无 痕  
hé : 
合 : 
huǎng huǎng   sì jì yí shùn 
恍    恍      四 季 一 瞬   
mèng jìng zhuǎn lún   yú shēng pàn ān wěn 
梦   境   转    轮    余 生    盼  安 稳  
pàn zhōng shēng wàng suì suì míng móu luò xīng chén 
盼  中    生    望   岁  岁  明   眸  落  星   辰   
kě tàn   rén shēng yí niàn 
可 叹    人  生    一 念   
mèng zhōng liú lián   lín lí chén shì jiān 
梦   中    流  连     淋  漓 尘   世  间   
rú mèng rù mèng xún jǐng shùn suí nián nián 
如 梦   入 梦   寻  景   顺   遂  年   年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.