Ru Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi 月明星稀

Ru Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi 月明星稀

Chinese Song Name:Ru Lai 如来 
English Translation Name:Buddha
Chinese Singer: Yue Ming Xing Xi 月明星稀
Chinese Composer:Yue Ming Xing Xi 月明星稀
Chinese Lyrics:Bai Yun Jian 白云剑

Ru Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi 月明星稀

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ài hèn zhù xì tái 
爱 恨  筑  戏 台  
jué chàng jiē bēi āi 
绝  唱    皆  悲  哀 
cháng hèn duǎn ài 
长    恨  短   爱 
ā  nán duàn qīng bái 
阿 难  断   清   白  
rén shì shēng rú lái 
人  世  生    如 来  
hé shēng gǔ tóng mái 
何 生    骨 同   埋  
zhú tái péng lái 
烛  台  蓬   莱  
bù jí yì yǎn zhù hóng bái 
不 及 一 眼  注  红   白  
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
āi yuè rǎn xuě bái 
哀 乐  染  雪  白  
gèng nián dié lǜ tái 
更   年   叠  绿 苔  
tàn cháng qì shuāi 
叹  长    气 衰    
lì bēi nán tóng zhái 
立 碑  难  同   宅   
tóng shēng bù tóng zhài 
童   生    不 同   债   
yòu céng hái jǐ zǎi 
又  曾   还  几 载  
zhōng sàn mò guài 
终    散  莫 怪   
wàng chuān wàng yòu huái 
忘   川    忘   又  怀   
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
mìng 
命   
dé shě yì fú píng 
得 舍  亦 浮 萍   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.