Ren Jian Guo Chang 人间过场 Passing The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Ren Jian Guo Chang 人间过场 Passing The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Chinese Song Name:Ren Jian Guo Chang 人间过场 
English Translation Name: Passing The World 
Chinese Singer: Ruo Yi Zhi Bai 若以止白
Chinese Composer:Hui Se You Mo 灰色幽默
Chinese Lyrics:Wei Zi Fu 未子夫

Ren Jian Guo Chang 人间过场 Passing The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zài tā xiāng   xīng yè bēn máng   fù yì chǎng liú làng 
在  他 乡      星   夜 奔  忙     赴 一 场    流  浪   
yì shēn shuāng   fàn dài jiǔ náng   dú zì yì rén káng 
一 身   霜       饭  袋  酒  囊     独 自 一 人  扛   
zhǐ dào shì   qián chéng wèi néng zhàng liáng 
只  道  是    前   程    未  能   丈    量    
qián chén bù gǎn wàng 
前   尘   不 敢  忘   
wàng xiǎng gái xiě wú cháng   xiě wú shuāng 
妄   想    改  写  无 常      写  无 双     
guī gù xiāng   zhāi míng yuè guāng   yú bēi zhōng yáo huàng 
归  故 乡      摘   明   月  光      于 杯  中    摇  晃    
yì shēng wàng   què nán wàng chuān   nián yuè de nán qiáng 
一 生    望     却  难  望   穿      年   月  的 南  墙    
hé bì wèn   lái rì dào zǔ qiě cháng 
何 必 问    来  日 道  阻 且  长    
shuí néng yǔ wǒ tóng wǎng 
谁   能   与 我 同   往   
bēi huān dōu jìn cháng   wéi yǒu nǐ zhù   wǒ xīn shàng 
悲  欢   都  尽  尝      唯  有  你 住    我 心  上    
zài rén jiān   liáng liàng qiāng qiāng   diē diē zhuàng zhuàng 
在  人  间     踉    踉    跄    跄      跌  跌  撞     撞     
rú qīng fēng guò chǎng 
如 清   风   过  场    
lí chóu hé xū jiǎng   wèi fáng chóu chàng   shì qīng kuáng 
离 愁   何 须 讲      未  妨   惆   怅      是  轻   狂    
dù rén jiān   cōng cōng máng máng   piāo piāo dàng dàng 
渡 人  间     匆   匆   忙   忙     飘   飘   荡   荡   
rú dà mèng yì chǎng 
如 大 梦   一 场    
zhǐ yuàn xīn ān fàng   bú bì zài tàn   liǎng máng máng 
只  愿   心  安 放     不 必 再  叹    两    茫   茫   
zài tā xiāng   xīng yè bēn máng   fù yì chǎng liú làng 
在  他 乡      星   夜 奔  忙     赴 一 场    流  浪   
yì shēn shuāng   fàn dài jiǔ náng   dú zì yì rén káng 
一 身   霜       饭  袋  酒  囊     独 自 一 人  扛   
zhǐ dào shì   qián chéng wèi néng zhàng liáng 
只  道  是    前   程    未  能   丈    量    
qián chén bù gǎn wàng 
前   尘   不 敢  忘   
wàng xiǎng gái xiě wú cháng   xiě wú shuāng 
妄   想    改  写  无 常      写  无 双     
guī gù xiāng   zhāi míng yuè guāng   yú bēi zhōng yáo huàng 
归  故 乡      摘   明   月  光      于 杯  中    摇  晃    
yì shēng wàng   què nán wàng chuān   nián yuè de nán qiáng 
一 生    望     却  难  望   穿      年   月  的 南  墙    
hé bì wèn   lái rì dào zǔ qiě cháng 
何 必 问    来  日 道  阻 且  长    
shuí néng yǔ wǒ tóng wǎng 
谁   能   与 我 同   往   
bēi huān dōu jìn cháng   wéi yǒu nǐ zhù   wǒ xīn shàng 
悲  欢   都  尽  尝      唯  有  你 住    我 心  上    
zài rén jiān   liáng liàng qiāng qiāng   diē diē zhuàng zhuàng 
在  人  间     踉    踉    跄    跄      跌  跌  撞     撞     
rú qīng fēng guò chǎng 
如 清   风   过  场    
lí chóu hé xū jiǎng   wèi fáng chóu chàng   shì qīng kuáng 
离 愁   何 须 讲      未  妨   惆   怅      是  轻   狂    
dù rén jiān   cōng cōng máng máng   piāo piāo dàng dàng 
渡 人  间     匆   匆   忙   忙     飘   飘   荡   荡   
rú dà mèng yì chǎng 
如 大 梦   一 场    
zhǐ yuàn xīn ān fàng   bú bì zài tàn   liǎng máng máng 
只  愿   心  安 放     不 必 再  叹    两    茫   茫   
zài rén jiān   liáng liàng qiāng qiāng   diē diē zhuàng zhuàng 
在  人  间     踉    踉    跄    跄      跌  跌  撞     撞     
rú qīng fēng guò chǎng 
如 清   风   过  场    
lí chóu hé xū jiǎng   wèi fáng chóu chàng   shì qīng kuáng 
离 愁   何 须 讲      未  妨   惆   怅      是  轻   狂    
dù rén jiān   cōng cōng máng máng   piāo piāo dàng dàng 
渡 人  间     匆   匆   忙   忙     飘   飘   荡   荡   
rú dà mèng yì chǎng 
如 大 梦   一 场    
zhǐ yuàn xīn ān fàng   bú bì zài tàn   liǎng máng máng 
只  愿   心  安 放     不 必 再  叹    两    茫   茫   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.