Tuesday, February 27, 2024
HomePopRen Jian Feng Lu 人间风露 Human Wind Dew Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Ren Jian Feng Lu 人间风露 Human Wind Dew Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Sang 情桑 Qin Jiu Shu Shu 琴酒蜀黍

Chinese Song Name:Ren Jian Feng Lu 人间风露 
English Translation Name:Human Wind Dew 
Chinese Singer: Qing Sang 情桑 Qin Jiu Shu Shu 琴酒蜀黍
Chinese Composer:A Ke 阿珂 Kiko
Chinese Lyrics:Qing Yan 清彦

Ren Jian Feng Lu 人间风露 Human Wind Dew Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Sang 情桑 Qin Jiu Shu Shu 琴酒蜀黍

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qíng sāng : 
情   桑   : 
nián shào duō qíng   bù guǎn jiǔ yūn qīng shān   bái xuě ái ái  
年   少   多  情     不 管   酒  晕  青   衫     白  雪  皑 皑  
hán fēng chuī kāi   shān yuàn méi huā yìng chèn   tiān dì jiē bái 
寒  风   吹   开    山   苑   梅  花  映   衬     天   地 皆  白  
bàn chēng zhú sǎn   yíng fēng mù xuě shí jiē lái 
半  撑    竹  伞    迎   风   沐 雪  拾  阶  来  
wéi zhé tā   méi shāo yì zhī   chūn xìn yíng huái 
为  折  它   梅  梢   一 枝    春   信  萦   怀   
qín jiǔ : 
琴  酒  : 
yǐn jǐ duō rén jiān fēng lù   huàn jǐ duō rén shì qīng liáng 
饮  几 多  人  间   风   露   换   几 多  人  世  清   凉    
hú guāng shān sè   jiē rù le chá tāng 
湖 光    山   色   皆  入 了 茶  汤   
zài yāo xīng yuè lái cháng   xīng yuè lái cháng 
再  邀  星   月  来  尝      星   月  来  尝    
qíng sāng / qín jiǔ : 
情   桑   / 琴  酒  : 
wǒ guān tiān dì jiān   wàn wù shèng shuāi yí guò yǎn 
我 观   天   地 间     万  物 盛    衰    一 过  眼  
yì shēn qīng   xīn tóu wú xián shì   dú wǒ cháng shào nián 
一 身   轻     心  头  无 闲   事    独 我 常    少   年   
jiǔ xǐng bǐ wēi xūn   zhàn lái tiān hé shuǐ rù yàn 
酒  醒   笔 微  醺    蘸   来  天   河 水   入 砚  
xiāo sǎ pō xiàng rén jiān   zuò nà shuǐ mò zhōng xiān 
潇   洒 泼 向    人  间     作  那 水   墨 中    仙   
qíng sāng : 
情   桑   : 
nián shào duō qíng   bù guǎn jiǔ yūn qīng shān   bái xuě ái ái  
年   少   多  情     不 管   酒  晕  青   衫     白  雪  皑 皑  
hán fēng chuī kāi   shān yuàn méi huā yìng chèn   tiān dì jiē bái 
寒  风   吹   开    山   苑   梅  花  映   衬     天   地 皆  白  
bàn chēng zhú sǎn   yíng fēng mù xuě shí jiē lái 
半  撑    竹  伞    迎   风   沐 雪  拾  阶  来  
wéi zhé tā   méi shāo yì zhī   chūn xìn yíng huái 
为  折  它   梅  梢   一 枝    春   信  萦   怀   
qín jiǔ : 
琴  酒  : 
yǐn jǐ duō rén jiān fēng lù   huàn jǐ duō rén shì qīng liáng 
饮  几 多  人  间   风   露   换   几 多  人  世  清   凉    
hú guāng shān sè   jiē rù le chá tāng 
湖 光    山   色   皆  入 了 茶  汤   
zài yāo xīng yuè lái cháng   xīng yuè lái cháng 
再  邀  星   月  来  尝      星   月  来  尝    
qín jiǔ / qíng sāng : 
琴  酒  / 情   桑   : 
wǒ guān tiān dì jiān   wàn wù shèng shuāi yí guò yǎn 
我 观   天   地 间     万  物 盛    衰    一 过  眼  
yì shēn qīng   xīn tóu wú xián shì   dú wǒ cháng shào nián 
一 身   轻     心  头  无 闲   事    独 我 常    少   年   
jiǔ xǐng bǐ wēi xūn   zhàn lái tiān hé shuǐ rù yàn 
酒  醒   笔 微  醺    蘸   来  天   河 水   入 砚  
xiāo sǎ pō xiàng rén jiān   zuò nà shuǐ mò zhōng xiān 
潇   洒 泼 向    人  间     作  那 水   墨 中    仙   
qín jiǔ : 
琴  酒  : 
shì rén jiē bèi sú shì lèi   bù cí xīn kǔ dào bǎi nián 
世  人  皆  被  俗 世  累    不 辞 辛  苦 到  百  年   
qíng sāng : 
情   桑   : 
zhǐ xiàn lóu zhōng míng yuè yàn   bú jiàn lóu wài qīng shān yuǎn 
只  羡   楼  中    明   月  宴    不 见   楼  外  青   山   远   
hé chàng : 
合 唱    : 
wǒ zì yì bēi fù yì bēi   yǒu jiǔ hé xū mì shèng xián 
我 自 一 杯  复 一 杯    有  酒  何 须 觅 圣    贤   
shào nián rén   chūn guāng mò fù děng xián  
少   年   人    春   光    莫 付 等   闲    
qíng sāng : 
情   桑   : 
wǒ guān tiān dì jiān   wàn wù shèng shuāi yí guò yǎn 
我 观   天   地 间     万  物 盛    衰    一 过  眼  
qín jiǔ : 
琴  酒  : 
yì shēn qīng   xīn tóu wú xián shì   dú wǒ cháng shào nián 
一 身   轻     心  头  无 闲   事    独 我 常    少   年   
hé chàng : 
合 唱    : 
jiǔ xǐng bǐ wēi xūn   zhàn lái tiān hé shuǐ rù yàn 
酒  醒   笔 微  醺    蘸   来  天   河 水   入 砚  
xiāo sǎ pō xiàng rén jiān   zuò nà shuǐ mò zhōng xiān 
潇   洒 泼 向    人  间     作  那 水   墨 中    仙   
hé chàng : 
合 唱    : 
wǒ guān tiān dì jiān   wàn wù shèng shuāi yí guò yǎn 
我 观   天   地 间     万  物 盛    衰    一 过  眼  
yì shēn qīng   xīn tóu wú xián shì   dú wǒ cháng shào nián 
一 身   轻     心  头  无 闲   事    独 我 常    少   年   
jiǔ xǐng bǐ wēi xūn   zhàn lái tiān hé shuǐ rù yàn 
酒  醒   笔 微  醺    蘸   来  天   河 水   入 砚  
xiāo sǎ pō xiàng rén jiān   zuò nà shuǐ mò zhōng xiān 
潇   洒 泼 向    人  间     作  那 水   墨 中    仙   
hé chàng : 
合 唱    : 
wǒ guān hào rán tiān dì jiān   wú yì cāng hǎi bù sāng tián 
我 观   浩  然  天   地 间     无 一 沧   海  不 桑   田   
wàn wù shèng shuāi jiē guò yǎn yún yān 
万  物 盛    衰    皆  过  眼  云  烟  
fú yún lái qù yì shēn qīng   zhǐ yīn xīn tóu wú xián shì 
浮 云  来  去 一 身   轻     只  因  心  头  无 闲   事  
hé lè bù wéi cháng shào nián 
何 乐 不 为  常    少   年   
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì   míng cháo jiǔ xǐng bǐ wēi xūn 
今  朝   有  酒  今  朝   醉    明   朝   酒  醒   笔 微  醺  
zhàn lái jiǔ chóng tiān hé shuǐ rù yàn 
蘸   来  九  重    天   河 水   入 砚  
zì shì bú fù chūn fēng shǒu   xiāo sǎ pō mò xiàng rén jiān 
自 是  不 负 春   风   手     潇   洒 泼 墨 向    人  间   
zuò nà huà zhōng shuǐ mò xiān 
作  那 画  中    水   墨 仙   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags