Que Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Zi Rong 朱梓溶

Que Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Que Chun Shan 却春山
English Tranlation Name: But Hills
Chinese Singer: Zhu Zi Rong 朱梓溶
Chinese Composer: Li Han 李涵
Chinese Lyrics: Wei Jian Chai Tou Feng 未见钗头凤

Que Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Zi Rong 朱梓溶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí rén wǔ jiàn lín xiè jiān 
谁   人  舞 剑   林  榭  间   
máng máng qīng zhú yǎn fēng luán 
茫   茫   青   竹  掩  峰   峦   
shē wàng qīng jìng suì yuè 
奢  望   清   静   岁  月  
shǒu yáo zì zai zhé shàn 
手   摇  自 在  折  扇   
shēng lái zuì jì dāng shí wēn róu xián tán 
生    来  最  记 当   时  温  柔  闲   谈  
xī rì shào nián bái yī shān 
昔 日 少   年   白  衣 衫   
yǐ suí yì xìng jìn lán shān 
已 随  意 兴   尽  阑  珊   
qián chén yù suì zhū chén 
前   尘   玉 碎  珠  沉   
jīn xiāo liáng chén hé guān 
今  宵   良    辰   何 关   
wàn bān xīn shì sǐ yú cháng jiàn shuāng hán 
万  般  心  事  死 于 长    剑   霜     寒  
dú bǎ zhǎn   jìng cāng qióng   yǐn bēi huān 
独 把 盏     敬   苍   穹      饮  悲  欢   
yì yǔ sì ěr pàn   shēng shēng huàn   wàng yì nán 
呓 语 似 耳 畔    声    声    唤     忘   亦 难  
chūn shān yǒu hèn   fēng yuè xū huàn 
春   山   有  恨    风   月  虚 幻   
mèng wài bù jiě   mèng lǐ chī chán 
梦   外  不 解    梦   里 痴  缠   
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
làng jì jiāng hú duō gū dān 
浪   迹 江    湖 多  孤 单  
bú xì xíng zhōu qù fù fǎn 
不 系 行   舟   去 复 返  
zòng wéi tiān dì lí pàn 
纵   为  天   地 离 叛  
zhōng huái yíng huǒ wēi nuǎn 
终    怀   萤   火  微  暖   
guò wǎng sī lǚ hóng chén zěn me zhǎn duàn 
过  往   丝 缕 红   尘   怎  么 斩   断   
dú bǎ zhǎn   jìng cāng qióng   yǐn bēi huān 
独 把 盏     敬   苍   穹      饮  悲  欢   
yì yǔ sì ěr pàn   shēng shēng huàn   wàng yì nán 
呓 语 似 耳 畔    声    声    唤     忘   亦 难  
chūn shān yǒu hèn   fēng yuè xū huàn 
春   山   有  恨    风   月  虚 幻   
mèng wài bù jiě   mèng lǐ chī chán 
梦   外  不 解    梦   里 痴  缠   
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.