Qu Zhou Xing 衢州行 Travel In Quzhou Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lou Xiao Min 娄小珉

Qu Zhou Xing 衢州行 Travel In Quzhou Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lou Xiao Min 娄小珉

Chinese Song Name:Qu Zhou Xing 衢州行
English Translation Name: Travel In Quzhou 
Chinese Singer: Lou Xiao Min 娄小珉
Chinese Composer:Lou Xiao Min 娄小珉
Chinese Lyrics:Lou Xiao Min 娄小珉

Qu Zhou Xing 衢州行 Travel In Quzhou Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lou Xiao Min 娄小珉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān mǒ wēi yún 
天   抹 微  云  
zhī shēn huì zhōng líng 
只  身   会  钟    灵   
gǔ lóu chéng jì 
古 楼  城    迹 
mā sa jiù shì rù wǒ xīn 
摩 挲 旧  事  入 我 心  
tiān fēi yǒu líng 
天   妃  有  灵   
yòu cāng shēng shì dài jí xìng 
佑  苍   生    世  代  吉 幸   
zhōu xiào pīn qīng 
周   孝   拚  清   
qiān gǔ liú chuán dào rú jīn 
千   古 流  传    到  如 今  
níng yuè rú fēng lǐ wèi jiǎn xī nián 
柠   月  如 风   礼 未  减   昔 年   
qīng cí bù yǔ rù mèng yì qiǎn quǎn 
青   瓷 不 语 入 梦   意 缱   绻   
shuǐ tíng lóu yǔ duàn jiāng hú zhī jiān 
水   亭   楼  宇 断   江    湖 之  间   
gēn fó yì yán 
根  佛 一 言  
wàn wù shēng yú yuán 
万  物 生    于 缘   
cān pò làn kē yì jú 
参  破 烂  柯 一 局 
bù lǚ rén shēng rú qí 
步 履 人  生    如 棋 
qīng zhōu yí yè suí xìng 
轻   舟   一 叶 随  性   
dí wǒ xīn jìng kōng míng 
涤 我 心  境   空   明   
yù dēng jiāng shān zhī jìn 
欲 登   江    山   之  尽  
xióng guān màn dào jiē kě píng 
雄    关   漫  道  皆  可 平   
dài dào qīng sī chéng le yín 
待  到  青   丝 成    了 银  
zài yōu rán xián bù lù míng 
再  悠  然  闲   步 鹿 鸣   
jìng shǒu rú xíng 
敬   守   儒 行   
lóng kū gǔ jǐng 
龙   窟 古 景   
xū yú qiān nián guāng yǐng 
须 臾 千   年   光    影   
mí gōng shí lín 
迷 宫   石  林  
wèi zì rán shén gōng jìn xīn 
畏  自 然  神   工   尽  心  
xī shān xiān jìng 
西 山   仙   境   
wén rén qīng mò tàn fú píng 
文  人  倾   墨 叹  浮 萍   
shū yuàn fēng qīng 
书  院   风   清   
huān shēng lǐ lè yán gǔ jīn 
欢   生    礼 乐 沿  古 今  
níng yuè rú fēng lǐ wèi jiǎn xī nián 
柠   月  如 风   礼 未  减   昔 年   
qīng cí bù yǔ rù mèng yì qiǎn quǎn 
青   瓷 不 语 入 梦   意 缱   绻   
shuǐ tíng lóu yǔ duàn jiāng hú zhī jiān 
水   亭   楼  宇 断   江    湖 之  间   
gēn fó yì yán 
根  佛 一 言  
wàn wù shēng yú yuán 
万  物 生    于 缘   
cān pò làn kē yì jú 
参  破 烂  柯 一 局 
bù lǚ rén shēng rú qí 
步 履 人  生    如 棋 
qīng zhōu yí yè suí xìng 
轻   舟   一 叶 随  性   
dí wǒ xīn jìng kōng míng 
涤 我 心  境   空   明   
yù dēng jiāng shān zhī jìn 
欲 登   江    山   之  尽  
xióng guān màn dào jiē kě píng 
雄    关   漫  道  皆  可 平   
dài dào qīng sī chéng le yín 
待  到  青   丝 成    了 银  
zài yōu rán xián bù lù míng 
再  悠  然  闲   步 鹿 鸣   
jìng shǒu rú xíng 
敬   守   儒 行   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.