Qu Jin Chen Qing 曲尽陈情 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Zhan 肖战 Sean Xiao

Qu Jin Chen Qing 曲尽陈情 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Zhan 肖战 Sean Xiao

Chinese Song Name: Qu Jin Chen Qing 曲尽陈情
English Tranlation Name: Music To The Best Of Chen Qing
Chinese Singer:  Xiao Zhan 肖战 Sean Xiao
Chinese Composer:  Unknow
Chinese Lyrics:  Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Qu Jin Chen Qing 曲尽陈情 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Zhan 肖战

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zòng zhào chèn yè fēng xiǎo mián   zǎi yì zhōu jiāng yān 
纵   棹   趁   夜 风   小   眠     载  一 舟   江    烟  
wǎn lái lǎn xīng guī   zhāi piàn liǔ yè chuī chè tiān biān 
晚  来  揽  星   归    摘   片   柳  叶 吹   彻  天   边   
zhǎn kāi fàn huáng de zhǐ yuān   huí shǒu jiù rén jiān 
展   开  泛  黄    的 纸  鸢     回  首   旧  人  间   
jiāng dēng piāo yáo yuǎn   wǎng shì suí bō rú yòu yì piān 
江    灯   飘   摇  远     往   事  随  波 如 又  一 篇   
gāo tái yǐ lán qián   xián bēi guān huā mǎn cháng jiē 
高  台  倚 栏  前     衔   杯  观   花  满  长    街  
xuán wǔ dòng tiān   yě céng jiāo xuè xǐ jiàn 
玄   武 洞   天     也 曾   浇   血  洗 剑   
jī píng kān guò ěr   xīn běn yǒng jué hé jù rén yán 
讥 评   堪  过  耳   心  本  勇   绝  何 惧 人  言  
zòng rù huó hǎi   réng bào huái chuí lián 
纵   入 火  海    仍   抱  怀   垂   怜   
yě céng xiào duó jiǔ tán   jiàn tiāo gū sū shí lǐ chūn 
也 曾   笑   夺  酒  坛    剑   挑   姑 苏 十  里 春   
wú guān shēng sǐ shì 
无 关   生    死 事  
lǎo lái jìn zuò jiāng hú shī zhōng rén 
老  来  尽  作  江    湖 诗  中    人  
chuāng wài yù lán yǐng shēn   qián shēng shì mèng hái shì zhēn 
窗     外  玉 兰  影   深     前   生    是  梦   还  是  真   
gé shì chūn qiū hòu 
隔 世  春   秋  后  
xī nián yīn guǒ jiē shì céng “ tīng wén ” 
昔 年   因  果  皆  是  曾   “ 听   闻  ” 
shēn yǔn bú yè tiān   shuí xìn nián shào wú xū yán 
身   陨  不 夜 天     谁   信  年   少   无 虚 言  
wéi yì zhī nuò   yě céng xuē dí shě jiàn 
为  义 之  诺    也 曾   削  笛 舍  剑   
liú yán rèn zài qián   dān xīn yóu rè hé xū lái biàn 
流  言  任  在  前     丹  心  犹  热 何 须 来  辩   
shì shì jiē qiān rén   qiān yán qiān miàn 
世  事  皆  千   人    千   言  千   面   
yě céng jīng hóng guò yǎn   zhǐ jiān qīng tiāo juǎn yún wén 
也 曾   惊   鸿   过  眼    指  尖   轻   挑   卷   云  纹  
wú duān yǐn xián zhèn   yuán hé mèng zhōng shēn jì nà yí shùn 
无 端   引  弦   震     缘   何 梦   中    深   记 那 一 瞬   
shù xià luò yīng fēn fēn   cǐ kè shì mèng hái shì zhēn 
树  下  落  英   纷  纷    此 刻 是  梦   还  是  真   
xié xíng yún yóu hòu 
偕  行   云  游  后  
shì wài jiāng hú jiē shì “ jù chuán wén ” 
世  外  江    湖 皆  是  “ 据 传    闻  ” 
dān xīn hé xū yán zài kǒu   héng dí xián chuī luò xīng dǒu 
丹  心  何 须 言  在  口    横   笛 闲   吹   落  星   斗  
shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu míng   bù rú jí shí yì bēi jiǔ 
使  我 徒 有  身   后  名     不 如 及 时  一 杯  酒  
yě céng huái yōng rén jiān   shǐ wǒ dú xiǎng yì zhī chūn 
也 曾   怀   拥   人  间     使  我 独 享    一 枝  春   
wú guān shēng sǐ shì   yuán hé jìn zuò jiāng hú shī zhōng rén 
无 关   生    死 事    缘   何 尽  作  江    湖 诗  中    人  
mén wài shēng qiǎn yǐng shēn   xiāng féng shì mèng hái shì zhēn 
门  外  声    浅   影   深     相    逢   是  梦   还  是  真   
gé shì chūn qiū hòu 
隔 世  春   秋  后  
qián shēng yīn guǒ zhōng huì luò chéng hén 
前   生    因  果  终    会  落  成    痕  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.