Qing Xi Du Xue 青溪渡雪 QingXi Cross The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Qing Xi Du Xue 青溪渡雪 QingXi Cross The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Qing Xi Du Xue 青溪渡雪
English Tranlation Name: QingXi Cross The Snow 
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 
Chinese Composer: Yan Dong Wei 闫东炜
Chinese Lyrics: Wen Lang 温莨

Qing Xi Du Xue 青溪渡雪 QingXi Cross The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jī yún cuì xuě tiān què zhī wài 
积 云  萃  雪  天   阙  之  外  
shuāng tiān xiǎo yuè nán fēng bù lái 
霜     天   晓   月  南  风   不 来  
huā mù yè kāi pó suō rù huái tǎng ruò nǐ zài 
花  木 曳 开  婆 娑  入 怀   倘   若  你 在  
ruò fēi nà nián zǒng jiǎo fàng zhǐ yuān 
若  非  那 年   总   角   放   纸  鸢   
fēng zhōng duàn xiàn zì yì piān xiān 
风   中    断   线   恣 意 翩   跹   
kōng kuàng chán yuàn dú luò nǐ jiǎo biān 
空   旷    禅   院   独 落  你 脚   边   
zhǐ yì yǎn fàn yīn yě jiàn yuǎn 
只  一 眼  梵  音  也 渐   远   
nián shào qīng xīn bù qīng yán 
年   少   倾   心  不 轻   言  
zhōng qíng zì zai méi mù jiān 
钟    情   自 在  眉  目 间   
xuán kōng sì jīng wén mò niàn 
悬   空   寺 经   文  默 念   
zhǐ wéi nǐ qí yuàn 
只  为  你 祈 愿   
ruò yǒu fù xuě huì zài juàn zhóu jìn bǎi nián 
若  有  覆 雪  绘  在  卷   轴   近  百  年   
děng yì tiáo qīng xī diǎn pò shuǐ mò shān luán 
等   一 条   青   溪 点   破 水   墨 山   峦   
wǒ wèi shuō nǐ dǒng dé 
我 未  说   你 懂   得 
biàn shèng què fú shēng shùn jiān 
便   胜    却  浮 生    瞬   间   
wèn shān jiàn jiè lái 
问  山   涧   借  来  
dì yì chí chūn shuǐ shì chá jiān 
第 一 匙  春   水   试  茶  煎   
chūn léi jīng mián dōng yī huàn zuò qīng luó shān 
春   雷  惊   眠   冬   衣 换   作  轻   罗  衫   
xíng zhōu jiǎn shuǐ zuì nán dé yān huǒ rén jiān 
行   舟   剪   水   最  难  得 烟  火  人  间   
bái méi yù kāi zhú dāo qīng cái 
白  梅  欲 开  竹  刀  轻   裁  
ruò yè fēng gài cí zhǎn qiǎn mái 
箬  叶 封   盖  瓷 盏   浅   埋  
dài nǐ guī lái méi bàn zhàn kāi àn xiāng yíng huái 
待  你 归  来  梅  瓣  绽   开  暗 香    萦   怀   
shū hū yǐ guò duō shǎo nián 
倏  忽 已 过  多  少   年   
yún dōu xuě yòu luò shuāng jiān 
云  都  雪  又  落  双     肩   
nǐ zài hé chù cān chán 
你 在  何 处  参  禅   
zhǐ yào niān xiāng diǎn rán 
只  要  拈   香    点   燃  
shì tóng gè wū yán 
是  同   个 屋 檐  
ruò yǒu fù xuě huì zài juàn zhóu jìn bǎi nián 
若  有  覆 雪  绘  在  卷   轴   近  百  年   
děng yì tiáo qīng xī diǎn pò shuǐ mò shān luán 
等   一 条   青   溪 点   破 水   墨 山   峦   
nǐ wèi shuō wǒ dǒng dé 
你 未  说   我 懂   得 
biàn shèng què fú shēng shùn jiān 
便   胜    却  浮 生    瞬   间   
wèn shān jiàn jiè lái 
问  山   涧   借  来  
dì yì chí chūn shuǐ shì chá jiān 
第 一 匙  春   水   试  茶  煎   
chūn léi jīng mián dōng yī huàn zuò qīng luó shān 
春   雷  惊   眠   冬   衣 换   作  轻   罗  衫   
xíng zhōu jiǎn shuǐ zuì nán dé yān huǒ rén jiān 
行   舟   剪   水   最  难  得 烟  火  人  间   
chū chū yì yǎn jiāng zhì wèi zhì de jī yuán 
初  初  一 眼  将    至  未  至  的 机 缘   
shì shuǐ miàn yí lì pú tí 
是  水   面   一 粒 菩 提 
qiāo kāi jiāng xī wèi xī yī lián 
敲   开  将    息 未  息 漪 涟   
huǎng ruò shà shí jiān róng dòng bīng yán 
恍    若  霎  时  间   融   动   冰   岩  
bù xū yào rì yuè liú zhuǎn 
不 需 要  日 月  流  转    
zhǐ piàn kè qīng tíng yì diǎn bù shí rén jiān 
只  片   刻 蜻   蜓   一 点   不 识  人  间   
jī yún cuì xuě tiān què zhī wài 
积 云  萃  雪  天   阙  之  外  
shuāng tiān xiǎo yuè nán fēng bù lái 
霜     天   晓   月  南  风   不 来  
huā mù yè kāi pó suō rù huái ér jīn nǐ zài 
花  木 曳 开  婆 娑  入 怀   而 今  你 在  
ruò fēi nà nián zǒng jiǎo fàng zhǐ yuān 
若  非  那 年   总   角   放   纸  鸢   
fēng zhōng duàn xiàn zì yì piān xiān 
风   中    断   线   恣 意 翩   跹   
kōng kuàng chán yuàn dú luò nǐ jiǎo biān 
空   旷    禅   院   独 落  你 脚   边   
zhǐ yì yǎn fàn yīn yě jiàn yuǎn 
只  一 眼  梵  音  也 渐   远   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.