Wednesday, October 4, 2023
HomePopQing Wang Dong 情妄动 Love Move Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao...

Qing Wang Dong 情妄动 Love Move Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name: Qing Wang Dong 情妄动
English Tranlation Name: Love Move
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer: Sha Duo 纱朵
Chinese Lyrics: Yao Hu Gong Zi 妖狐公子

Qing Wang Dong 情妄动 Love Move Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gāo qiáng suǒ shēn gōng    yì gé tiān dì zuò liǎng chóng 
高  墙    锁  深   宫      一 隔 天   地 作  两    重    
zì cǐ liǎng chù rén jiān gè bù tóng 
自 此 两    处  人  间   各 不 同   
jié huī zhù míng bēi    shàng jì wú míng zhǐ tí mǒu 
劫  灰  铸  铭   碑     上    记 无 名   只  题 某  
yí zhòng gōng què yí zuò zhǒng 
一 重    宫   阙  一 座  冢    
shuí jù huāng wú nián suì    biàn jié lì zhēng qiú 
谁   惧 荒    芜 年   岁     便   竭  力 争    求  
wéi kǒng wú qíng dōng fēng bù lián qiū 
唯  恐   无 情   东   风   不 怜   秋  
gèng jù yǒu shuí huí móu    jí chī qíng wàng dòng 
更   惧 有  谁   回  眸     即 痴  情   妄   动   
zhǐ yí shùn   dòng xīn biàn fù huǒ 
只  一 瞬     动   心  便   赴 火  
wèi jiàn huā shā jìn   wèi jiàn dōng fēng   niǎn hóng chéng ní 
畏  见   花  杀  尽    畏  见   东   风     碾   红   成    泥 
wèi jiàn zhòng chéng bì   wèi jiàn guǎ yuè gū xīng 
畏  见   重    城    蔽   畏  见   寡  月  孤 星   
wèi jiàn gōng qiáng wài    xuān fèi shèng jí 
畏  见   宫   墙    外     喧   沸  盛    极 
qiáng nèi rén rén líng dīng 
墙    内  人  人  伶   仃   
zuì wèi shì chī qíng 
最  畏  是  痴  情   
xiě lái zì zì bù dé yǐ 
写  来  字 字 不 得 已 
gāo qiáng suǒ shēn gōng    yì gé tiān dì zuò liǎng chóng 
高  墙    锁  深   宫      一 隔 天   地 作  两    重    
zì cǐ liǎng chù rén jiān gè bù tóng 
自 此 两    处  人  间   各 不 同   
jié huī zhù míng bēi    shàng jì wú míng zhǐ tí mǒu 
劫  灰  铸  铭   碑     上    记 无 名   只  题 某  
yí zhòng gōng què yí zuò zhǒng 
一 重    宫   阙  一 座  冢    
shuí jù huāng wú nián suì    biàn jié lì zhēng qiú 
谁   惧 荒    芜 年   岁     便   竭  力 争    求  
wéi kǒng wú qíng dōng fēng bù lián qiū 
唯  恐   无 情   东   风   不 怜   秋  
rèn jīn yù qì qiú lóng   fèng guàn zhuāng kū lóu 
任  金  玉 砌 囚  笼     凤   冠   妆     骷 髅  
zhōng dōu zuò    shǐ shū yì diǎn mò 
终    都  作     史  书  一 点   墨 
guàn jiàn huā shā jìn    guàn jiàn dōng fēng    niǎn hóng chéng ní 
惯   见   花  杀  尽     惯   见   东   风      碾   红   成    泥 
guàn jiàn zhòng chéng bì    guàn jiàn guǎ yuè gū xīng 
惯   见   重    城    蔽    惯   见   寡  月  孤 星   
guàn jiàn gōng qiáng wài    xuān fèi shèng jí 
惯   见   宫   墙    外     喧   沸  盛    极 
qiáng nèi rén rén líng dīng 
墙    内  人  人  伶   仃   
wéi bú guàn chī qíng 
唯  不 惯   痴  情   
dào shì zuì guàn bù dé yǐ 
倒  是  最  惯   不 得 已 
xiě lái zì zì bù dé yǐ 
写  来  字 字 不 得 已 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags