Qing Shi 青石 Bluestone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Xi Xue Zhang 屿汐学长

Qing Shi 青石 Bluestone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Xi Xue Zhang 屿汐学长

Chinese Song Name: Qing Shi 青石
English Tranlation Name: Bluestone 
Chinese Singer: Yu Xi Xue Zhang 屿汐学长
Chinese Composer: Mao Yi Peng 毛一鹏
Chinese Lyrics: Liu Yi Nuo 刘苡诺

Qing Shi 青石 Bluestone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Xi Xue Zhang 屿汐学长

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dōu bǎ hóng dòu zuò xiāng sī 
都  把 红   豆  作  相    思 
cáng nì yú xuān zhǐ 
藏   匿 于 宣   纸  
yàn què zài yuǎn fāng zhǎn chì 
燕  雀  在  远   方   展   翅  
tàn wǎn fēng lái chí 
叹  晚  风   来  迟  
qí bǐ shì nǐ de xìng shì 
起 笔 是  你 的 姓   氏  
yán shēn jǐ gè zì 
延  伸   几 个 字 
shuí rén míng wǒ huān xǐ xīn si 
谁   人  明   我 欢   喜 心  思 
shì yào bǎ nǐ cáng yú cǐ 
是  要  把 你 藏   于 此 
ruò shuō   xiāng sī 
若  说     相    思 
shì zài rén miàn qián de jīn chí 
是  在  人  面   前   的 矜  持  
biàn shì wǒ cǐ kè yōng yǒu de dà zhì 
便   是  我 此 刻 拥   有  的 大 志  
xiě yì shǒu fū qiǎn yōng sú de xiǎo shī 
写  一 首   肤 浅   庸   俗 的 小   诗  
yòng jǐ gè ěr shú néng xiáng de jiù cí 
用   几 个 耳 熟  能   详    的 旧  词 
biàn yào zì mìng fēng liú 
便   要  自 命   风   流  
yǐ wén rén hé mò kè zì chí 
以 文  人  和 墨 客 自 持  
hé bì yào qīng gāo zuò yí gè jūn zǐ 
何 必 要  清   高  做  一 个 君  子 
dào bù rú ān jìng zuò yì fāng qīng shí 
倒  不 如 安 静   做  一 方   青   石  
sān gēng yǐ chuāng tīng yǔ 
三  更   倚 窗     听   雨 
màn bǎ shí bǎn lù dǎ shī 
慢  把 石  板  路 打 湿  
qí bǐ shì nǐ de xìng shì 
起 笔 是  你 的 姓   氏  
yán shēn jǐ gè zì 
延  伸   几 个 字 
shuí rén míng wǒ huān xǐ xīn si 
谁   人  明   我 欢   喜 心  思 
shì yào bǎ nǐ cáng yú cǐ 
是  要  把 你 藏   于 此 
ruò shuō   xiāng sī 
若  说     相    思 
shì zài rén miàn qián de jīn chí 
是  在  人  面   前   的 矜  持  
biàn shì wǒ cǐ kè yōng yǒu de dà zhì 
便   是  我 此 刻 拥   有  的 大 志  
xiě yì shǒu fū qiǎn yōng sú de xiǎo shī 
写  一 首   肤 浅   庸   俗 的 小   诗  
yòng jǐ gè ěr shú néng xiáng de jiù cí 
用   几 个 耳 熟  能   详    的 旧  词 
biàn yào zì mìng fēng liú 
便   要  自 命   风   流  
yǐ wén rén hé mò kè zì chí 
以 文  人  和 墨 客 自 持  
hé bì yào qīng gāo zuò yí gè jūn zǐ 
何 必 要  清   高  做  一 个 君  子 
dào bù rú ān jìng zuò yì fāng qīng shí 
倒  不 如 安 静   做  一 方   青   石  
sān gēng yǐ chuāng tīng yǔ 
三  更   倚 窗     听   雨 
màn bǎ shí bǎn lù dǎ shī 
慢  把 石  板  路 打 湿  
xiě yì shǒu fū qiǎn yōng sú de xiǎo shī 
写  一 首   肤 浅   庸   俗 的 小   诗  
yòng jǐ gè ěr shú néng xiáng de jiù cí 
用   几 个 耳 熟  能   详    的 旧  词 
biàn yào zì mìng fēng liú 
便   要  自 命   风   流  
yǐ wén rén hé mò kè zì chí 
以 文  人  和 墨 客 自 持  
hé bì yào qīng gāo zuò yí gè jūn zǐ 
何 必 要  清   高  做  一 个 君  子 
dào bù rú ān jìng zuò yì fāng qīng shí 
倒  不 如 安 静   做  一 方   青   石  
sān gēng yǐ chuāng tīng yǔ 
三  更   倚 窗     听   雨 
màn bǎ shí bǎn lù dǎ shī 
慢  把 石  板  路 打 湿  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.