Qing Qiu Ling 清秋令 Clear Autumn To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Qiu 泥鳅 Niko

Qing Qiu Ling 清秋令 Clear Autumn To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Qiu 泥鳅 Niko

Chinese Song Name: Qing Qiu Ling 清秋令 
English Tranlation Name: Clear Autumn To
Chinese Singer:  Ni Qiu 泥鳅 Niko 
Chinese Composer:  Ni Qiu 泥鳅 Niko 
Chinese Lyrics:  Ni Qiu 泥鳅 Niko 

Qing Qiu Ling 清秋令 Clear Autumn To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Qiu 泥鳅 Niko 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rì mù jiāng wǎn guī yā què 
日 暮 将    晚  归  鸦 雀  
gǔ dào xī fēng sòng lí rén jié jué 
古 道  西 风   送   离 人  孑  孓  
tíng yuàn pàn guī yòu tiān jǐ fēn bìn xuě 
庭   院   盼  归  又  添   几 分  鬓  雪  
guī qī nán duàn kōng jiāo lèi chéng xuè 
归  期 难  断   空   教   泪  成    血  
yè bàn xíng zhōu zhú jiāng yuè 
夜 半  行   舟   逐  江    月  
shuí rén yù dí shēng rǎo mèng cán quē 
谁   人  玉 笛 声    扰  梦   残  缺  
jiǔ bié gù lǐ yòu shì jǐ zǎi nián yuè 
久  别  故 里 又  是  几 载  年   月  
duàn cháng tiān yá xiāng sī bù jué 
断   肠    天   涯 相    思 不 绝  
guān shān yuè zhào chéng què 
关   山   月  照   城    阙  
yóu zǐ yín shuāng zuì xuě 
游  子 吟  霜     醉  雪  
báo shān juàn lǚ jī hán shēn wèi jiào 
薄  衫   倦   履 饥 寒  身   未  觉   
zhǐ niàn bīng sè mǎn chéng xuě gù lǐ jǐ hé 
只  念   冰   瑟 满  城    雪  故 里 几 何 
bìn shàng yín sī tiān jǐ fēn nián yuè 
鬓  上    银  丝 添   几 分  年   月  
jì yún què wèn shì yuē 
寄 云  雀  问  誓  约  
guī zhōng huā róng nán yuè 
闺  中    花  容   难  悦  
pí pá shēng tíng xiāng sī xián níng jué 
琵 琶 声    停   相    思 弦   凝   绝  
zhǐ pàn yī jǐn róng guī shí 
只  盼  衣 锦  荣   归  时  
zài xù qīng méi zhī yuē 
再  续 青   梅  之  约  
zài gòng shǎng chūn huā qiū yuè 
再  共   赏    春   花  秋  月  
yǐn míng shī duì yuè 
饮  茗   诗  对  月  
rì mù jiāng wǎn guī yā què 
日 暮 将    晚  归  鸦 雀  
gǔ dào xī fēng sòng lí rén jié jué 
古 道  西 风   送   离 人  孑  孓  
tíng yuàn pàn guī yòu tiān jǐ fēn bìn xuě 
庭   院   盼  归  又  添   几 分  鬓  雪  
guī qī nán duàn kōng jiāo lèi chéng xuè 
归  期 难  断   空   教   泪  成    血  
yè bàn xíng zhōu zhú jiāng yuè 
夜 半  行   舟   逐  江    月  
shuí rén yù dí shēng rǎo mèng cán quē 
谁   人  玉 笛 声    扰  梦   残  缺  
jiǔ bié gù lǐ yòu shì jǐ zǎi nián yuè 
久  别  故 里 又  是  几 载  年   月  
duàn cháng tiān yá xiāng sī bù jué 
断   肠    天   涯 相    思 不 绝  
guān shān yuè zhào chéng què 
关   山   月  照   城    阙  
yóu zǐ yín shuāng zuì xuě 
游  子 吟  霜     醉  雪  
báo shān juàn lǚ jī hán shēn wèi jiào 
薄  衫   倦   履 饥 寒  身   未  觉   
zhǐ niàn bīng sè mǎn chéng xuě gù lǐ jǐ hé 
只  念   冰   瑟 满  城    雪  故 里 几 何 
bìn shàng yín sī tiān jǐ fēn nián yuè 
鬓  上    银  丝 添   几 分  年   月  
jì yún què wèn shì yuē 
寄 云  雀  问  誓  约  
guī zhōng huā róng nán yuè 
闺  中    花  容   难  悦  
pí pá shēng tíng xiāng sī xián níng jué 
琵 琶 声    停   相    思 弦   凝   绝  
zhǐ pàn yī jǐn róng guī shí 
只  盼  衣 锦  荣   归  时  
zài xù qīng méi zhī yuē 
再  续 青   梅  之  约  
zài gòng shǎng chūn huā qiū yuè 
再  共   赏    春   花  秋  月  
yǐn míng shī duì yuè 
饮  茗   诗  对  月  
guān shān yuè zhào chéng què 
关   山   月  照   城    阙  
yóu zǐ yín shuāng zuì xuě 
游  子 吟  霜     醉  雪  
báo shān juàn lǚ jī hán shēn wèi jiào 
薄  衫   倦   履 饥 寒  身   未  觉   
zhǐ niàn bīng sè mǎn chéng xuě gù lǐ jǐ hé 
只  念   冰   瑟 满  城    雪  故 里 几 何 
bìn shàng yín sī tiān jǐ fēn nián yuè 
鬓  上    银  丝 添   几 分  年   月  
jì yún què wèn shì yuē 
寄 云  雀  问  誓  约  
guī zhōng huā róng nán yuè 
闺  中    花  容   难  悦  
pí pá shēng tíng xiāng sī xián níng jué 
琵 琶 声    停   相    思 弦   凝   绝  
zhǐ pàn yī jǐn róng guī shí 
只  盼  衣 锦  荣   归  时  
zài xù qīng méi zhī yuē 
再  续 青   梅  之  约  
zài gòng shǎng chūn huā qiū yuè 
再  共   赏    春   花  秋  月  
yǐn míng shī duì yuè 
饮  茗   诗  对  月  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.