Qing Ping Que 清平阙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Meng Lin 潇梦临

Qing Ping Que 清平阙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Meng Lin 潇梦临

Chinese Song Name: Qing Ping Que 清平阙
English Tranlation Name: Qingping Que
Chinese Singer: Xiao Meng Lin 潇梦临
Chinese Composer:  Xiao Meng Lin 潇梦临
Chinese Lyrics: Ji Ye 纪夜

Qing Ping Que 清平阙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Meng Lin 潇梦临

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí shù táo yāo bié zhī shàng lán zhōu 
一 束  桃  夭  别  枝  上    兰  洲   
tuō hóng yàn zǎi qù qīng píng què bàn shǒu 
托  鸿   雁  载  去 清   平   阙  半  首   
liú shuǐ cōng cōng shì   qīng shān shàng dóu sǒu 
流  水   匆   匆   逝    青   山   尚    抖  擞  
shān chuān zì líng xiù   shí rì jìn zuǒ jiǔ 
山   川    自 灵   秀    时  日 尽  佐  酒  
xīn qīng zhì míng hǎo fēng guāng huái yǒu 
心  清   至  明   好  风   光    怀   有  
tián dàn le jǐ bǐ shū jiàn yǔ ēn chóu 
恬   淡  了 几 笔 书  剑   与 恩 仇   
yún shēng jiāng zhú   guāng yīn yòu cùn cùn jiù 
云  生    江    逐    光    阴  又  寸  寸  旧  
tiǎo bō èr sān xián   qiān rì mèng lái zòu 
挑   拨 二 三  弦     千   日 梦   来  奏  
shuí qīng bō cháng gē yì qǔ piān rán zhì qiáo tóu 
谁   轻   拨 长    歌 一 曲 翩   然  至  桥   头  
jīng yí shù huáng lí cuì liǔ 
惊   一 树  黄    鹂 翠  柳  
wǎn gē chéng fēng   bào qín zài nòng piān zhōu 
挽  歌 乘    风     抱  琴  再  弄   扁   舟   
jiā rén zài àn bái lù zhān xiù 
佳  人  在  岸 白  露 沾   袖  
nà xiù biān yì bǐng cháng jiàn tiān jǐ duō wēn róu 
那 袖  边   一 柄   长    剑   添   几 多  温  柔  
sòng wú shù fēng yuè yuǎn zǒu 
送   无 数  风   月  远   走  
xián yún duì zuò   duān bēi chén xuě zài shǒu 
闲   云  对  坐    端   杯  陈   雪  在  手   
bàn shēng rén jiān jìn rù chūn qiū 
半  生    人  间   尽  入 春   秋  
xīn qīng zhì míng hǎo fēng guāng huái yǒu 
心  清   至  明   好  风   光    怀   有  
tián dàn le jǐ bǐ shū jiàn yǔ ēn chóu 
恬   淡  了 几 笔 书  剑   与 恩 仇   
yún shēng jiāng zhú   guāng yīn yòu cùn cùn jiù 
云  生    江    逐    光    阴  又  寸  寸  旧  
tiǎo bō èr sān xián   qiān rì mèng lái zòu 
挑   拨 二 三  弦     千   日 梦   来  奏  
shuí qīng bō cháng gē yì qǔ piān rán zhì qiáo tóu 
谁   轻   拨 长    歌 一 曲 翩   然  至  桥   头  
jīng yí shù huáng lí cuì liǔ 
惊   一 树  黄    鹂 翠  柳  
wǎn gē chéng fēng   bào qín zài nòng piān zhōu 
挽  歌 乘    风     抱  琴  再  弄   扁   舟   
jiā rén zài àn bái lù zhān xiù 
佳  人  在  岸 白  露 沾   袖  
nà xiù biān yì bǐng cháng jiàn tiān jǐ duō wēn róu 
那 袖  边   一 柄   长    剑   添   几 多  温  柔  
sòng wú shù fēng yuè yuǎn zǒu 
送   无 数  风   月  远   走  
xián yún duì zuò   duān bēi chén xuě zài shǒu 
闲   云  对  坐    端   杯  陈   雪  在  手   
bàn shēng rén jiān jìn rù chūn qiū 
半  生    人  间   尽  入 春   秋  
hòu lái shuí yì yǐn yì chuān 
后  来  谁   一 饮  一 川    
xì pǐn jiāng hú nóng dàn 
细 品  江    湖 浓   淡  
zhàn jiù fēng huā xuě yuè róng zài bǐ duān 
蘸   就  风   花  雪  月  融   在  笔 端   
zǒu xīng chén hé hàn   zhāo xī yǔ mù dàn 
走  星   辰   河 汉    朝   夕 与 暮 旦  
bù huí hái 
不 回  还  
wǒ yòu tīng cháng gē yì qǔ yāo míng yuè lái hòu 
我 又  听   长    歌 一 曲 邀  明   月  来  候  
shū qiān wàn hóng chén bái shǒu 
书  千   万  红   尘   白  首   
mò wèn guī lù   xiāng zhī yì qiě xiāng shǒu 
莫 问  归  路   相    知  亦 且  相    守   
shì bái yù qīng fēng jiē jìn yǒu 
是  白  玉 青   峰   皆  尽  有  
jiē jìn yǒu shì jiān wàn wù yǔ gè zhōng wēn róu 
皆  尽  有  世  间   万  物 与 个 中    温  柔  
suí wú shù fēng yuè yuǎn zǒu 
随  无 数  风   月  远   走  
xián yún duì zuò   duān bēi xīn xuě zài shǒu 
闲   云  对  坐    端   杯  新  雪  在  手   
bàn shēng rén jiān jìn rù chūn qiū 
半  生    人  间   尽  入 春   秋  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.