Qing Gua 情挂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Qing Gua 情挂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Chinese Song Name:Qing Gua 情挂 
English Translation Name:To Be In Love 
Chinese Singer: Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer:Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Lyrics:Mo Yu Er 摸鱼儿

Qing Gua 情挂 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ men dōu yǒu xiǎnɡ niàn de rén duì mɑ 
我 们  都  有  想    念   的 人  对  吗 
qīnɡ yè yí piàn huán huǎn luò yú chuānɡ qián 
青   叶 一 片   缓   缓   落  于 窗     前   
sì xīn zhōnɡ shēn suǒ huà miàn yòu rù yǎn lián 
似 心  中    深   锁  画  面   又  入 眼  帘   
qiān lǐ yàn fēi hái   chánɡ yè màn màn xīn zhōnɡ niàn 
千   里 雁  飞  还    长    夜 漫  漫  心  中    念   
xiànɡ shí zǐ tóu xiànɡ hú xīn lián yī yì quān quān 
像    石  子 投  向    湖 心  涟   漪 一 圈   圈   
yōu yōu sì jì liú zhuǎn   yǔ bái jū shū xiě 
悠  悠  四 季 流  转      予 白  驹 书  写  
hèn shǒu xīn yú wēn bù jiǎn   huǎnɡ ruò qiān zài zhǐ jiān 
恨  手   心  余 温  不 减     恍    若  牵   在  指  尖   
sháo ɡuānɡ sì jiàn   nán běi shān ɡāo ɡé tiān biān 
韶   光    似 箭     南  北  山   高  隔 天   边   
fǎnɡ fú ěr pàn ní nán   mènɡ zhōnɡ cā jiān 
仿   佛 耳 畔  呢 喃    梦   中    擦 肩   
jiān mò xīn zhōnɡ huà   shuānɡ móu què fā yá 
缄   默 心  中    话    双     眸  却  发 芽 
huān xǐ dìnɡ ɡé yú jiàn xínɡ jiàn yuǎn de yí chà 
欢   喜 定   格 于 渐   行   渐   远   的 一 刹  
bō tōnɡ diàn huà   chí chí wú yìnɡ dá 
拨 通   电   话    迟  迟  无 应   答 
wànɡ chuānɡ wài huā bàn yǐ là xià 
望   窗     外  花  瓣  已 落 下  
yōu yōu sì jì liú zhuǎn   yǔ bái jū shū xiě 
悠  悠  四 季 流  转      予 白  驹 书  写  
hèn shǒu xīn yú wēn bù jiǎn   huǎnɡ ruò qiān zài zhǐ jiān 
恨  手   心  余 温  不 减     恍    若  牵   在  指  尖   
sháo ɡuānɡ sì jiàn   nán běi shān ɡāo ɡé tiān biān 
韶   光    似 箭     南  北  山   高  隔 天   边   
fǎnɡ fú ěr pàn ní nán   mènɡ zhōnɡ cā jiān 
仿   佛 耳 畔  呢 喃    梦   中    擦 肩   
jiān mò xīn zhōnɡ huà   shuānɡ móu què fā yá 
缄   默 心  中    话    双     眸  却  发 芽 
huān xǐ dìnɡ ɡé yú jiàn xínɡ jiàn yuǎn de yí chà 
欢   喜 定   格 于 渐   行   渐   远   的 一 刹  
bō tōnɡ diàn huà   chí chí wú yìnɡ dá 
拨 通   电   话    迟  迟  无 应   答 
wànɡ chuānɡ wài huā bàn yǐ là xià 
望   窗     外  花  瓣  已 落 下  
wǔ zhù zuǐ bɑ   lèi rú yǔ xià 
捂 住  嘴  巴   泪  如 雨 下  
xī wànɡ xiāo sàn zài xínɡ tónɡ mò lù nà yí xià 
希 望   消   散  在  形   同   陌 路 那 一 夏  
wànɡ zhe hào mǎ   chí chí àn bú xià 
望   着  号  码   迟  迟  按 不 下  
xuě luò shí xiǎnɡ wèn nǐ hǎo mɑ 
雪  落  时  想    问  你 好  吗 
xuě luò shí xiǎnɡ wèn nǐ hǎo mɑ 
雪  落  时  想    问  你 好  吗 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.