Wednesday, October 4, 2023
HomePopQing Bei Yin Yue 倾杯饮月 Pour A Cup Of Drink Lyrics 歌詞...

Qing Bei Yin Yue 倾杯饮月 Pour A Cup Of Drink Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒

Chinese Song Name: Qing Bei Yin Yue 倾杯饮月
English Tranlation Name: Pour A Cup Of Drink
Chinese Singer: Mu Han 慕寒
Chinese Composer: Litterzy
Chinese Lyrics: Shen Xing Zhi 沈行之

Qing Bei Yin Yue 倾杯饮月 Pour A Cup Of Drink Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhé guì jiǔ zhōu qiū yuè míng sì hǎi xiù 
折  桂  九  州   秋  月  明   四 海  秀  
zuì shì hǎo shí hou 
最  是  好  时  候  
fú làng tuī qīng zhōu sù é  suí bō zǒu 
浮 浪   推  轻   舟   素 娥 随  波 走  
tóng wǒ bǎ bì yóu 
同   我 把 臂 游  
tiān hé yuǎn dù kǒu yù pán jìn qióng lóu 
天   河 远   渡 口  玉 盘  近  琼    楼  
liú guāng mǎn jīn xiù jiǎo jié le dì jìn tóu 
流  光    满  襟  袖  皎   洁  了 地 尽  头  
guǎng hán yàn mǎn wàn jiā tuán yuán jiǔ 
广    寒  宴  满  万  家  团   圆   酒  
chán gōng wài zuì sān sù 
蟾   宫   外  醉  三  宿 
lián dēng tiān dēng kān qīng tiān shèng hǎi liú 
莲   灯   天   灯   看  青   天   盛    海  流  
huàn jìng xiān jìng céng rù dé gǔ rén móu 
幻   境   仙   境   曾   入 得 古 人  眸  
jí guāng piàn yǔ huáng liáng yí shùn huá xū bù xiǔ 
吉 光    片   羽 黄    粱    一 瞬   华  胥 不 朽  
xǐng shí zuì shí shān hǎi hū bái shǒu 
醒   时  醉  时  山   海  忽 白  首   
jīn xiāo qù màn tiān yān huǒ dēng rú zhòu 
今  宵   去 漫  天   烟  火  灯   如 昼   
sān liǎng yǒu gòng wǒ yí shì sǎ tuō bù zhī chóu 
三  两    友  共   我 一 世  洒 脱  不 知  愁   
fàng bǎng jīn zhāo jǐ céng xīn xì kàn wáng hóu 
放   榜   今  朝   几 曾   心  系 看  王   侯  
xǔ wǒ zuò cā shēn rén jiān wú míng mǒu 
许 我 做  擦 身   人  间   无 名   某  
tīng duō shǎo ài hèn lín lí jiāo chuán yú ěr kǒu 
听   多  少   爱 恨  淋  漓 交   传    于 耳 口  
zuì wò yín tái yí mèng fāng xiū 
醉  卧 银  台  一 梦   方   休  
suì suì chán juān jiǔ héng é  yǐ hào shǒu 
岁  岁  婵   娟   久  姮   娥 已 皓  首   
kě niàn gù rén jiù 
可 念   故 人  旧  
yù tù zhī chūn qiū jiāng qián chén qīng kòu 
玉 兔 知  春   秋  将    前   尘   轻   叩  
duì jìng qiě nián yòu 
对  镜   且  年   幼  
chuán wén dì jìn tóu yuè xuán wàng chuān kǒu 
传    闻  地 尽  头  月  悬   忘   川    口  
sān bēi liǎng zhǎn hòu huá xū lǐ zǒu yi zǒu 
三  杯  两    盏   后  华  胥 里 走  一 走  
hóng huāng yǔ zhòu kě yǒu wàn gè wǒ 
洪   荒    宇 宙   可 有  万  个 我 
shǐ cè wài gè háng zhōu 
史  册 外  各 行   舟   
wàn gǔ cháng yè juān qīng huī kè wēn róu 
万  古 长    夜 镌   清   晖  刻 温  柔  
qiān nián xū yú shǔ bù qīng jǐ huí shǒu 
千   年   须 臾 数  不 清   几 回  首   
chóng féng huàn mèng qīng yān lǐ wǒ yǔ wǒ zhōu yóu 
重    逢   幻   梦   青   烟  里 我 与 我 周   游  
shū kuáng bù jī tàng yì hú fēng liú 
疏  狂    不 羁 烫   一 壶 风   流  
chéng fēng qù màn tiān yān huǒ dēng rú zhòu 
乘    风   去 漫  天   烟  火  灯   如 昼   
sān liǎng yǒu gòng wǒ jǐ shì sǎ tuō bù zhī chóu 
三  两    友  共   我 几 世  洒 脱  不 知  愁   
lái nián xiāng yuē cǐ yè hái jiāng fēng yuè hòu 
来  年   相    约  此 夜 还  将    风   月  候  
xǔ wǒ zuò cā shēn rén jiān wú míng mǒu 
许 我 做  擦 身   人  间   无 名   某  
tīng duō shǎo ài hèn lín lí jiāo chuán yú ěr kǒu 
听   多  少   爱 恨  淋  漓 交   传    于 耳 口  
zuì wò yín tái yí mèng fāng xiū 
醉  卧 银  台  一 梦   方   休  
zài jǔ bēi yáo jìng xuán zhú diǎn dēng zhòu 
再  举 杯  遥  敬   玄   烛  点   灯   昼   
zuì yǎn kàn jiǔ zhōu sì hǎi xún lái jiē gù yǒu 
醉  眼  看  九  州   四 海  寻  来  皆  故 友  
céng yǔ dōng pō bǎ jiǔ míng yuè jǐ shí yǒu 
曾   与 东   坡 把 酒  明   月  几 时  有  
ér wǒ shì cā shēn rén jiān wú míng mǒu 
而 我 是  擦 身   人  间   无 名   某  
jiàn zhèng guò ài hèn yì wén mǐn rán yú ěr kǒu 
见   证    过  爱 恨  轶 闻  泯  然  于 耳 口  
cái zhī huá xū yí mèng fāng xiū 
才  知  华  胥 一 梦   方   休  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags