Monday, February 26, 2024
HomePopQin Shan Bao 青衫薄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya O Lou...

Qin Shan Bao 青衫薄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya O Lou 哦漏 Pai Gu Jiao Zhi 排骨教主 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情 Alex

Chinese Song Name: Qin Shan Bao 青衫薄
English Tranlation Name: The Blue Thin
Chinese Singer: KBShinya O Lou 哦漏 Pai Gu Jiao Zhi 排骨教主 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情 Alex
Chinese Composer: Chen Yi Ming 陈亦洺
Chinese Lyrics: Ran Yu You 冉语优

Qin Shan Bao 青衫薄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya O Lou 哦漏 Pai Gu Jiao Zhi 排骨教主 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情 Alex

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hé : 
合 : 
Us:
jiāng chéng wài sòng gù rén bié guī zhōu 
江    城    外  送   故 人  别  归  舟
River city to send people do not return to the boat
yì qiáo xià yǐn yì bēi xīn pēi jiǔ 
驿 桥   下  饮  一 杯  新  醅  酒  
Yi Bridge drink a cup of new fermented grains wine
jūn bú jiàn zài yuǎn fāng jiàn wài 
君  不 见   在  远   方   槛   外  
You cannot see beyond the threshold
qiān fān guò jìn   shì shuǐ dōng liú 
千   帆  过  尽    逝  水   东   流  
A thousand sails are running away
děng yè bó hán shān yì shēng zhōng hòu 
等   夜 泊 寒  山   一 声    钟    后  
Wait for the bell at night
bǎi xià bǐ mò xiě jǐ jù chàng chóu 
摆  下  笔 墨 写  几 句 唱    酬   
Put pen to paper and write a few words of remuneration
bù cén xiǎng gù dì chóng yóu 
不 曾  想    故 地 重    游  
I don't want to revisit it
míng rì yòu dào guā zhōu 
明   日 又  到  瓜  洲   
To Guazhou again tomorrow
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
Xiao yi:
sān wǔ suì kāi méng bù lí zuǒ yòu 
三  五 岁  开  蒙   不 离 左  右  
Three or five years old kaimeng around
qī bā zǎi kǔ dú tóng chuāng zhì yǒu 
七 八 载  苦 读 同   窗     挚  友
 Seven or eight years of hard reading with friends
dāng nián cóng cǐ dì běi qù jīng huá 
当   年   从   此 地 北  去 京   华  
That year from the north to Jinghua
yǔ jūn tóng zhōu 
与 君  同   舟   
The boat with you
pái gǔ : 
排  骨 : 
Bones:
shùn dào fǎng le huáng hè lóu 
顺   道  访   了 黄    鹤 楼  
I stopped by the Yellow Crane Tower
bái yún yōu yōu 
白  云  悠  悠  
White clouds leisurely leisurely
shuí xiě chū gè shèng táng fēng liú 
谁   写  出  个 盛    唐   风   流  
Who wrote a sheng Tang wind flow
KB : 
KB : 
rù jīng huá shì cái míng chū jiāo shǒu 
入 京   华  试  才  名   初  交   手   
Enter Jinghua to try the name at the beginning
shào nián rén hái bù shí tiān dì hòu 
少   年   人  还  不 识  天   地 厚  
Young people do not know the depth of heaven and earth
dōu céng zì fù míng xīn xiù kǒu 
都  曾   自 负 明   心  绣  口  
Have since negative heart embroidery mouth
yǒu duō shǎo rén   lǎo le bái tóu 
有  多  少   人    老  了 白  头  
How many people are old and grey – headed
ò  lòu : 
哦 漏  : 
Oh leakage:
tí míng hòu wǒ bǎng yǎn jūn bǎng shǒu 
题 名   后  我 榜   眼  君  榜   首   
After the title I list eye king list first
jīn biān dài huā tīng yǔ zài gē lóu 
襟  边   戴  花  听   雨 在  歌 楼  
Lapel wearing flowers to listen to the rain in the song building
nà shí hou xiāng gù sì hū 
那 时  候  相    顾 似 乎 
The time seemed to meet
zhǐ yí xiào dōu wàng yōu 
只  一 笑   都  忘   忧  
All smiles are forgotten
fēng chén pú pú yòu duō shǎo nián hòu 
风   尘   仆 仆 又  多  少   年   后  
Wind and dust manservant and less years later
gǎn fù rèn wǒ jiāng zhōu jūn lǒng yòu 
赶  赴 任  我 江    州   君  陇   右  
Rushed to my Jiangzhou Jun longyou
hū rán bèi yì qǔ shāng nǚ pí pá 
忽 然  被  一 曲 商    女 琵 琶 
Suddenly was a song shang woman pipa
fù shàng lí chóu 
赋 上    离 愁   
Assign from sorrow
KB : 
KB : 
zuò xià shuí rén lèi zuì duō 
座  下  谁   人  泪  最  多  
Who tears the most under the seat
shī le qīng xiù 
湿  了 青   袖  
Wet blue sleeve
qiān sī wàn xù bù néng tái shǒu 
千   丝 万  绪 不 能   抬  首   
Thousands of threads can not lift the head
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
Xiao yi:
mǎ shàng ǒu rán xiāng féng bù kāi kǒu 
马 上    偶 然  相    逢   不 开  口
Every horse may meet but once in a while
zhé yì zhī lǐ le hái luàn de liǔ 
折  一 枝  理 了 还  乱   的 柳  
Break a branch to manage return disorderly willow
qīng qīng yì fú yě suàn wò shǒu 
轻   轻   一 拂 也 算   握 手   
A flick is also a handshake
bēi huān lí hé   zhà qǐ zhà shōu 
悲  欢   离 合   乍  起 乍  收   
Happiness and sorrow come and go
pái gǔ : 
排  骨 : 
Bones:
hòu lái zài shī zhōng què zhǐ shì shuō 
后  来  在  诗  中    却  只  是  说   
Later in the poem, it just says
zuó yè xiǎo lóu yòu yǔ jūn zhī fǒu 
昨  夜 小   楼  又  雨 君  知  否  
Last night small building and rain jun know
mén wài xìng huā fēn fēn luò 
门  外  杏   花  纷  纷  落  
Apricot blossoms fall outside the door
sì rén jiān xuě mǎn tóu 
似 人  间   雪  满  头  
Like a head full of snow
hé : 
合 : 
Us:
jiāng chéng wài sòng gù rén bié guī zhōu 
江    城    外  送   故 人  别  归  舟   
River city to send people do not return to the boat
yì qiáo xià yǐn yì bēi xīn pēi jiǔ 
驿 桥   下  饮  一 杯  新  醅  酒  
Yi Bridge drink a cup of new fermented grains wine
jūn bú jiàn zài yuǎn fāng jiàn wài 
君  不 见   在  远   方   槛   外  
You cannot see beyond the threshold
qiān fān guò jìn   shì shuǐ dōng liú 
千   帆  过  尽    逝  水   东   流  
A thousand sails are running away
děng yè bó hán shān yì shēng zhōng hòu 
等   夜 泊 寒  山   一 声    钟    后  
Wait for the bell at night
bǎi xià bǐ mò xiě jǐ jù chàng chóu 
摆  下  笔 墨 写  几 句 唱    酬   
Put pen to paper and write a few words of remuneration
bù cén xiǎng gù dì chóng yóu 
不 曾  想    故 地 重    游  
I don't want to revisit it
míng rì yòu dào guā zhōu 
明   日 又  到  瓜  洲   
To Guazhou again tomorrow

Some Great Reviews About Qin Shan Bao 青衫薄

Listener 1: "I think the song describes the story of two teenagers: they get acquainted with the Academy, go to The Beijing examination together, play by the Yellow Crane Tower, and get the title of the Beijing Golden Table. They are young and in the prime of life, but they realize that they are only half a meter high, they do not know sadness, but they are unrestrained and unrestrained. After each was assigned, under a variety of reasons, the gradually alienated, but worried about each other, but can only be met immediately not language, breeze shaking hands, poetry can only ask whether rain last night, you know, their sad sorry, can't put down, no longer had less intimate wantonly, little, not only such as first, feel much transformed, not reminiscing about the past. I believe that two people will want to if everything could return to original"

Listener 2: "In ancient times, blue shirts were usually worn by students, but when you see the name of the song, you can imagine a picture of a romantic student overlooking the river with a scroll in hand. Most of the words in the song are related to the poem, but a closer look is all the words of parting, people can not help thinking, whether the students leave home to take exams, produce all kinds of emotions or the old people away, losing-love unforgettable. Scholar's image has always been a weak, in order to make the sound more joint sung by the people, in addition to voice gentle XianEr itself and ribs, KB and leakage also lowered his voice, to build more soothing mood, stringed instruments of music is very much, clashing of cooperate with erhu and flute sound, not too often is not particularly happy, let the mood can't help but precipitation, immersed in the song."

Listener 3: "the thin blue is slightly faster archaistic lyrical songs, arranged this song bai juyi's" pa pa "content and some parting poems" climb yellow crane tower "" Beijing mouth melon states" and so on, the voice of the rain fell down as if fell in the heart of dimples, erhu and flute melodious voice reminds people of the past can not help but sigh, guzheng voice low wan back to render emotional appeal. And, of course, modern instruments.”

How do you think about this song?  Please leave a comment below.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags