Qian Zhan 千盏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Qian Zhan 千盏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Chinese Song Name: Qian Zhan 千盏 
English Tranlation Name: Thousands Of Lights
Chinese Singer:  SING Nv Tuan SING女团
Chinese Composer:  Li  Mao Yang(T2o) 李懋扬(T2o)
Chinese Lyrics:  Fang Wen Shan 方文山

Qian Zhan 千盏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wú yáo : 
吴 瑶  : 
zuó yè xiǎo lóu yòu dōng fēng 
昨  夜 小   楼  又  东   风   
wǎng shì huí shǒu yuè míng zhōng 
往   事  回  首   月  明   中    
xī rì jiù mèng 
昔 日 旧  梦   
mò rán zhòng shàng xīn tóu 
蓦 然  重    上    心  头  
qín yú : 
秦  瑜 : 
chōu dāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú 
抽   刀  断   水   水   更   流  
jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu 
举 杯  销   愁   愁   更   愁   
shù mèng gāo gé 
束  梦   高  阁 
qiú zhī zhī yù gèng nóng 
求  之  之  欲 更   浓   
lín huì : 
林  慧  : 
zhú mèng zhě dāng chéng fēng fú yáo qù xún qiú 
逐  梦   者  当   乘    风   扶 摇  去 寻  求  
sì yè luò lí zhī tóu piāo líng qù yuǎn yóu 
似 叶 落  离 枝  头  飘   零   去 远   游  
xǔ shī yīn : 
许 诗  茵  : 
zhěng zhuāng dài bēn zǒu 
整    装     待  奔  走  
lín xíng bù zhī cuò 
临  行   不 知  措  
jǐn yì bēi zhuó jiǔ jìng lí chóu 
谨  一 杯  浊   酒  敬   离 愁   
hé : 
合 : 
xíng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu 
行   者  当   知  何 以 解  忧  
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ 
唯  有  千   盏   薄  酒  
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu 
望   前   路 百  丈    纵   情   去 漂   游  
xíng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng 
行   者  无 畏  方   敢  逐  梦   
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu 
纵   使  万  丈    离 愁   
yín cháng gē yì qǔ shān shuǐ zài chóng féng 
吟  长    歌 一 曲 山   水   再  重    逢   
qín yú : 
秦  瑜 : 
lín xíng qián qiān zhǎn jiǔ 
临  行   前   千   盏   酒  
jǔ bēi huì zhì yǒu 
举 杯  会  挚  友  
xí jiān gōng chóu jiāo cuò 
席 间   觥   筹   交   错  
sī xù duō bú bì shuō 
思 绪 多  不 必 说   
wàn qiān xǐ bàn yōu 
万  千   喜 伴  忧  
wú yán jìn zài jiǔ zhōng 
无 言  尽  在  酒  中    
jiǎng shēn : 
蒋    申   : 
zhú mèng zhě duì jiǔ dāng gē 
逐  梦   者  对  酒  当   歌 
jìng bēi zhōng rì yuè xīng dǒu 
敬   杯  中    日 月  星   斗  
hóng huāng yǔ zhòu 
洪   荒    宇 宙   
yí lù tàn qiú yí lù jìn shōu yǎn móu 
一 路 探  求  一 路 尽  收   眼  眸  
chén lì : 
陈   丽 : 
zuì yǎn méng lóng dēng gāo lóu 
醉  眼  朦   胧   登   高  楼  
duì jiǔ qǐ wǔ nòng qīng xiù 
对  酒  起 舞 弄   清   袖  
sān xún guò hòu 
三  巡  过  后  
liáo liáo jǐ bǐ zuì mò 
寥   寥   几 笔 醉  墨 
biān lì : 
边   丽 : 
wàng yǔ zhòu hóng huāng bēn liú 
望   宇 宙   洪   荒    奔  流  
kàn tiān dì qián kūn yōu yōu 
看  天   地 乾   坤  悠  悠  
nǐ wǒ tóng yóu 
你 我 同   游  
jiē sì bǎi gě zhēng liú 
皆  似 百  舸 争    流  
jiǎng shēn : 
蒋    申   : 
qì wǒ qù zhě zuó rì zhī rì bù kě liú 
弃 我 去 者  昨  日 之  日 不 可 留  
luàn wǒ xīn zhě jīn rì zhī rì duō fán yōu 
乱   我 心  者  今  日 之  日 多  烦  忧  
wú yáo : 
吴 瑶  : 
lín xíng yì xí jiǔ 
临  行   一 席 酒  
qiān bēi mò tíng liú 
千   杯  莫 停   留  
dài zuì mèng fù xǐng yòu bēn zǒu 
待  醉  梦   复 醒   又  奔  走  
hé : 
合 : 
xíng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu 
行   者  当   知  何 以 解  忧  
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ 
唯  有  千   盏   薄  酒  
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu 
望   前   路 百  丈    纵   情   去 漂   游  
xíng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng 
行   者  无 畏  方   敢  逐  梦   
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu 
纵   使  万  丈    离 愁   
yín cháng gē yì qǔ shān shuǐ zài chóng féng 
吟  长    歌 一 曲 山   水   再  重    逢   
xǔ shī yīn : 
许 诗  茵  : 
xíng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu 
行   者  当   知  何 以 解  忧  
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ 
唯  有  千   盏   薄  酒  
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu 
望   前   路 百  丈    纵   情   去 漂   游  
lín huì 、 xǔ shī yīn : 
林  慧  、 许 诗  茵  : 
xíng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng 
行   者  无 畏  方   敢  逐  梦   
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu 
纵   使  万  丈    离 愁   
yín cháng gē yì qǔ shān shuǐ zài chóng féng 
吟  长    歌 一 曲 山   水   再  重    逢   
quán yuán 、 lín huì : 
全   员   、 林  慧  : 
xíng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu 
行   者  当   知  何 以 解  忧  
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ 
唯  有  千   盏   薄  酒  
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu 
望   前   路 百  丈    纵   情   去 漂   游  
quán yuán 、 jiǎng shēn : 
全   员   、 蒋    申   : 
xíng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng 
行   者  无 畏  方   敢  逐  梦   
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu 
纵   使  万  丈    离 愁   
yín cháng gē yì qǔ shān shuǐ zài chóng féng 
吟  长    歌 一 曲 山   水   再  重    逢   

English Translation For Qian Zhan 千盏 Lyrics

Wu Yao:

Last night the small building was dongfengyed again

Looking back on the moon

Old dreams

Suddenly back on my mind

Qin Yu:

Pumping the knife to cut off the water more flow

Raise a glass to sell worry more worry

Bunch Dream Goo

The desire for it is stronger.

Lin Hui:

Dream-chaser when riding the wind to shake to seek

Like the leaves fall away from the branches floating away from the far away

Xu Shiyin:

Dress up to run

I don't know what to do.

I'd like to have a glass of turbid wine to leave the sorrow

Full:

The walker should know how to solve the problem

Only a thousand thin wines.

Look ahead to the road to drift

The walker's fearless side dares to dream

Even if you're so far away from your sorrows

Singing a long song and a song of mountains and waters to reunite

Qin Yu:

Thousands of wine before departure

Raise a glass to your best friend.

The meeting is crisscrossed

Thoughts don't have to say

Thousands of happy and worried

Speechless in the wine

Jiang Shen:

Dream-maker sings for wine

The Chinese-Moon Star Fight in the Cup

The Flood Universe

All the way to find the best eyes

Chen Li:

Drunk eyes dimly ascendto a tall building

To get the sleeves on the wine dance

After three tours,

A few drunk inks

Byli:

Looking at the cosmic flood

Look at the heavens and the earth

You and I swim together

It's like a hundred streams of contention.

Jiang Shen:

Those who abandoned me yesterday can't stay

How much trouble the troubled my heart is today

Wu Yao:

A drink on the way

Thousands of cups of mo stay

Stay drunk and wake up and run

Full:

The walker should know how to solve the problem

Only a thousand thin wines.

Look ahead to the road to drift

The walker's fearless side dares to dream

Even if you're so far away from your sorrows

Singing a long song and a song of mountains and waters to reunite

Xu Shiyin:

The walker should know how to solve the problem

Only a thousand thin wines.

Look ahead to the road to drift

Lin Hui and Xu Shiyin:

The walker's fearless side dares to dream

Even if you're so far away from your sorrows

Singing a long song and a song of mountains and waters to reunite

Full staff and Lin Hui:

The walker should know how to solve the problem

Only a thousand thin wines.

Look ahead to the road to drift

Full staff – Jiang Shen:

The walker's fearless side dares to dream

Even if you're so far away from your sorrows

Singing a long song and a song of mountains and waters to reunite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.