Qian Qiu Meng 千秋梦 Eternal Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜 Gong Linna

Qian Qiu Meng 千秋梦 Eternal Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜 Gong Linna

Chinese Song Name:Qian Qiu Meng 千秋梦
English Translation Name:Eternal Dream
Chinese Singer:  Gong Lin Na 龚琳娜 Gong Linna
Chinese Composer: PoKeR
Chinese Lyrics:Ran Yu You 冉语优

Qian Qiu Meng 千秋梦 Eternal Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜 Gong Linna

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiū hiu1  lài lai4  rén njin1  jiān gr?n1
休  hiu1  赖  lai4  人  njin1  间   gr?n1
wú ngo1  tóng ddung1*  qīng ki?ng1
梧 ngo1  桐   ddung1*  轻   ki?ng1
shàng jjiang3  qī sei1  yǒu hhiu3  fèng bbiung4
上    jjiang3  栖 sei1  有  hhiu3  凤   bbiung4
fèng bbiung4  zì zzi4*  míng mri?ng1
凤   bbiung4  自 zzi4*  鸣   mri?ng1
xián hhram1  dé tek  bìn bin4  biān b?n1
衔   hhram1  得 tek  鬓  bin4  边   b?n1
liú liu1  huā hrua1  zhòng ddriong1
榴  liu1  花  hrua1  重    ddriong1
míng mri?ng1  guàn guan4  cháng ddriang1  ān ’ an1*  chéng jji?ng1
名   mri?ng1  冠   guan4  长    ddriang1  安 ’ an1*  城    jji?ng1
xiū lài rén jiān wú tóng qīng 
休  赖  人  间   梧 桐   轻   
shàng qī yǒu fèng fèng zì míng 
上    栖 有  凤   凤   自 鸣   
xián dé bìn biān liú huā zhòng 
衔   得 鬓  边   榴  花  重    
míng guàn cháng ān chéng 
名   冠   长    安 城    
wǒ yǒu yì zé   jīn gǔ wú rén zuò de mèng 
我 有  一 则   今  古 无 人  做  的 梦   
jīn rì yào zhè   tiān xià hé wǒ yǔ gòng 
今  日 要  这    天   下  和 我 与 共   
tīng tiān jiǎo dì yì shēng zhōng   zhé gōng huā dì yì zhī hóng 
听   天   角   第 一 声    钟      折  宫   花  第 一 枝  红   
shù dì jìn wú qióng   qún shān jǐ qiān fēng   dié yán jǐ wàn zhòng 
数  地 尽  无 穷      群  山   几 千   峰     叠  檐  几 万  重    
xiàng lái cháng ān jùn shào nián   gǎn chí fēi mǎ jī cāng qióng 
向    来  长    安 俊  少   年     敢  驰  飞  马 击 苍   穹    
zhè hān rán de mèng   gāi yǒu rén yǔ wǒ gòng 
这  酣  然  的 梦     该  有  人  与 我 共   
hòu lái gǎn yè sì tīng zhōng   fèng què mò mò kàn luò hóng 
后  来  感  业 寺 听   钟      凤   阙  漠 漠 看  落  红   
yè chén jīng fēng yǔ   àn qián dú shǐ cè   jìng yǔ bǎi jiā tōng 
夜 沉   惊   风   雨   案 前   读 史  策   竟   与 百  家  通   
píng yì shēng bǎi miàn líng lóng   jīng nián lái màn màn dú dǒng 
凭   一 生    百  面   玲   珑     经   年   来  慢  慢  读 懂   
liè wèi tiān jiāo zhǒng   bú wài jǐ fēn fán yōng 
列  位  天   骄   种      不 外  几 分  凡  庸   
míng wáng dá shèng   qiān gǔ jiē tóng 
明   王   达 圣      千   古 皆  同   
yǔ nèi jí zhì   xiù lǐ cáng fēng 
宇 内  集 智    袖  里 藏   锋   
yuán lái shǐ zhōng   wǒ zhī shèng tōng   bú ruò zhū gōng 
原   来  始  终      我 之  圣    通     不 弱  诸  公   
miào táng jiē qián shēng sǐ dòng   huáng jīn guàn shàng bái gǔ zhòng 
庙   堂   阶  前   生    死 动     黄    金  冠   上    白  骨 重    
bú jiàn qián shǐ zhōng   cóng lái yīng xióng shā yīng xióng 
不 见   前   史  中      从   来  英   雄    杀  英   雄    
yí lù jiàn xíng jiàn wú zōng   huí wàng jiē shì gù rén zhǒng 
一 路 渐   行   渐   无 踪     回  望   皆  是  故 人  冢    
záo yǐ yǒu yì zhǒng   guàn jué yí shì de gū yǒng 
早  已 有  一 种      冠   绝  一 世  的 孤 勇   
bì xià yòu chuī chūn fēng jiù rì wáng sūn guī xīn tǒng 
陛 下  又  吹   春   风   旧  日 王   孙  归  新  统   
jǐ dù qīng bǎi róng róng zhòng jiā dì zǐ cháo yì zōng 
几 度 青   柏  荣   荣   众    家  弟 子 朝   一 宗   
wǒ yǒu yì zé jīn gǔ zǒng wú rén gǎn zuò de mèng 
我 有  一 则 今  古 总   无 人  敢  做  的 梦   
jīn rì yào zhè tiān xià yǔ wǒ gòng 
今  日 要  这  天   下  与 我 共   
【 zhōng gǔ hàn yǔ 】 
【 中    古 汉  语 】 
qiān c?n1  qiū ciu1  xī hhei1  nán nan1  zhī dri1
千   c?n1  秋  ciu1  兮 hhei1  难  nan1  知  dri1
jìn grim4  zhōng driung1  shì zzhi4
禁  grim4  中    driung1  事  zzhi4
yù ngiok  yī ‘ iei1  xī hhei1  yī ’ it  dòng ddung3
玉 ngiok  衣 ‘ iei1  兮 hhei1  一 ’ it  动   ddung3
zǐ zi2  wēi mr ü  i1  zhī dri1
紫 zi2  薇  mr ü i1  知  dri1
qiān qiū xī nán zhī jìn zhōng shì 
千   秋  兮 难  知  禁  中    事  
yù yī xī yí dòng zǐ wēi zhī 
玉 衣 兮 一 动   紫 薇  知  
shì shì zài ěr biān jiē kōng   biàn yǐ jiāng shān wéi fán lóng 
世  事  在  耳 边   皆  空     便   以 江    山   为  樊  笼   
duì tán míng diàn zhōng   wèn biàn tiān xià shì   shuí yǒu jiàn yán yǒng 
对  谈  明   殿   中      问  遍   天   下  士    谁   有  谏   言  勇   
tiān yì zài yán dǐ jiē kōng   ruò shǐ qīn gōng quàn sāng nóng 
天   意 在  眼  底 皆  空     若  使  亲  躬   劝   桑   农   
tián lǒng jìn cōng lóng   nán dào qǐ shì tiān gōng 
田   垄   尽  葱   茏     难  道  岂 是  天   工   
gǔ jīn zài xīn zhōng jiē kōng   cǐ shēn shuí yǔ qiān qiū tóng 
古 今  在  心  中    皆  空     此 身   谁   与 千   秋  同   
jǐ zǎi guò yǔ gōng   yí zuò wú zì zhǒng   liú xián rén biǎn sòng 
几 载  过  与 功     一 座  无 字 冢      留  闲   人  贬   颂   
suì yuè jìng fèng de miàn róng   jiàn bēi xǐ bú jiàn āi tòng 
岁  月  敬   奉   的 面   容     见   悲  喜 不 见   哀 恸   
yì shēng xuè yǔ lèi   zhǐ zài zì jǐ zhǎng zhōng 
一 生    血  与 泪    只  在  自 己 掌    中    
bǎi chuān bì xià   jiāng hǎi bāo róng 
百  川    毕 下    江    海  包  容   
rì yuè jiē huī   yì kě tóng kōng 
日 月  皆  辉    亦 可 同   空   
zǐ qì cháo dōng   shú lóng shú fèng   shuí yǒu dìng zhǒng 
紫 气 朝   东     孰  龙   孰  凤     谁   有  定   种    
miào táng jiē qián shēng sǐ dòng   huáng jīn guàn shàng bái gǔ zhòng 
庙   堂   阶  前   生    死 动     黄    金  冠   上    白  骨 重    
bú jiàn qián shǐ zhōng   zǒng shì yīng xióng xī yīng xióng 
不 见   前   史  中      总   是  英   雄    惜 英   雄    
yí lù jiàn xíng jiàn wú zōng   huí wàng jiē shì gù rén zhǒng 
一 路 渐   行   渐   无 踪     回  望   皆  是  故 人  冢    
záo yǐ yǒu yì zhǒng   guàn jué yí shì de gū yǒng 
早  已 有  一 种      冠   绝  一 世  的 孤 勇   
zhū jūn bú jiàn xí fá rú fèi cí bǐ duō xiōng yǒng 
诸  君  不 见   檄 伐 如 沸  词 笔 多  汹    涌   
qiān lǐ wài zhǎng ān zì zì wǒ céng tīng dé cōng róng 
千   里 外  长    安 字 字 我 曾   听   得 从   容   
hòu shì ruò yǒu lái rén yǐ liáo liáo bāo biǎn xiāng sòng 
后  世  若  有  来  人  以 寥   寥   褒  贬   相    送   
wǒ zài cǐ jiān yì cháng mèng cōng róng 
我 在  此 间   亦 长    梦   从   容   
bì xià yòu chuī chūn fēng jiù rì wáng sūn guī xīn tǒng 
陛 下  又  吹   春   风   旧  日 王   孙  归  新  统   
jǐ dù qīng bǎi róng róng zhòng jiā dì zǐ cháo yì zōng 
几 度 青   柏  荣   荣   众    家  弟 子 朝   一 宗   
wǒ yǒu yì zé jīn gǔ zǒng wú rén gǎn zuò de mèng 
我 有  一 则 今  古 总   无 人  敢  做  的 梦   
jīn rì yào zhè tiān xià yǔ wǒ gòng 
今  日 要  这  天   下  与 我 共   
xiū lài rén jiān wú tóng qīng 
休  赖  人  间   梧 桐   轻   
shàng qī yǒu fèng fèng zì míng 
上    栖 有  凤   凤   自 鸣   
xián dé bìn biān liú huā zhòng 
衔   得 鬓  边   榴  花  重    
míng guàn cháng ān chéng 
名   冠   长    安 城    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.