Qi Yue Liu Zhu 泣月流珠 Weeping Moon Beads Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Qi Yue Liu Zhu 泣月流珠 Weeping Moon Beads Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Chinese Song Name:Qi Yue Liu Zhu 泣月流珠 
English Translation Name:Weeping Moon Beads
Chinese Singer: Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong
Chinese Composer:Gan Lu 甘璐
Chinese Lyrics:Hui Min Yao 徽敏瑶

Qi Yue Liu Zhu 泣月流珠 Weeping Moon Beads Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè fēng qǐ yún shēng yān 
夜 风   起 云  生    烟  
dǒu luò tiān biān wàn kē xīng 
抖  落  天   边   万  颗 星   
hǎi shàng yuè zhào rén jiān 
海  上    月  照   人  间   
qiān jiā dēng huǒ yí xiàn míng 
千   家  灯   火  一 线   明   
làng táo jìn mǎn chéng xuě 
浪   淘  尽  满  城    雪  
tiān yá lí gē chàng guò sān xún 
天   涯 骊 歌 唱    过  三  巡  
chàng bù xǐng gù rén cǐ yè mèng jìng 
唱    不 醒   故 人  此 夜 梦   境   
bì bō lǐ yì dāng nián 
碧 波 里 忆 当   年   
shào nián fú zhōu yè dù xíng 
少   年   浮 舟   夜 渡 行   
wù zhuàng jiàn nà yì shuāng chūn shuǐ 
误 撞     见   那 一 双     春   水   
chū shēng de yǎn jing 
初  生    的 眼  睛   
qǔ zhòng yì wèi tīng qīng jǐ chǐ 
曲 中    意 未  听   清   几 尺  
jiāo xiāo kuǎn kuǎn tí bǐ 
鲛   绡   款   款   题 笔 
yuàn yǔ jūn suì suì xì shù liú yíng 
愿   与 君  岁  岁  细 数  流  萤   
yīn yì rén   tān liàn hóng chén cháo yǔ xī 
因  一 人    贪  恋   红   尘   朝   与 夕 
yān huǒ lǐ xiāng wēi yī 
烟  火  里 相    偎  依 
sì shuǐ liú nián rú mèng jiā qī yì wǎng shēn qíng 
似 水   流  年   如 梦   佳  期 一 往   深   情   
tàn rén jiān hǎo mèng tài duǎn nán tóng xǐng 
叹  人  间   好  梦   太  短   难  同   醒   
wǒ wèi lǎo jūn yǐ shuāng xuě mǎn bìn 
我 未  老  君  已 霜     雪  满  鬓  
lèi jié míng zhū biàn jiàng xiāng sī dōu qì jìn 
泪  结  明   珠  便   将    相    思 都  泣 尽  
qiān bǎi nián tán zhǐ jiān 
千   百  年   弹  指  间   
chūn qiū lǎo qù wú zōng yǐng 
春   秋  老  去 无 踪   影   
céng xǔ xià sān shēng nuò 
曾   许 下  三  生    诺  
gé shì xiāng yuē jūn kě jì 
隔 世  相    约  君  可 记 
yòu yì qǔ wú huí yīn cāng hǎi 
又  一 曲 无 回  音  沧   海  
míng yuè lián wǒ duō qíng 
明   月  怜   我 多  情   
zhào bú jìn gù rén jiù mèng nán xún 
照   不 尽  故 人  旧  梦   难  寻  
yīn yì rén   tān liàn hóng chén cháo yǔ xī 
因  一 人    贪  恋   红   尘   朝   与 夕 
yān huǒ lǐ xiāng wēi yī 
烟  火  里 相    偎  依 
sì shuǐ liú nián rú mèng jiā qī yì wǎng shēn qíng 
似 水   流  年   如 梦   佳  期 一 往   深   情   
tàn rén jiān hǎo mèng tài duǎn nán tóng xǐng 
叹  人  间   好  梦   太  短   难  同   醒   
wǒ wèi lǎo jūn yǐ shuāng xuě mǎn bìn 
我 未  老  君  已 霜     雪  满  鬓  
lèi jié míng zhū biàn jiàng xiāng sī dōu qì jìn 
泪  结  明   珠  便   将    相    思 都  泣 尽  
yīn yì rén   tān liàn hóng chén cháo yǔ xī 
因  一 人    贪  恋   红   尘   朝   与 夕 
yān huǒ lǐ xiāng wēi yī 
烟  火  里 相    偎  依 
sì shuǐ liú nián rú mèng jiā qī yì wǎng shēn qíng 
似 水   流  年   如 梦   佳  期 一 往   深   情   
tàn rén jiān hǎo mèng tài duǎn nán tóng xǐng 
叹  人  间   好  梦   太  短   难  同   醒   
wǒ wèi lǎo jūn yǐ shuāng xuě mǎn bìn 
我 未  老  君  已 霜     雪  满  鬓  
lèi jié míng zhū biàn jiàng xiāng sī dōu qì jìn 
泪  结  明   珠  便   将    相    思 都  泣 尽  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.