Friday, December 8, 2023
HomePopQi Shi Er Jia Jiu Lou 七十二家酒楼 Seventy-two Restaurants Lyrics 歌詞 With...

Qi Shi Er Jia Jiu Lou 七十二家酒楼 Seventy-two Restaurants Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Tang Liu Yao 唐六幺

Chinese Song Name: Qi Shi Er Jia Jiu Lou 七十二家酒楼
English Tranlation Name: Seventy-two Restaurants
Chinese Singer: Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Tang Liu Yao 唐六幺
Chinese Composer: Chang Qing 长青
Chinese Lyrics: Chang Qing 长青

Qi Shi Er Jia Jiu Lou 七十二家酒楼 Seventy-two Restaurants Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu Shen Gu 御鹿神谷 Tang Liu Yao 唐六幺

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qī shí èr jiā jiǔ lóu 
七 十  二 家  酒  楼  
zuì yì fāng quán mǎ shēng sè 
醉  一 方   犬   马 声    色 
yáo yáo shù yǐng pó suō 
遥  遥  树  影   婆 娑  
chuī dàng xiǎo qiáo xià chuán bó 
吹   荡   小   桥   下  船    舶 
shuí méi jiān zhū shā huà yān bō 
谁   眉  间   朱  砂  化  烟  波 
táo huā yìng miàn gāo tái zuì wò 
桃  花  映   面   高  台  醉  卧 
xiào mà xì yán 
笑   骂 戏 言  
hóng chén jiān jiā jiē fán kè 
红   尘   蒹   葭  皆  凡  客 
yì juàn zhū lián liáo bō xīn xián 
一 卷   珠  帘   撩   拨 心  弦   
tàn fēng yuè jǐ hé 
探  风   月  几 何 
rén jiān shì fēi kǔ lè wèi jí 
人  间   是  非  苦 乐 未  及 
qīng fēng yì rú zuó 
清   风   亦 如 昨  
shuō shū rén zhǐ jiān rào mò 
说   书  人  指  尖   绕  墨 
zèng gù shi qī fēn diān bǒ 
赠   故 事  七 分  颠   簸 
suàn mìng xiān sheng 
算   命   先   生    
zěn kě jiě zì wú guǒ 
怎  可 解  字 无 果  
cǐ fān guāng jǐng 
此 番  光    景   
gōng zǐ yào wǎng nǎ qù 
公   子 要  往   哪 去 
hé bù yǔ wǒ 
何 不 与 我 
cǐ dì píng lán guān yú 
此 地 凭   栏  观   鱼 
lái rì xū shí 
来  日 戌 时  
shǎng míng yuè dēng chuāng xià 
赏    明   月  灯   窗     下  
pí yǐng xì zǐ 
皮 影   戏 子 
mò wèn huā míng 
莫 问  花  名   
chén niǎo zhāo lù gòng jiā qī 
晨   鸟   朝   露 共   佳  期 
qī shí èr jiā jiǔ lóu 
七 十  二 家  酒  楼  
zuì yì fāng quán mǎ shēng sè 
醉  一 方   犬   马 声    色 
yáo yáo shù yǐng pó suō 
遥  遥  树  影   婆 娑  
chuī dàng xiǎo qiáo xià chuán bó 
吹   荡   小   桥   下  船    舶 
shuí méi jiān zhū shā huà yān bō 
谁   眉  间   朱  砂  化  烟  波 
táo huā yìng miàn gāo tái zuì wò 
桃  花  映   面   高  台  醉  卧 
xiào mà xì yán 
笑   骂 戏 言  
hóng chén jiān jiā jiē fán kè 
红   尘   蒹   葭  皆  凡  客 
yì juàn zhū lián liáo bō xīn xián 
一 卷   珠  帘   撩   拨 心  弦   
tàn fēng yuè jǐ hé 
探  风   月  几 何 
rén jiān shì fēi kǔ lè wèi jí 
人  间   是  非  苦 乐 未  及 
qīng fēng yì rú zuó 
清   风   亦 如 昨  
shuō shū rén zhǐ jiān rào mò 
说   书  人  指  尖   绕  墨 
zèng gù shi qī fēn diān bǒ 
赠   故 事  七 分  颠   簸 
suàn mìng xiān sheng 
算   命   先   生    
zěn kě jiě zì wú guǒ 
怎  可 解  字 无 果  
cǐ fān guāng jǐng 
此 番  光    景   
gōng zǐ yào wǎng nǎ qù 
公   子 要  往   哪 去 
hé bù yǔ wǒ 
何 不 与 我 
cǐ dì píng lán guān yú 
此 地 凭   栏  观   鱼 
lái rì xū shí 
来  日 戌 时  
shǎng míng yuè dēng chuāng xià 
赏    明   月  灯   窗     下  
pí yǐng xì zǐ 
皮 影   戏 子 
mò wèn huā míng 
莫 问  花  名   
chén niǎo zhāo lù gòng jiā qī 
晨   鸟   朝   露 共   佳  期 
fāng cǎo qī qī 
芳   草  萋 萋 
zhǐ huàn yí mù zhāo xī 
只  换   一 幕 朝   夕 
yǐ fēng ér lì 
倚 风   而 立 
chéng wài bān bó shì nǐ 
城    外  斑  驳 是  你 
bàn shēng liú lí 
半  生    流  离 
hái jì fāng fēi yǔ suì 
还  记 芳   菲  雨 碎  
yì yǎn xiāng yù 
一 眼  相    遇 
jǐn gē wàn lǐ 
锦  歌 万  里 
yě bú guò dōng hé xī 
也 不 过  东   和 西 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags