Thursday, February 29, 2024
HomePopQi Shi Dao 齐氏盗 Qi's Thief Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bu...

Qi Shi Dao 齐氏盗 Qi’s Thief Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bu Cai 不才、Tian Ya Wei Wan 天涯未晚

Chinese Song Name:Qi Shi Dao 齐氏盗 Qi's Thief 
English Translation Name:Qi's Thief 
Chinese Singer: Bu Cai 不才、Tian Ya Wei Wan 天涯未晚
Chinese Composer:Wan Xia 晚夏Yabi
Chinese Lyrics:Mu Qing Ming 慕清明

Qi Shi Dao 齐氏盗 Qi's Thief Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bu Cai 不才、Tian Ya Wei Wan 天涯未晚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

suǒ dào hé wù 
所  盗  何 物 
jiǎo bái jū sān zú wū yù chán chú 
皎   白  驹 三  足 乌 玉 蟾   蜍  
shān hé zhàn jiàng zī wèi zú 
山   河 蘸   酱    滋 味  足 
qiān qiū pū gai jí yú tú 
千   秋  铺 盖  即 舆 图 
yè yǔ wén huǒ zhǔ 
夜 雨 文  火  煮  
fēng huā xuě yuè yì hé sū 
风   花  雪  月  一 合 酥 
suǒ dào hé wù 
所  盗  何 物 
dōng zhī lǐn qiū zhī kuàng xià zhī wǔ 
冬   之  凛  秋  之  旷    夏  之  妩 
láo fán xiān wēng dà shǒu qīng tí hú 
劳  烦  仙   翁   大 手   倾   醍 醐 
pō wǒ yì shēn tiān zhēn kǔ 
泼 我 一 身   天   真   苦 
nián suì lǐ wán kù 
年   岁  里 纨  绔 
zuì làn rén jiān chūn mèng wèi céng shū 
醉  烂  人  间   春   梦   未  曾   输  
tōu lái wǔ líng táo huā yuán 
偷  来  武 陵   桃  花  缘   
xī fú shì cháng tài píng 
溪 浮 世  长    太  平   
yún yún mèng yóu bǎi nián duō bìng 
芸  芸  梦   游  百  年   多  病   
sān bēi liǎng zhǎn mēng tóu xuě 
三  杯  两    盏   蒙   头  雪  
hū jiào xīn shì tíng tíng 
忽 觉   心  事  亭   亭   
nǎ gè ài ren bù qīng líng 
哪 个 爱 人  不 轻   灵   
yáo tái láng yuàn 
瑶  台  阆   苑   
tōu yí shù pán táo chī chēng hǎo fēng jǐng 
偷  一 树  蟠  桃  吃  撑    好  风   景   
sù sù tiān fēng chuī qǐ tiān qíng 
簌 簌 天   风   吹   起 天   晴   
piān rán kuài huo chén zhuì dì 
翩   然  快   活  尘   坠   地 
fā yá yì duǒ huā míng 
发 芽 一 朵  花  名   
zhí jiāo cǐ shēng bú bì xǐng 
直  教   此 生    不 必 醒   
suǒ dào hé wù 
所  盗  何 物 
yún shàng qīng ní xià zhuó rén zhōng gǔ 
云  上    清   泥 下  浊   人  中    骨 
qí hè yáng zhōu shuāi le yuè mǎn lù 
骑 鹤 扬   州   摔    了 月  满  路 
bái méi qīng shān xiǎo kuáng tú 
白  梅  青   衫   小   狂    徒 
yì qì sān shí hú 
意 气 三  十  壶 
gòu hē yì tiān yí dì yì qióng tú 
够  喝 一 天   一 地 一 穷    途 
tōu lái wǔ líng táo huā yuán 
偷  来  武 陵   桃  花  缘   
xī fú shì cháng tài píng 
溪 浮 世  长    太  平   
yún yún mèng yóu bǎi nián duō bìng 
芸  芸  梦   游  百  年   多  病   
sān bēi liǎng zhǎn mēng tóu xuě 
三  杯  两    盏   蒙   头  雪  
hū jiào xīn shì tíng tíng 
忽 觉   心  事  亭   亭   
nǎ gè ài ren bù qīng líng 
哪 个 爱 人  不 轻   灵   
yáo tái láng yuàn 
瑶  台  阆   苑   
tōu yí shù pán táo chī chēng hǎo fēng jǐng 
偷  一 树  蟠  桃  吃  撑    好  风   景   
sù sù tiān fēng chuī qǐ tiān qíng 
簌 簌 天   风   吹   起 天   晴   
piān rán kuài huo chén zhuì dì 
翩   然  快   活  尘   坠   地 
fā yá yì duǒ huā míng 
发 芽 一 朵  花  名   
zhí jiāo cǐ shēng bú bì xǐng 
直  教   此 生    不 必 醒   
tōu lái bó yá zǐ qī sōng 
偷  来  伯 牙 子 期 崧   
yuè jiāng chuān yuán qín shēng 
岳  江    川    援   琴  声    
yáo yáo tīng dé cǎo mù cōng lóng 
遥  遥  听   得 草  木 葱   茏   
yáng guān qì kuò jīn lán yǒu 
阳   关   契 阔  金  兰  友  
wàn lǐ xiāng duì sǐ shēng 
万  里 相    对  死 生    
kāi huái yí gē chūn róng róng 
开  怀   沂 歌 春   茸   茸   
qián kūn jiāo bēi 
乾   坤  交   杯  
tōu bàn chà diàn guāng huǒ shí lǐ chóng féng 
偷  半  刹  电   光    火  石  里 重    逢   
huáng huáng zào wù gǎn huái xìng yǒng 
煌    煌    造  物 感  怀   兴   咏   
tiān xià nián shào qǔ hé jìn 
天   下  年   少   取 何 尽  
jià wǒ yí shùn kū róng 
嫁  我 一 瞬   枯 荣   
zòng qíng huán yǔ lāo dà fēng 
纵   情   寰   宇 捞  大 风   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags