Qi Gu 祈谷 Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Qiong 阿茕

Qi Gu 祈谷 Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Qiong 阿茕

Chinese Song Name:Qi Gu 祈谷
English Translation Name:Pray For Grain
Chinese Singer: A Qiong 阿茕
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Qi Gu 祈谷 Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Qiong 阿茕

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qí lián tiān xìnɡ chénɡ ɡān yǔ 
祈 连   天   幸   承    甘  雨 
xiānɡ dào dēnɡ chǎnɡ mǔ bù fēn 
香    稻  登   场    亩 不 分  
ɡǔ suì tǔ yún chénɡ xiù yì 
谷 穗  吐 云  呈    秀  异 
tián miáo fù shuǐ biàn cū wén 
田   苗   覆 水   辨   粗 文  
fú yīnɡ línɡ jiù jiānɡ nán jì 
福 应   灵   鹫  将    南  纪 
ēn xǔ wū chén fènɡ běi fén 
恩 许 巫 臣   奉   北  坟  
nián suì yǐ shēn shēn ɡènɡ jiàn 
年   岁  已 深   身   更   健   
hé fánɡ zuì dù jǐnɡ chū xūn 
何 妨   醉  度 景   初  薰  
dài fu cái yè dì dōu yú 
大  夫 才  业 帝 都  俞 
qīnɡ jié hán bīnɡ zài yù hú 
清   洁  寒  冰   在  玉 壶 
fù ɡuì ɡōnɡ mínɡ liáo zì shì 
富 贵  功   名   聊   自 试  
wén zhānɡ shēnɡ jià bù xū ɡū 
文  章    声    价  不 须 沽 
dà jūn bō wù hé láo wèn 
大 钧  播 物 何 劳  问  
jìnɡ cǎo yínɡ biān qiě bà yú 
劲   草  盈   编   且  罢 竽 
ɡuì jiàn tónɡ ɡuī miào tánɡ jì 
贵  贱   同   归  庙   堂   祭 
yì rú duān yì sì zhū rú 
一 儒 端   亦 似 侏  儒 
dài fu cái yè dì dōu yú 
大  夫 才  业 帝 都  俞 
qīnɡ jié hán bīnɡ zài yù hú 
清   洁  寒  冰   在  玉 壶 
fù ɡuì ɡōnɡ mínɡ liáo zì shì 
富 贵  功   名   聊   自 试  
wén zhānɡ shēnɡ jià bù xū ɡū 
文  章    声    价  不 须 沽 
dà jūn bō wù hé láo wèn 
大 钧  播 物 何 劳  问  
jìnɡ cǎo yínɡ biān qiě bà yú 
劲   草  盈   编   且  罢 竽 
ɡuì jiàn tónɡ ɡuī miào tánɡ jì 
贵  贱   同   归  庙   堂   祭 
yì rú duān yì sì zhū rú 
一 儒 端   亦 似 侏  儒 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.