Categories
Pop

Pu Tong Shen Shi 普通绅士 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Zhen Yu 吴镇宇 Francis Ng

Chinese Song Name:Pu Tong Shen Shi 普通绅士 
English Translation Name:Simple Gentlemen
Chinese Singer: Wu Zhen Yu 吴镇宇 Francis Ng
Chinese Composer:Chen Yong Tao 陈永涛
Chinese Lyrics:Li Yang 李扬 Liu Zhuo Hui 刘卓辉 Cui Shi Xuan 崔轼玄

Pu Tong Shen Shi 普通绅士 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Zhen Yu 吴镇宇 Francis Ng

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huàn tào xī zhuānɡ 
换   套  西 装     
bàn bǎi xiān nú 
扮  柏  仙   奴 
dàn yǒu xiē xiànɡ bái lán dù 
但  有  些  像    白  兰  度 
wǒ ài De Niro
我 爱 De Niro
yè bàn ɡē shēnɡ 
夜 半  歌 声    
tán lùn zhe champagne
谈  论  着  champagne
rú mù ɡuānɡ bù kě yí shì 
如 目 光    不 可 一 世  
jǔ zhònɡ ruò qīnɡ 
举 重    若  轻   
suǒ wèi shēn shì   sān fēn jiǎ   qī fēn zhēn   shuí chénɡ rèn 
所  谓  绅   士    三  分  假    七 分  真     谁   承    认  
mǎn shēn shānɡ hén wú rén wèn 
满  身   伤    痕  无 人  问  
yí zhì qiān jīn tiān xià wén 
一 掷  千   金  天   下  闻  
tīnɡ tā ɡāo tán kuò lùn 
听   他 高  谈  阔  论  
yǐ sān cùn bú làn shé ɡēn 
以 三  寸  不 烂  舌  根  
pánɡ fú tiān jiànɡ dà rèn 
彷   佛 天   降    大 任  
wàn qiān chǒnɡ ài yú yì shēn 
万  千   宠    爱 于 一 身   
wú lùn shì shén shì rén 
无 论  是  神   是  人  
yún yún zhònɡ shēnɡ shuí huà fēn 
芸  芸  众    生    谁   划  分  
yī ɡuàn chú chǔ shuí shì  Gentleman
衣 冠   楚  楚  谁   是   Gentleman
yǒu xiē   biàn dé 
有  些    变   得 
fǎn pú ɡuī zhēn 
返  璞 归  真   
yǒu xiē   biàn dé 
有  些    变   得 
dònɡ pò jīnɡ xīn 
动   魄 惊   心  
zhǐ yào yǎn dé hǎo 
只  要  演  得 好  
ké yǐ fān shēn 
可 以 翻  身   
jì dé bú yào jū jǐn Gentlemen
记 得 不 要  拘 谨  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué 
绝  绝  绝  绝  
tóu fɑ xī zhuānɡ 
头  发 西 装     
xiànɡ bǎi xiān nú 
像    柏  仙   奴 
lì biàn cānɡ sānɡ de yǎn jinɡ 
历 遍   沧   桑   的 眼  睛   
xiào dài zhe wēn xīn 
笑   带  着  温  馨  
yè bàn ɡē shēnɡ 
夜 半  歌 声    
liú lù zhe xīn jìnɡ 
流  露 着  心  境   
rú dònɡ xī suó yǒu yì qiè 
如 洞   悉 所  有  一 切  
jǔ zhònɡ ruò qīnɡ 
举 重    若  轻   
suǒ wèi shēn shì   sān fēn jiǎ  
所  谓  绅   士    三  分  假   
qī fēn zhēn   shuí chénɡ rèn 
七 分  真     谁   承    认  
mǎn shēn shānɡ hén wú rén wèn 
满  身   伤    痕  无 人  问  
yí zhì qiān jīn tiān xià wén 
一 掷  千   金  天   下  闻  
tīnɡ tā ɡāo tán kuò lùn 
听   他 高  谈  阔  论  
yǐ sān cùn bú làn shé ɡēn 
以 三  寸  不 烂  舌  根  
pánɡ fú tiān jiànɡ dà rèn 
彷   佛 天   降    大 任  
wàn qiān chǒnɡ ài yú yì shēn 
万  千   宠    爱 于 一 身   
wú lùn shì shén shì rén 
无 论  是  神   是  人  
yún yún zhònɡ shēnɡ shuí huà fēn 
芸  芸  众    生    谁   划  分  
yī ɡuàn chú chǔ shuí shì  Gentleman
衣 冠   楚  楚  谁   是   Gentleman
xiǎo xiǎo de zuò wéi 
小   小   的 作  为  
mào sì shēn dé bú jiàn dǐ 
貌  似 深   得 不 见   底 
wú wèi zài chónɡ tí 
无 谓  再  重    提 
shuí wéi wǒ zháo mí 
谁   为  我 着   迷 
Wanna just dance with my lady all the night
Wanna just dance with my lady all the night
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué 
绝  绝  绝  绝  
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen
jué jué jué jué Gentlemen
绝  绝  绝  绝  Gentlemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.