Pu Ti 菩提 Bodhi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Pu Ti 菩提 Bodhi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Pu Ti 菩提
English Tranlation Name: Bodhi
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Lyrics: Ji Yu 偈语 Li Yu Gang 李玉刚

Pu Ti 菩提 Bodhi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

nà yí shì   bù yuǎn bú jìn   bù shēng bú miè 
那 一 世    不 远   不 近    不 生    不 灭  
bú gòu bú jìng   bù zēng bù jiǎn   bù sī liang 
不 垢  不 净     不 增   不 减     不 思 量    
nà yí rì   bù kōng bú sè   bù xiǎng bù shí 
那 一 日   不 空   不 色   不 想    不 识  
bù bēi bù xǐ   bù jí bù lí   bù xún cháng 
不 悲  不 喜   不 即 不 离   不 寻  常    
nà yì shí   wú kǔ wú lè   wú yù wú qiú 
那 一 时    无 苦 无 乐   无 欲 无 求  
wú lái wú qù   wú qiān wú guà   wú shē wàng 
无 来  无 去   无 牵   无 挂    无 奢  望   
nà yí kè   wú zōng wú jì   wú shēng wú xī 
那 一 刻   无 踪   无 迹   无 声    无 息 
wú yōu wú lǜ   wú yuàn wú huǐ   wú xū wàng 
无 忧  无 虑   无 怨   无 悔    无 虚 妄   
tā shuō 
他 说   
shēn shì pú tí shù   xīn rú míng jìng tái 
身   是  菩 提 树    心  如 明   镜   台  
shí shí qín fú shì   wù shǐ rě chén āi 
时  时  勤  拂 拭    勿 使  惹 尘   埃 
fó shuō 
佛 说   
pú tí běn wú shù   míng jìng yì fēi tái 
菩 提 本  无 树    明   镜   亦 非  台  
běn lái wú yí wù   hé chù rě chén āi 
本  来  无 一 物   何 处  惹 尘   埃 
hé chù rě chén āi 
何 处  惹 尘   埃 
pú tí 
菩 提 
pú tí 
菩 提 
pú tí 
菩 提 
pú tí 
菩 提 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.