Po Jiu Zhou 破九州 Overcome Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Han Xiao Qian 韩小欠

Po Jiu Zhou 破九州 Overcome Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Han Xiao Qian 韩小欠

Chinese Song Name:Po Jiu Zhou 破九州 
English Translation Name:Overcome Kyushu
Chinese Singer: Han Xiao Qian 韩小欠
Chinese Composer:Lan Yan 蓝颜 Wang Li Feng 王立峰
Chinese Lyrics:Lu Xi Yue 路夕月

Po Jiu Zhou 破九州 Overcome Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Han Xiao Qian 韩小欠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xì qiāng niàn bái : 
戏 腔    念   白  : 
fēng juǎn hài làng jiàn qǐ yún bō 
风   卷   骇  浪   剑   起 云  波 
bàn shēng fú huá huǎng rú zuó 
半  生    浮 华  恍    如 昨  
hā hā hā hā 
哈 哈 哈 哈 
lù zhú xī fēng mǎ tà yóu lóng 
鹿 逐  西 风   马 踏 游  龙   
shēn huái zhōng yì huán yǔ cāng shēng 
身   怀   忠    义 寰   宇 苍   生    
sì hǎi bēn téng tiān dì zhī zhōng 
四 海  奔  腾   天   地 之  中    
cháng jiàn yì chū qì guàn cháng hóng 
长    剑   一 出  气 贯   长    虹   
sài wài hán yuè lěng bīng gē mǎn mù shì xiāo suǒ 
塞  外  寒  月  冷   兵   戈 满  目 是  萧   索  
cǐ qù shào nián guī lái hé nián shēng sǐ nán cè 
此 去 少   年   归  来  何 年   生    死 难  测 
fēng dòng yún léi hào qì jīng tiān pò 
风   动   云  雷  浩  气 惊   天   破 
dòu zhuǎn xīng yí zhǐ liú jiàn guāng zhuó zhuó 
斗  转    星   移 只  留  剑   光    灼   灼   
huǒ wǔ màn tiān cháng hèn gē láng yān xù fēng huǒ 
火  舞 漫  天   长    恨  歌 狼   烟  续 烽   火  
xuè rǎn shān hé héng shī mǎ gé shēng sǐ qì kuò 
血  染  山   河 横   尸  马 革 生    死 契 阔  
jiǔ zhōu chuān zé dài wǒ píng fēng bō 
九  州   川    泽 待  我 平   风   波 
lì mǎ qián kūn zhào yīng xióng gān dǎn pò 
立 马 乾   坤  照   英   雄    肝  胆  魄 
fēng juǎn hài làng jiàn qǐ yún bō 
风   卷   骇  浪   剑   起 云  波 
bàn shēng fú huá huǎng rú zuó 
半  生    浮 华  恍    如 昨  
liú yún tiān guāng jiǔ zhōu piāo miǎo 
流  云  天   光    九  州   缥   缈   
hé shí yí mèng rù nán kē 
何 时  一 梦   入 南  柯 
cǐ qù wú rén xiāng wèn wǒ liú yún fén yān huǒ 
此 去 无 人  相    问  我 流  云  焚  烟  火  
cháng jiàn guī qiào hù wǒ jiǔ zhōu fán huá chūn sè 
长    剑   归  鞘   护 我 九  州   繁  华  春   色 
lù zhú xī fēng mǎ tà yóu lóng 
鹿 逐  西 风   马 踏 游  龙   
shēn huái zhōng yì huán yǔ cāng shēng 
身   怀   忠    义 寰   宇 苍   生    
sì hǎi bēn téng tiān dì zhī zhōng 
四 海  奔  腾   天   地 之  中    
cháng jiàn yì chū qì guàn cháng hóng 
长    剑   一 出  气 贯   长    虹   
sài wài hán yuè lěng bīng gē mǎn mù shì xiāo suǒ 
塞  外  寒  月  冷   兵   戈 满  目 是  萧   索  
cǐ qù shào nián guī lái hé nián shēng sǐ nán cè 
此 去 少   年   归  来  何 年   生    死 难  测 
fēng dòng yún léi hào qì jīng tiān pò 
风   动   云  雷  浩  气 惊   天   破 
dòu zhuǎn xīng yí zhǐ liú jiàn guāng zhuó zhuó 
斗  转    星   移 只  留  剑   光    灼   灼   
huǒ wǔ màn tiān cháng hèn gē láng yān xù fēng huǒ 
火  舞 漫  天   长    恨  歌 狼   烟  续 烽   火  
xuè rǎn shān hé héng shī mǎ gé shēng sǐ qì kuò 
血  染  山   河 横   尸  马 革 生    死 契 阔  
jiǔ zhōu chuān zé dài wǒ píng fēng bō 
九  州   川    泽 待  我 平   风   波 
lì mǎ qián kūn zhào yīng xióng gān dǎn pò 
立 马 乾   坤  照   英   雄    肝  胆  魄 
fēng juǎn hài làng jiàn qǐ yún bō 
风   卷   骇  浪   剑   起 云  波 
bàn shēng fú huá huǎng rú zuó 
半  生    浮 华  恍    如 昨  
liú yún tiān guāng jiǔ zhōu piāo miǎo 
流  云  天   光    九  州   缥   缈   
hé shí yí mèng rù nán kē 
何 时  一 梦   入 南  柯 
cǐ qù wú rén xiāng wèn wǒ liú yún fén yān huǒ 
此 去 无 人  相    问  我 流  云  焚  烟  火  
cháng jiàn guī qiào hù wǒ jiǔ zhōu fán huá chūn sè 
长    剑   归  鞘   护 我 九  州   繁  华  春   色 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.