Pian Qian 蹁跹 Whirling About In Dancing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ge Zi Xi 格子兮 Pan Cheng 潘成

Pian Qian 蹁跹 Whirling About In Dancing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ge Zi Xi 格子兮 Pan Cheng 潘成

Chinese Song Name: Pian Qian 蹁跹 
English Tranlation Name: Whirling About In Dancing
Chinese Singer:  Ge Zi Xi 格子兮 Pan Cheng 潘成
Chinese Composer:  Pan Cheng 潘成
Chinese Lyrics:  Mu Ran Xi  沐然汐 

Pian Qian 蹁跹 Whirling About In Dancing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ge Zi Xi 格子兮 Pan Cheng 潘成

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiū dié cǐ pián xiān 
秋  蝶  此 蹁   跹   
qīng xīn fú shēng yuán 
倾   心  浮 生    缘   
hèn xiào yán yǒu shuí yuàn 
恨  笑   颜  有  谁   愿   
duàn qiáo shàng bian bàn lún yuè 
断   桥   上    边   半  轮  月  
ruò xiàn jūn zǐ qiān 
若  现   君  子 谦   
bú jiàn wǔ piān piān 
不 见   舞 翩   翩   
xī chuāng xuě shāng lí bié 
西 窗     雪  伤    离 别  
qì dìng shén xián bǐ mò yán 
气 定   神   闲   笔 墨 研  
rú ruò mù cháo dǒng jīng nián 
如 若  幕 朝   懂   经   年   
bù jué cán hóng yǐ luò biàn 
不 觉  残  红   已 落  遍   
qín sè shēng shēng cuì pái qiǎn 
琴  瑟 声    声    脆  排  遣   
wú tóng qì rě yǔ shēn yuàn 
梧 桐   泣 惹 雨 深   院   
fàn zhōu hú xīn hé táng qián 
泛  舟   湖 心  荷 塘   前   
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn 
乱   花  渐   欲 迷 人  眼  
huǎng rán rú mèng qì yì qiè 
恍    然  如 梦   弃 一 切  
zhǐ yuàn huí dào tā shēn biān 
只  愿   回  到  她 身   边   
yòu hé zuǒ dōu méi cuò 
右  和 左  都  没  错  
zì jǐ xuǎn zé bù shǎn duǒ 
自 己 选   择 不 闪   躲  
zěn me huó wǒ shì wǒ 
怎  么 活  我 是  我 
nǐ bié guǎn de nà me duō 
你 别  管   的 那 么 多  
xián kàn tíng qián fán huā luò 
闲   看  庭   前   繁  花  落  
jǐ lǚ dōng fēng wú lì ruò 
几 缕 东   风   无 力 弱  
liú lí huǒ zhòng rén duó 
琉  璃 火  众    人  夺  
mò kàn yín hé xīng guāng shuò 
默 看  银  河 星   光    烁   
sū dī qīng yān suí fēng sàn 
苏 堤 轻   烟  随  风   散  
liǔ xù zhòu rán yuǎn 
柳  絮 骤   然  远   
mò rán jīng wǒ rù yǎn lián 
蓦 然  惊   我 入 眼  帘   
qīng yī chén rǎn jiū jié hòu 
青   衣 尘   染  纠  结  后  
duì cuò zì rán xiǎn 
对  错  自 然  显   
jǐn wò tā shǒu liǎng wú yán 
紧  握 她 手   俩    无 言  
sù yuàn qīng chàng ruò zài jiàn 
夙 愿   轻   唱    若  再  见   
jì yì kuà qiān nián 
记 忆 跨  千   年   
zhǐ shèng lí chóu róng rù yè 
只  剩    离 愁   融   入 夜 
gē bǐ mò gān yàn tái biān 
搁 笔 墨 干  砚  台  边   
liú nián zì yì xiě 
流  年   恣 意 写  
bù zhī ài hèn hé wéi xiān 
不 知  爱 恨  何 为  先   
rén zhī chū xìng běn shàn 
人  之  初  性   本  善   
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 
性   相    近  习 相    远   
gǒu bù jiāo xìng nǎi qiān 
苟  不 教   性   乃  迁   
jiāo zhī dào guì yǐ zhuān 
教   之  道  贵  以 专    
xīn lǜ jiàn cì dié 
新  绿 渐   次 叠  
yīng tí rén bú juàn 
莺   啼 人  不 倦   
chūn guī yuàn shū shēng niàn 
春   闺  怨   书  生    念   
lèi luò hái tóng xiào bù jiě 
泪  落  孩  童   笑   不 解  
pǐn míng shī yì qiān 
品  茗   诗  意 牵   
xiào zhī hū zhě yě 
笑   之  乎 者  也 
qīng cí liè chá xiāng yuǎn 
青   瓷 裂  茶  香    远   
zhí niàn dōu xiāo rán yān miè 
执  念   都  潇   然  湮  灭  
rú ruò mù cháo dǒng jīng nián 
如 若  暮 朝   懂   经   年   
bù jué cán hóng yǐ luò biàn 
不 觉  残  红   已 落  遍   
qín sè shēng shēng cuì pái qiǎn 
琴  瑟 声    声    脆  排  遣   
wú tóng qì rě yǔ shēn yuàn 
梧 桐   泣 惹 雨 深   院   
fàn zhōu hú xīn hé táng qián 
泛  舟   湖 心  荷 塘   前   
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn 
乱   花  渐   欲 迷 人  眼  
huǎng rán rú mèng qì yì qiè 
恍    然  如 梦   弃 一 切  
zhǐ yuàn huí dào tā shēn biān 
只  愿   回  到  她 身   边   
yòu hé zuǒ dōu méi cuò 
右  和 左  都  没  错  
zì jǐ xuǎn zé bù shǎn duǒ 
自 己 选   择 不 闪   躲  
zěn me huó wǒ shì wǒ 
怎  么 活  我 是  我 
nǐ bié guǎn de nà me duō 
你 别  管   的 那 么 多  
xián kàn tíng qián fán huā luò 
闲   看  庭   前   繁  花  落  
jǐ lǚ dōng fēng wú lì ruò 
几 缕 东   风   无 力 弱  
liú lí huǒ zhòng rén duó 
琉  璃 火  众    人  夺  
mò kàn yín hé xīng guāng shuò 
默 看  银  河 星   光    烁   
sū dī qīng yān suí fēng sàn 
苏 堤 轻   烟  随  风   散  
liǔ xù zhòu rán yuǎn 
柳  絮 骤   然  远   
mù rán jīng wǒ rù yǎn lián 
募 然  惊   我 入 眼  帘   
qīng yī chén rǎn jiū jié hòu 
青   衣 尘   染  纠  结  后  
duì cuò zì rán xiǎn 
对  错  自 然  显   
jǐn wò tā shǒu liǎng wú yán 
紧  握 她 手   俩    无 言  
sù yuàn qīng chàng ruò zài jiàn 
夙 愿   轻   唱    若  再  见   
jì yì kuà qiān nián 
记 忆 跨  千   年   
zhǐ shèng lí chóu róng rù yè 
只  剩    离 愁   融   入 夜 
gē bǐ mò gān yàn tái biān 
搁 笔 墨 干  砚  台  边   
liú nián zì yì xiě 
流  年   恣 意 写  
bù zhī ài hèn hé wéi xiān 
不 知  爱 恨  何 为  先   
jiān shǒu xīn lǐ de tián 
坚   守   心  里 的 甜   
duō jiǔ bú huì biàn 
多  久  不 会  变   
wǒ qīng chàng de sī niàn 
我 轻   唱    的 思 念   
nǐ shì fǒu tīng jiàn 
你 是  否  听   见   
sū dī qīng yān suí fēng sàn 
苏 堤 轻   烟  随  风   散  
liǔ xù zhòu rán yuǎn 
柳  絮 骤   然  远   
mò rán jīng wǒ rù yǎn lián 
蓦 然  惊   我 入 眼  帘   
qīng yī chén rǎn jiū jié hòu 
青   衣 尘   染  纠  结  后  
duì cuò zì rán xiǎn 
对  错  自 然  显   
jǐn wò tā shǒu liǎng wú yán 
紧  握 她 手   俩    无 言  
sù yuàn qīng chàng ruò zài jiàn 
夙 愿   轻   唱    若  再  见   
jì yì kuà qiān nián 
记 忆 跨  千   年   
zhǐ shèng lí chóu róng rù yè 
只  剩    离 愁   融   入 夜 
gē bǐ mò gān yàn tái biān 
搁 笔 墨 干  砚  台  边   
liú nián zì yì xiě 
流  年   恣 意 写  
bù zhī ài hèn hé wéi xiān 
不 知  爱 恨  何 为  先   
xiān sheng shì zhè yàng dú de me 
先   生    是  这  样   读 的 么 
rén zhī chū xìng běn shàn 
人  之  初  性   本  善   
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 
性   相    近  习 相    远   
gǒu bù jiāo xìng nǎi qiān 
苟  不 教   性   乃  迁   
jiāo zhī dào guì yǐ zhuān 
教   之  道  贵  以 专    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.