Pi Pa Xing 琵琶行 The Pi-pa Player Lyrics 歌詞 With Pinyin By 奇然liya Shen Mi Ren 沈谧仁

Pi Pa Xing 琵琶行 The Pi-pa Player Lyrics 歌詞 With Pinyin By 奇然liya Shen Mi Ren 沈谧仁

Chinese Song Name: Pi Pa Xing 琵琶行
English Tranlation Name: The Pi-pa Player 
Chinese Singer: 奇然liya Shen Mi Ren 沈谧仁
Chinese Composer:  Tu You Qin 徒有琴  
Chinese Lyrics:  Fang Wen Shan 方文山

Pi Pa Xing 琵琶行 The Pi-pa Player Lyrics 歌詞 With Pinyin By 奇然liya Shen Mi Ren 沈谧仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè 
浔  阳   江    头  夜 送   客 
fēng yè dí huā qiū sè sè 
枫   叶 荻 花  秋  瑟 瑟 
zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán 
主  人  下  马 客 在  船    
jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 
举 酒  欲 饮  无 管   弦   
zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié 
醉  不 成    欢   惨  将    别  
bié shí máng máng jiāng jìn yuè 
别  时  茫   茫   江    浸  月  
hū wén shuǐ shàng pí pá shēng 
忽 闻  水   上    琵 琶 声    
zhǔ rén wàng guī kè bù fā 
主  人  忘   归  客 不 发 
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí 
寻  声    暗 问  弹  者  谁   
pí pá shēng tíng yù yǔ chí 
琵 琶 声    停   欲 语 迟  
yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn 
移 船    相    近  邀  相    见   
tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 
添   酒  回  灯   重    开  宴  
qiān hū wàn huàn shǐ chū lái 
千   呼 万  唤   始  出  来  
yóu bào pí pá bàn zhē miàn 
犹  抱  琵 琶 半  遮  面   
zhuàn zhóu bō xián sān liǎng shēng 
转    轴   拨 弦   三  两    声    
wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 
未  成    曲 调   先   有  情   
xián xián yǎn yì shēng shēng sī 
弦   弦   掩  抑 声    声    思 
sì sù píng shēng bù dé zhì 
似 诉 平   生    不 得 志  
dī méi xìn shǒu xù xù dàn 
低 眉  信  手   续 续 弹  
shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 
说   尽  心  中    无 限   事  
qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiāo 
轻   拢   慢  捻   抹 复 挑   
chū wéi ní cháng hòu liù yāo 
初  为  霓 裳    后  六  幺  
dà xián cáo cáo rú jí yǔ 
大 弦   嘈  嘈  如 急 雨 
xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 
小   弦   切  切  如 私 语 
rú sī yǔ 
如 私 语 
cáo cáo qiè qiè cuò zá dàn 
嘈  嘈  切  切  错  杂 弹  
dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 
大 珠  小   珠  落  玉 盘  
luò yù pán 
落  玉 盘  
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá 
间   关   莺   语 花  底 滑  
yōu yè quán liú bīng xià nán 
幽  咽 泉   流  冰   下  难  
bīng quán lěng sè xián níng jué 
冰   泉   冷   涩 弦   凝   绝  
níng jué bù tōng shēng zàn xiē 
凝   绝  不 通   声    暂  歇  
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng 
别  有  幽  愁   暗 恨  生    
cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 
此 时  无 声    胜    有  声    
shèng yǒu shēng 
胜    有  声    
yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng 
银  瓶   乍  破 水   浆    迸   
tiě qí tū chū dāo qiāng míng 
铁  骑 突 出  刀  枪    鸣   
dāo qiāng míng 
刀  枪    鸣   
qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà 
曲 终    收   拨 当   心  画  
sì xián yì shēng rú liè bó 
四 弦   一 声    如 裂  帛 
rú liè bó 
如 裂  帛 
dōng chuán xī fǎng qiāo wú yán 
东   船    西 舫   悄   无 言  
wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 
唯  见   江    心  秋  月  白  
qiū yuè bái 
秋  月  白  
chén yín fàng bō chā xián zhōng 
沉   吟  放   拨 插  弦   中    
zhěng dùn yī shang qǐ liǎn róng 
整    顿  衣 裳    起 敛   容   
zì yán běn shì jīng chéng nǚ 
自 言  本  是  京   城    女 
jiā zài há má líng xià zhù 
家  在  虾 蟆 陵   下  住  
shí sān xué dé pí pá chéng 
十  三  学  得 琵 琶 成    
míng shǔ jiào fāng dì yí bù 
名   属  教   坊   第 一 部 
qǔ bà céng jiāo shàn cái fú 
曲 罢 曾   教   善   才  服 
zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 
妆     成    每  被  秋  娘    妒 
wǔ líng nián shào zhēng chán tóu 
五 陵   年   少   争    缠   头  
yì qǔ hóng xiāo bù zhī shù 
一 曲 红   绡   不 知  数  
diàn tóu yín bì jī jié suì 
钿   头  银  篦 击 节  碎  
xuè sè luó qún fān jiǔ wū 
血  色 罗  裙  翻  酒  污 
jīn nián huān xiào fù míng nián 
今  年   欢   笑   复 明   年   
qiū yuè chūn fēng děng xián dù 
秋  月  春   风   等   闲   度 
dì zǒu cóng jūn ā  yí sǐ 
弟 走  从   军  阿 姨 死 
mù qù cháo lái yán sè gù 
暮 去 朝   来  颜  色 故 
mén qián lěng luò ān mǎ xī 
门  前   冷   落  鞍 马 稀 
lǎo dà jià zuò shāng rén fù 
老  大 嫁  作  商    人  妇 
shāng rén fù 
商    人  妇 
shāng rén zhòng lì qīng bié lí 
商    人  重    利 轻   别  离 
qián yuè fú liáng mǎi chá qù 
前   月  浮 梁    买  茶  去 
mǎi chá qù 
买  茶  去 
qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán 
去 来  江    口  守   空   船    
rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 
绕  船    月  明   江    水   寒  
jiāng shuǐ hán 
江    水   寒  
yè shēn hū mèng shào nián shì 
夜 深   忽 梦   少   年   事  
mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 
梦   啼 妆     泪  红   阑  干  
hóng lán gān 
红   阑  干  
wǒ wén pí pá yǐ tàn xī 
我 闻  琵 琶 已 叹  息 
yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 
又  闻  此 语 重    唧 唧 
tóng shì tiān yá lún luò rén 
同   是  天   涯 沦  落  人  
xiāng féng hé bì céng xiāng shí 
相    逢   何 必 曾   相    识  
wǒ cóng qù nián cí dì jīng 
我 从   去 年   辞 帝 京   
zhé jū wò bìng xún yáng chéng 
谪  居 卧 病   浔  阳   城    
xún yáng dì pì wú yīn yuè 
浔  阳   地 僻 无 音  乐  
zhōng suì bù wén sī zhú shēng 
终    岁  不 闻  丝 竹  声    
zhù jìn pén jiāng dì dī shī 
住  近  湓  江    地 低 湿  
huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 
黄    芦 苦 竹  绕  宅   生    
qí jiān dàn mù wén hé wù 
其 间   旦  暮 闻  何 物 
dù juān tí xuè yuán āi míng 
杜 鹃   啼 血  猿   哀 鸣   
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè 
春   江    花  朝   秋  月  夜 
wáng wǎng qǔ jiǔ hái dú qīng 
往   往   取 酒  还  独 倾   
qǐ wú shān gē yǔ cūn dí 
岂 无 山   歌 与 村  笛 
ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng 
呕 哑 嘲   哳  难  为  听   
jīn yè wén jūn pí pá yǔ 
今  夜 闻  君  琵 琶 语 
rú tīng xiān lè ěr zàn míng 
如 听   仙   乐 耳 暂  明   
mò cí gèng zuò dàn yì qǔ 
莫 辞 更   坐  弹  一 曲 
wéi jūn fān zuò pí pá xíng 
为  君  翻  作  琵 琶 行   
pí pá xíng 
琵 琶 行   
gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì 
感  我 此 言  良    久  立 
què zuò cù xián xián zhuǎn jí 
却  坐  促 弦   弦   转    急 
xián zhuǎn jí 
弦   转    急 
qī qī bú sì xiàng qián shēng 
凄 凄 不 似 向    前   声    
mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 
满  座  重    闻  皆  掩  泣 
jiē yǎn qì 
皆  掩  泣 
zuò zhōng qì xià shuí zuì duō 
座  中    泣 下  谁   最  多  
jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 
江    州   司 马 青   衫   湿  
qīng shān shī 
青   衫   湿  
jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 
江    州   司 马 青   衫   湿  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.