Nv Er Shen 女儿身 Girl’s Shape Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Shu Zan 曹舒赞

Nv Er Shen 女儿身 Girl's Shape Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Shu Zan 曹舒赞

Chinese Song Name:Nv Er Shen 女儿身 
English Translation Name:Girl's Shape
Chinese Singer: Cao Shu Zan 曹舒赞
Chinese Composer:Mu Zi Fei 木子非
Chinese Lyrics:Zhang Qi 张麒

Nv Er Shen 女儿身 Girl's Shape Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Shu Zan 曹舒赞

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng jūn hán yè lěng   qǐng pī jiǎ duō zhēn zhòng 
将    军  寒  夜 冷     请   披 甲  多  珍   重    
yì bēi qīng jiǔ   què cí bié yí zuò chéng 
一 杯  清   酒    却  辞 别  一 座  城    
shì yuē ruò wú qī   ràng guī tú bié mò shēng 
誓  约  若  无 期   让   归  途 别  陌 生    
zhǐ yuàn jiāng jūn qiè jì   chāi tóu fèng 
只  愿   将    军  切  记   钗   头  凤   
qián chéng bù gǎn wèn   zhè yí lù duō fēng chén 
前   程    不 敢  问    这  一 路 多  风   尘   
sàn qù jiù mèng   què nán qù xīn tóu zhēn 
散  去 旧  梦     却  难  去 心  头  针   
yān huǒ rú xīng chén   kàn màn tiān wǔ sè dēng 
烟  火  如 星   辰     看  漫  天   五 色 灯   
bié ràng lái rì jiǔ děng   fán huā shèng 
别  让   来  日 久  等     繁  花  盛    
zhǐ guài jīn shēng bèi qiú kùn   zhè fù nǚ ér shēn 
只  怪   今  生    被  囚  困    这  副 女 儿 身   
cè mǎ yáng biān yǔ jūn gòng huáng hūn 
策 马 扬   鞭   与 君  共   黄    昏  
tiān dì wú léng lèi wú hén   chī qíng yě wú gēn 
天   地 无 棱   泪  无 痕    痴  情   也 无 根  
shēn guī yì yú àn cáng   xīn dǐ yí gè rén 
深   闺  一 隅 暗 藏     心  底 一 个 人  
zhǐ guài jīn shēng bèi qiú kùn   zhè fù nǚ ér shēn 
只  怪   今  生    被  囚  困    这  副 女 儿 身   
dī méi bù néng yǐn jiǔ duì shī wén 
低 眉  不 能   饮  酒  对  诗  文  
qiě sòng jūn yì chéng niàn yì chéng   luò yīng yě fēn fēn 
且  送   君  一 程    念   一 程      落  英   也 纷  纷  
yuǎn wàng qiān lǐ bīng fēng   chéng wài bú jiàn chūn 
远   望   千   里 冰   封     城    外  不 见   春   
qián chéng bù gǎn wèn   zhè yí lù duō fēng chén 
前   程    不 敢  问    这  一 路 多  风   尘   
sàn qù jiù mèng   què nán qù xīn tóu zhēn 
散  去 旧  梦     却  难  去 心  头  针   
yān huǒ rú xīng chén   kàn màn tiān wǔ sè dēng 
烟  火  如 星   辰     看  漫  天   五 色 灯   
bié ràng lái rì jiǔ děng   fán huā shèng 
别  让   来  日 久  等     繁  花  盛    
zhǐ guài jīn shēng bèi qiú kùn   zhè fù nǚ ér shēn 
只  怪   今  生    被  囚  困    这  副 女 儿 身   
cè mǎ yáng biān yǔ jūn gòng huáng hūn 
策 马 扬   鞭   与 君  共   黄    昏  
tiān dì wú léng lèi wú hén   chī qíng yě wú gēn 
天   地 无 棱   泪  无 痕    痴  情   也 无 根  
shēn guī yì yú àn cáng   xīn dǐ yí gè rén 
深   闺  一 隅 暗 藏     心  底 一 个 人  
zhǐ guài jīn shēng bèi qiú kùn   zhè fù nǚ ér shēn 
只  怪   今  生    被  囚  困    这  副 女 儿 身   
dī méi bù néng yǐn jiǔ duì shī wén 
低 眉  不 能   饮  酒  对  诗  文  
qiě sòng jūn yì chéng niàn yì chéng   luò yīng yě fēn fēn 
且  送   君  一 程    念   一 程      落  英   也 纷  纷  
yuǎn wàng qiān lǐ bīng fēng   chéng wài bú jiàn chūn 
远   望   千   里 冰   封     城    外  不 见   春   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.