Wednesday, October 4, 2023
HomePopNian Qing Ren Yao Re Ai Zu Guo 年轻人要热爱祖国 Lyrics 歌詞 With...

Nian Qing Ren Yao Re Ai Zu Guo 年轻人要热爱祖国 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧

Chinese Song Name: Nian Qing Ren Yao Re Ai Zu Guo 年轻人要热爱祖国
English Tranlation Name: Young People Should Love Their Country
Chinese Singer: Yin Que Shi Ting 音阙诗听 interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧
Chinese Composer: Shang Xiao Jin 殇小谨
Chinese Lyrics: Pian Sheng Zi Gui 偏生梓归

Nian Qing Ren Yao Re Ai Zu Guo 年轻人要热爱祖国 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ ài zhe yún yún zhòng shēng 
我 爱 着  芸  芸  众    生    
ài jiǔ zhōu měi yí cùn 
爱 九  州   每  一 寸  
wú shù zhuàng liè huàn lái de píng děng 
无 数  壮     烈  换   来  的 平   等   
wǒ yǒu yí duàn xún cháng rén shēng 
我 有  一 段   寻  常    人  生    
suì yuè fēn chéng 
岁  月  纷  呈    
duì bǐ fù zhòng qián xíng de tā men 
对  比 负 重    前   行   的 他 们  
bǐ shí zhàn mǎ fù yì shēng 
彼 时  战   马 付 一 生    
jī gǔ xiāo xiāo rào yí zuò qīng fén 
击 鼓 萧   萧   绕  一 座  青   坟  
ér jīn jiàng shì ruò xī zhēng 
而 今  将    士  若  西 征    
cāng máng lǐ yì bù cén guò jiā mén 
苍   茫   里 亦 不 曾  过  家  门  
cóng lái shì xiàn shì ān wěn 
从   来  是  现   世  安 稳  
nán wàng jiàn bèi hòu fēn luàn héng gèn 
难  望   见   背  后  纷  乱   横   亘  
dàn jiè yì bēi qīng jiǔ 
但  借  一 杯  清   酒  
zuì lǐ tiǎo dēng   jìng cāng shēng 
醉  里 挑   灯     敬   苍   生    
guǐ suì qǐ   gǎi chén hūn 
鬼  祟  起   改  晨   昏  
rě lái bàn juǎn hóng qí jiàng fēi shēng 
惹 来  半  卷   红   旗 降    非  升    
shuí nù chì   shào nián rén 
谁   怒 斥    少   年   人  
wàng fǎn wàng xíng dàn bù néng wàng běn 
忘   反  忘   形   但  不 能   忘   本  
wǒ ài zhè tiě gǔ zhēng zhēng 
我 爱 这  铁  骨 铮    铮    
ài tā bú miè de hún 
爱 他 不 灭  的 魂  
hé pī fā yīng guàn cóng lái wú shēng 
和 披 发 缨   冠   从   来  无 声    
wǒ shì shì jiān miáo xiǎo wēi chén 
我 是  世  间   渺   小   微  尘   
què yě rè chén 
却  也 热 忱   
gān zuò tā wú míng de fú zuǒ chén 
甘  做  他 无 名   的 辅 佐  臣   
bǐ mò xià   yì hé rén 
笔 墨 下    义 和 仁  
xiě lái jìn shì cāng jié de zì wén 
写  来  尽  是  仓   颉  的 字 文  
rén hǎi zhōng   fú huò chén 
人  海  中      浮 或  沉   
zuì bù gǎn wàng shì luò yè guī gēn 
最  不 敢  忘   是  落  叶 归  根  
lǎo yí bèi wàng gù xiāng míng yuè cháo shēng 
老  一 辈  望   故 乡    明   月  潮   生    
xiǎo ér sūn dāng yǐ rè xuè zhào kūn lún 
小   儿 孙  当   以 热 血  照   昆  仑  
guǐ suì qǐ   gǎi chén hūn 
鬼  祟  起   改  晨   昏  
rě lái bàn juǎn hóng qí jiàng fēi shēng 
惹 来  半  卷   红   旗 降    非  升    
shuí nù chì   shào nián rén 
谁   怒 斥    少   年   人  
wàng fǎn wàng xíng dàn bù néng wàng běn 
忘   反  忘   形   但  不 能   忘   本  
bǐ mò xià   yì hé rén 
笔 墨 下    义 和 仁  
xiě lái jìn shì cāng jié de zì wén 
写  来  尽  是  仓   颉  的 字 文  
rén hǎi zhōng   fú huò chén 
人  海  中      浮 或  沉   
zuì bù gǎn wàng shì luò yè guī gēn 
最  不 敢  忘   是  落  叶 归  根  
ér rú jīn   shān hé shèng 
而 如 今    山   河 盛    
hào qì gān dǎn xīn zhōng gāi cháng cún 
浩  气 肝  胆  心  中    该  长    存  
cǐ qián lù   jūn mò wèn 
此 前   路   君  莫 问  
cóng lái zhì jié líng yún shì wǒ men 
从   来  志  节  凌   云  是  我 们  

English Translation For Nian Qing Ren Yao Re Ai Zu Guo 年轻人要热爱祖国

I love all the people.

Love every inch of Kyushu

Countless great equality

I had a normal life.

The years are in full

Compare them with the weight-bearing forwards

The war horse paid for a lifetime

Drumming Xiao Xiao around a green grave

And now will be the Sjosi March

There's never been a house in the sky.

It's always been a stable world.

It's hard to see the chaos behind it

But take a glass of sake and pick a light to honor your life.

Ghosts turn around for morning sickness

Caused half-roll red flag down non-rise

Who's angry at the teenager?

Forget the shape but can't forget the book

I love this iron-fisted bone.

Love his immortal soul

And the hair-draped crown has never been silent

I'm the little dust of the world

but also enthusiasm

Gan does his nameless auxiliary.

Pen and ink and benevolence

It's written with a word that's a candid.

Floating or sinking in a sea of people

The most dare not forget is the leaves to the root

The older generation looks forward to the bright moon in their hometown

Little grandchild dang with blood to take a picture of Kunlun

Ghosts turn around for morning sickness

Caused half-roll red flag down non-rise

Who's angry at the teenager?

Forget the shape but can't forget the book

Pen and ink and benevolence

It's written with a word that's a candid.

Floating or sinking in a sea of people

The most dare not forget is the leaves to the root

And now the mountains and rivers are in full bloom

The long-term survival in the heart of the great gas liver and bile

Before Lu Junmo asked

From Zhi Festival Lingyun is us

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags