Ni Wo Yan Huo Bu Yuan Shi 你我烟火不缘诗 You And I Have No Fireworks Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Ni Wo Yan Huo Bu Yuan Shi 你我烟火不缘诗 You And I Have No Fireworks Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Ni Wo Yan Huo Bu Yuan Shi 你我烟火不缘诗
English Tranlation Name: You And I Have No Fireworks
Chinese Singer: Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘
Chinese Composer: Zhe Xiao Sheng 着小生 Zoki
Chinese Lyrics: Yi Shu 驿书

Ni Wo Yan Huo Bu Yuan Shi 你我烟火不缘诗 You And I Have No Fireworks Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sān yuè dōng fēng huàn chūn lín zǎo 
三  月  东   风   唤   春   霖  早  
qīng pī hóng zhī xié guà zhī shāo 
轻   披 红   脂  斜  挂  枝  梢   
yìng hè jiē sì luó gǔ nào 
应   和 街  肆 锣  鼓 闹  
qià yīng hóu   wǎn zhuàn chàng táo yāo 
恰  莺   喉    婉  啭    唱    桃  夭  
xīng diǎn xiá pèi huā zhú yè zhào 
星   点   霞  帔  花  烛  夜 照   
mèng sù zhú mǎ yī qīng méi rào 
梦   溯 竹  马 依 青   梅  绕  
tōu pān qiáng tóu qiāo zèng yí gāo 
偷  攀  墙    头  悄   赠   饴 糕  
qiān yì lǚ   yīn yuán luò què qiáo 
牵   一 缕   姻  缘   落  鹊  桥   
xì lǐ qíng zì qiǎn 
戏 里 情   字 浅   
dàn qǔ hóng dòu ruǎn wēi gōu lián 
但  取 红   豆  软   偎  钩  帘   
wéi niǎn xīn mò wéi tiān jīn diàn 
为  碾   新  墨 为  添   金  钿   
huā hǎo yuè ér yuán 
花  好  月  儿 圆   
shī yě shuō cháng yán 
诗  也 说   常    言  
yuàn zuò yuān yāng bú xiàn xiān 
愿   作  鸳   鸯   不 羡   仙   
xiāng sī jiǔ jū mén shàng yán 
相    思 久  居 门  上    檐  
hóng chén suī bǎi nián   yān huǒ cái rén jiān 
红   尘   虽  百  年     烟  火  才  人  间   
cuī guò jǐ zhuǎn xīn yàn hái cháo 
催  过  几 转    新  燕  还  巢   
lú hāo yǐ cháng mǎn dì lóu hāo 
芦 蒿  已 长    满  地 蒌  蒿  
báo shuāng shì bìn chuān hé táng 
薄  霜     饰  鬓  穿    荷 塘   
cóng zhōng xiào   yàn yàn sì zǒng jiǎo 
丛   中    笑     晏  晏  似 总   角   
zài dài tíng qián yín xìng yǐ mào 
再  待  庭   前   银  杏   已 茂  
zhì zǐ zhèng chàng xīn qǔ xiǎo diào 
稚  子 正    唱    新  曲 小   调   
zhú mǎ yòu yǐ qīng méi lái rào 
竹  马 又  倚 青   梅  来  绕  
suì yuè lǎo   xiāng sī bù cén lǎo 
岁  月  老    相    思 不 曾  老  
xì lǐ qíng zì qiǎn 
戏 里 情   字 浅   
dàn qǔ hóng dòu ruǎn wēi gōu lián 
但  取 红   豆  软   偎  钩  帘   
wéi niǎn xīn mò wéi tiān jīn diàn 
为  碾   新  墨 为  添   金  钿   
huā hǎo yuè ér yuán 
花  好  月  儿 圆   
shī yě shuō cháng yán 
诗  也 说   常    言  
yuàn zuò yuān yāng bú xiàn xiān 
愿   作  鸳   鸯   不 羡   仙   
xiāng sī jiǔ jū mén shàng yán 
相    思 久  居 门  上    檐  
hóng chén shēng yān huǒ   cái rén jiān 
红   尘   生    烟  火    才  人  间   
píng shēng suí shuǐ qiān 
萍   生    随  水   迁   
yǒu xìng dé bǐ yì tóng zhī lián 
有  幸   得 比 翼 同   枝  连   
nán guó hóng dòu shāo ān zhěn biān 
南  国  红   豆  稍   安 枕   边   
huā hǎo yuè ér yuán 
花  好  月  儿 圆   
shī yě shuō cháng yán 
诗  也 说   常    言  
yuàn zuò yuān yāng bú xiàn xiān 
愿   作  鸳   鸯   不 羡   仙   
xiāng sī jiǔ jū mén shàng yán 
相    思 久  居 门  上    檐  
hóng chén suī bǎi nián   yān huǒ cái rén jiān 
红   尘   虽  百  年     烟  火  才  人  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.