Nan Yuan Li Meng 南鸢离梦 South Kite Leaves The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Lei 霄磊

Nan Yuan Li Meng 南鸢离梦 South Kite Leaves The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Lei 霄磊

Chinese Song Name:Nan Yuan Li Meng 南鸢离梦 
English Translation Name:South Kite Leaves The Dream
Chinese Singer: Xiao Lei 霄磊
Chinese Composer:Luan Fu Hai 栾福海
Chinese Lyrics:Cao Shu Lin 曹树林 Wang Li Hong 王莉宏

Nan Yuan Li Meng 南鸢离梦 South Kite Leaves The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Lei 霄磊

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo jìng yún bìn qīng qīng suǒ chóu méi 
晓   镜   云  鬓  轻   轻   锁  愁   眉  
zuó rì yè yǔ sì shì dī dī lèi 
昨  日 夜 雨 似 是  滴 滴 泪  
yī rén yě céng róu qíng sì shuǐ 
伊 人  也 曾   柔  情   似 水   
jīng hóng yì wǔ yàn guàn huā kuí 
惊   鸿   一 舞 艳  冠   花  魁  
shèng zhuāng zhī xià dào bǎi zhuǎn qiān huí 
盛    装     之  下  道  百  转    千   回  
qíng dào shēn chù yù yù rě rén zuì 
情   到  深   处  郁 郁 惹 人  醉  
hán lèi zhuǎn shēn jūn zhī wéi shuí 
含  泪  转    身   君  知  为  谁   
pò xiǎo bú jiàn xiǎo fēng lái xiāng suí 
破 晓   不 见   小   风   来  相    随  
nán yuān yí qù xiǎo mèng suì 
南  鸢   一 去 晓   梦   碎  
yòu jiàn liǔ xù fēi 
又  见   柳  絮 飞  
bié qù duō nián xīn yì huī 
别  去 多  年   心  意 灰  
lí mèng yǐn jiǔ sì yǐn lèi 
离 梦   饮  酒  似 饮  泪  
yǔ dǎ liǔ yè wú huā ruǐ 
雨 打 柳  叶 无 花  蕊  
luò huā shì xīn suì 
落  花  是  心  碎  
fú shēng ruò mèng yè nán mèi 
浮 生    若  梦   夜 难  寐  
nán yuān lí mèng suǒ hún guī 
南  鸢   离 梦   锁  魂  归  
qíng bù zhī suǒ qǐ yì wǎng ér shēn 
情   不 知  所  起 一 往   而 深   
xiǎo jìng yún bìn qīng qīng suǒ chóu méi 
晓   镜   云  鬓  轻   轻   锁  愁   眉  
zuó rì yè yǔ sì shì dī dī lèi 
昨  日 夜 雨 似 是  滴 滴 泪  
yī rén yě céng róu qíng sì shuǐ 
伊 人  也 曾   柔  情   似 水   
yě céng jīng hóng yì wǔ yàn guàn huā kuí 
也 曾   惊   鸿   一 舞 艳  冠   花  魁  
shèng zhuāng zhī xià dào bǎi zhuǎn qiān huí 
盛    装     之  下  道  百  转    千   回  
qíng dào shēn chù yù yù rě rén zuì 
情   到  深   处  郁 郁 惹 人  醉  
hán lèi zhuǎn shēn jūn zhī wéi shuí 
含  泪  转    身   君  知  为  谁   
pò xiǎo bú jiàn xiǎo fēng lái xiāng suí 
破 晓   不 见   小   风   来  相    随  
nán yuān yí qù xiǎo mèng suì 
南  鸢   一 去 晓   梦   碎  
yòu jiàn liǔ xù fēi 
又  见   柳  絮 飞  
bié qù duō nián xīn yì huī 
别  去 多  年   心  意 灰  
lí mèng yǐn jiǔ sì yǐn lèi 
离 梦   饮  酒  似 饮  泪  
yǔ dǎ liǔ yè wú huā ruǐ 
雨 打 柳  叶 无 花  蕊  
luò huā shì xīn suì 
落  花  是  心  碎  
fú shēng ruò mèng yè nán mèi 
浮 生    若  梦   夜 难  寐  
nán yuān lí mèng suǒ hún guī 
南  鸢   离 梦   锁  魂  归  
nán yuān yí qù xiǎo mèng suì 
南  鸢   一 去 晓   梦   碎  
yòu jiàn liǔ xù fēi 
又  见   柳  絮 飞  
bié qù duō nián xīn yì huī 
别  去 多  年   心  意 灰  
lí mèng yǐn jiǔ sì yǐn lèi 
离 梦   饮  酒  似 饮  泪  
yǔ dǎ liǔ yè wú huā ruǐ 
雨 打 柳  叶 无 花  蕊  
luò huā shì xīn suì 
落  花  是  心  碎  
fú shēng ruò mèng yè nán mèi 
浮 生    若  梦   夜 难  寐  
nán yuān lí mèng suǒ hún guī 
南  鸢   离 梦   锁  魂  归  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.