Mu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Mu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Mu Lan Xing 木兰行
English Tranlation Name: Mulan Line
Chinese Singer: San Wu 三无 Marblue
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Mu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
yóu sī tóu jī zhù   mù lán dāng hù   wéi chāi jiě qí tú 
游  丝 投  机 杼    木 兰  当   户   为  拆   解  歧 途 
xīn qín huàn luó mù   kāi yǎn jiāng fú   bú jiàn cán gū 
辛  勤  换   罗  幕   开  眼  将    扶   不 见   惭  辜 
nì fěn xià chén tǔ   háng guī bǎi bì   zòng shì qì zhī yòu hé rú 
腻 粉  下  尘   土   行   规  百  弊   纵   是  弃 之  又  何 如 
xiè fā bá jiàn wǔ   jìng pī róng fú   kāng kǎi bēn fù 
卸  发 拔 剑   舞   竟   披 戎   服   慷   慨  奔  赴 
yáng biān cè guò jiāng hú 
扬   鞭   策 过  江    湖 
yǎng wàng tiān dì zhāo mù 
仰   望   天   地 朝   暮 
huáng shā yǒng méi mǎ zú 
黄    沙  涌   没  马 足 
suí chù shì bái gǔ 
随  处  是  白  骨 
wǒ jiàn shuò fēng chuī fú 
我 见   朔   风   吹   拂 
wǒ jiàn hú qí bào fù 
我 见   胡 骑 报  复 
dōu huà zuò yí jiàn chū 
都  化  作  一 剑   出  
shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
lǐng wàn lǐ guī fù   tiān zǐ miàn wù   cè xūn zhuǎn gāo tú 
领   万  里 归  复   天   子 面   晤   策 勋  转    高  途 
rèn gōng yǒng fēng fù   jù yǐ shàng shū   lóng ēn bú fù 
认  功   勇   封   付   拒 以 尚    书    隆   恩 不 赴 
dǎ mǎ hái jiā gù   cháng chāi zhuāng shū   duì jìng ér shì zhī zhě wú 
打 马 还  家  故   裳    钗   妆     梳    对  镜   而 视  知  者  无 
wèi páng rén yú wǒ   ān néng tòng yǐn   qīng bēi jiāo hù 
谓  旁   人  于 我   安 能   痛   饮    倾   杯  交   互 
yáng biān cè guò jiāng hú 
扬   鞭   策 过  江    湖 
yǎng wàng tiān dì zhāo mù 
仰   望   天   地 朝   暮 
huáng shā yǒng méi mǎ zú 
黄    沙  涌   没  马 足 
suí chù shì bái gǔ 
随  处  是  白  骨 
wǒ jiàn shuò fēng chuī fú 
我 见   朔   风   吹   拂 
wǒ jiàn hú qí bào fù 
我 见   胡 骑 报  复 
dōu huà zuò yí jiàn chū 
都  化  作  一 剑   出  
shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
huán gù cāng shēng bēi kǔ   juàn niǎo tí kū   huāng liáng jù fén tǔ 
环   顾 苍   生    悲  苦   倦   鸟   啼 哭   荒    凉    聚 坟  土 
shēn xiàn bǎi zhàn zhì gù   jīng qí diāo zú   huá zān zhàng jiàn chú 
深   陷   百  战   桎  梏   旌   旗 凋   卒   滑  簪  仗    剑   除  
cǐ qù yī guàn fān fù   xīn xìng yóu gù   hào rán chēng nù 
此 去 衣 冠   翻  覆   心  性   犹  固   浩  然  称    怒 
hé jù shēng sǐ cháng wù   yì wǎng qián wú 
何 惧 生    死 长    物   一 往   前   无 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.