Thursday, April 25, 2024
HomePopMu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San...

Mu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Chinese Song Name: Mu Lan Xing 木兰行
English Tranlation Name: Mulan Line
Chinese Singer: San Wu 三无 Marblue
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Mu Lan Xing 木兰行 Mulan Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
yóu sī tóu jī zhù   mù lán dāng hù   wéi chāi jiě qí tú 
游  丝 投  机 杼    木 兰  当   户   为  拆   解  歧 途 
xīn qín huàn luó mù   kāi yǎn jiāng fú   bú jiàn cán gū 
辛  勤  换   罗  幕   开  眼  将    扶   不 见   惭  辜 
nì fěn xià chén tǔ   háng guī bǎi bì   zòng shì qì zhī yòu hé rú 
腻 粉  下  尘   土   行   规  百  弊   纵   是  弃 之  又  何 如 
xiè fā bá jiàn wǔ   jìng pī róng fú   kāng kǎi bēn fù 
卸  发 拔 剑   舞   竟   披 戎   服   慷   慨  奔  赴 
yáng biān cè guò jiāng hú 
扬   鞭   策 过  江    湖 
yǎng wàng tiān dì zhāo mù 
仰   望   天   地 朝   暮 
huáng shā yǒng méi mǎ zú 
黄    沙  涌   没  马 足 
suí chù shì bái gǔ 
随  处  是  白  骨 
wǒ jiàn shuò fēng chuī fú 
我 见   朔   风   吹   拂 
wǒ jiàn hú qí bào fù 
我 见   胡 骑 报  复 
dōu huà zuò yí jiàn chū 
都  化  作  一 剑   出  
shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
lǐng wàn lǐ guī fù   tiān zǐ miàn wù   cè xūn zhuǎn gāo tú 
领   万  里 归  复   天   子 面   晤   策 勋  转    高  途 
rèn gōng yǒng fēng fù   jù yǐ shàng shū   lóng ēn bú fù 
认  功   勇   封   付   拒 以 尚    书    隆   恩 不 赴 
dǎ mǎ hái jiā gù   cháng chāi zhuāng shū   duì jìng ér shì zhī zhě wú 
打 马 还  家  故   裳    钗   妆     梳    对  镜   而 视  知  者  无 
wèi páng rén yú wǒ   ān néng tòng yǐn   qīng bēi jiāo hù 
谓  旁   人  于 我   安 能   痛   饮    倾   杯  交   互 
yáng biān cè guò jiāng hú 
扬   鞭   策 过  江    湖 
yǎng wàng tiān dì zhāo mù 
仰   望   天   地 朝   暮 
huáng shā yǒng méi mǎ zú 
黄    沙  涌   没  马 足 
suí chù shì bái gǔ 
随  处  是  白  骨 
wǒ jiàn shuò fēng chuī fú 
我 见   朔   风   吹   拂 
wǒ jiàn hú qí bào fù 
我 见   胡 骑 报  复 
dōu huà zuò yí jiàn chū 
都  化  作  一 剑   出  
shā fá zhèn yún mì bù   hóng yīng liè huǒ   rě tiān mìng shuí zhǔ 
杀  伐 阵   云  密 布   红   缨   猎  火    惹 天   命   谁   主  
huī jūn qiān yíng gòng hū   jiāo fēng léi gǔ   wān gōng zhé méi mù 
挥  军  千   营   共   呼   交   锋   擂  鼓   弯  弓   折  眉  目 
pāo zhì qián shēng rú gù   xǐ jìng míng zhū   bú xiè róng rǔ 
抛  掷  前   生    如 故   洗 净   明   珠    不 屑  荣   辱 
háo qì lì wǎn shān hú   chūn fēng dài dù 
豪  气 力 挽  山   湖   春   风   代  渡 
huán gù cāng shēng bēi kǔ   juàn niǎo tí kū   huāng liáng jù fén tǔ 
环   顾 苍   生    悲  苦   倦   鸟   啼 哭   荒    凉    聚 坟  土 
shēn xiàn bǎi zhàn zhì gù   jīng qí diāo zú   huá zān zhàng jiàn chú 
深   陷   百  战   桎  梏   旌   旗 凋   卒   滑  簪  仗    剑   除  
cǐ qù yī guàn fān fù   xīn xìng yóu gù   hào rán chēng nù 
此 去 衣 冠   翻  覆   心  性   犹  固   浩  然  称    怒 
hé jù shēng sǐ cháng wù   yì wǎng qián wú 
何 惧 生    死 长    物   一 往   前   无 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags