Mo Yu Er Geng Neng Xiao Ji Fan Feng Yu 摸鱼儿更能消几番风雨 Touch The Fish And You Can Weather Better Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue Lao Pan 晓月老板

Mo Yu Er Geng Neng Xiao Ji Fan Feng Yu 摸鱼儿更能消几番风雨 Touch The Fish And You Can Weather Better Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Mo Yu Er Geng Neng Xiao Ji Fan Feng Yu 摸鱼儿更能消几番风雨
English Tranlation Name: Touch The Fish And You Can Weather Better 
Chinese Singer: Xiao Yue Lao Pan 晓月老板
Chinese Composer: Xiao Yue Lao Pan 晓月老板
Chinese Lyrics: Xin Qi Ji 辛弃疾

Mo Yu Er Geng Neng Xiao Ji Fan Feng Yu 摸鱼儿更能消几番风雨 Touch The Fish And You Can Weather Better Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue Lao Pan 晓月老板

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gèng néng xiāo 
更   能   消   
jǐ fān fēng yǔ 
几 番  风   雨 
cōng cōng chūn yòu guī qù 
匆   匆   春   又  归  去 
xī chūn cháng pà huā kāi zǎo 
惜 春   长    怕 花  开  早  
hé kuàng luò hóng wú shù 
何 况    落  红   无 数  
chūn qiě zhù 
春   且  住  
jiàn shuō dào 
见   说   道  
tiān yá fāng cǎo wú guī lù 
天   涯 芳   草  无 归  路 
yuàn chūn bù yǔ 
怨   春   不 语 
suàn zhí yǒu yīn qín 
算   只  有  殷  勤  
huà yán zhū wǎng 
画  檐  蛛  网   
jìn rì rě fēi xù 
尽  日 惹 飞  絮 
zhǎng mén shì 
长    门  事  
zhǔn nǐ jiā qī yòu wù 
准   拟 佳  期 又  误 
é  méi céng yǒu rén dù 
蛾 眉  曾   有  人  妒 
qiān jīn zòng mǎi xiāng rú fù 
千   金  纵   买  相    如 赋 
mò mò cǐ qíng shuí sù 
脉 脉 此 情   谁   诉 
jūn mò wǔ 
君  莫 舞 
jūn bú jiàn 
君  不 见   
yù huán fēi yàn jiē chén tǔ 
玉 环   飞  燕  皆  尘   土 
xián chóu zuì kǔ 
闲   愁   最  苦 
xiū qù yǐ wēi lán 
休  去 倚 危  栏  
xié yáng zhèng zài 
斜  阳   正    在  
yān liǔ duàn cháng chù 
烟  柳  断   肠    处  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.