Ming Yue Wu You 明月无忧 Bright Moon Carefree Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Li Li Li Zi 茶理理理子

Ming Yue Wu You 明月无忧 Bright Moon Carefree Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Li Li Li Zi 茶理理理子

Chinese Song Name:Ming Yue Wu You 明月无忧
English Translation Name: Bright Moon Carefree
Chinese Singer: Cha Li Li Li Zi 茶理理理子
Chinese Composer:Ji Cui Xi 纪粹希
Chinese Lyrics:Gong Zi Wu Yang 公子无央

Ming Yue Wu You 明月无忧 Bright Moon Carefree Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Li Li Li Zi 茶理理理子

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

láo fán jiè guò 
劳  烦  借  过  
jīn rì hào jiǔ lìng rén chuí xián 
今  日 好  酒  令   人  垂   涎   
hú guāng shān sè 
湖 光    山   色 
tì pán zhōng xiǎo cài sā diǎn yán 
替 盘  中    小   菜  撒 点   盐  
lín zhuō sì zài chuī xū   zǐ yī bǎo jiàn 
临  桌   似 在  吹   嘘   紫 衣 宝  剑   
xiǎo èr wèn fàn qián 
小   二 问  饭  钱   
tā pāi zhuō yào jí yǎn 
他 拍  桌   要  急 眼  
wǒ zuó shǒu lǐ bái jiǔ 
我 左  手   李 白  酒  
yòu shǒu zhèng yù lāo ròu 
右  手   正    欲 捞  肉  
wú yì zhān shì fēi   què zāo wú wàng chóu 
无 意 沾   是  非    却  遭  无 妄   仇   
wú nài fān kuài ér dòng 
无 奈  翻  筷   而 动   
zǔ le zuì guǐ dóu sǒu 
阻 了 醉  鬼  抖  擞  
tā yào wǒ chū zhāo guò jǐ shǒu 
他 要  我 出  招   过  几 手   
bù xiǎng chū fēng tou 
不 想    出  风   头  
nài hé jiāng hú duō fán yōu 
奈  何 江    湖 多  烦  忧  
nǚ xiá qí shí hěn chóu 
女 侠  其 实  很  愁   
wǒ biàn bù xià wēi yí zhǐ zhǎng dài fēng 
我 便   步 下  微  移 指  掌    带  风   
xiāo sǎ pāi pāi shǒu 
潇   洒 拍  拍  手   
tā jiào tóu shàng yí tòng qū tǐ nán dòng 
他 觉   头  上    一 痛   躯 体 难  动   
bù néng liū 
不 能   溜  
wǒ yòu tí jiǔ pāi jiàn huí shǒu yí xiào 
我 又  提 酒  拍  剑   回  首   一 笑   
kàn kè kàn gòu fǒu 
看  客 看  够  否  
zhèng féng mǒu rén jǔ bēi yáo yáo yì huí móu 
正    逢   某  人  举 杯  遥  遥  一 回  眸  
qián fān yùn hǎo liǎo jié yì dān jiāng hú ēn chóu 
前   番  运  好  了   结  一 单  江    湖 恩 仇   
jīn rì zhēn xiū 
今  日 珍   馐  
bù rú yóu wǒ lái cháng yì kǒu 
不 如 由  我 来  尝    一 口  
lóu wài qiān fēng jiá shuǐ   xūn fēng chuí liǔ 
楼  外  千   峰   夹  水     熏  风   垂   柳  
hū rán yǒu shā qì   zuó rì wú lài xún chóu 
忽 然  有  杀  气   昨  日 无 赖  寻  仇   
wǒ zuó shǒu lǐ bái jiǔ 
我 左  手   李 白  酒  
yòu shǒu zhèng yù lāo ròu 
右  手   正    欲 捞  肉  
shēn cè mǒu rén zhì   bái yī hǎo fēng liú 
身   侧 某  人  至    白  衣 好  风   流  
piān piān zhé shàn yì yáo 
翩   翩   折  扇   一 摇  
xiào chēng zuó rì xiù shǒu 
笑   称    昨  日 袖  手   
jīn zhāo xiāng zhù yì dǐ kě fǒu 
今  朝   相    助  一 抵 可 否  
bù xiǎng chū fēng tou 
不 想    出  风   头  
nài hé jiāng hú duō fán yōu 
奈  何 江    湖 多  烦  忧  
nǚ xiá qí shí hěn chóu 
女 侠  其 实  很  愁   
wǒ biàn bù xià wēi fēng zhǐ zhǎng dài fēng 
我 便   步 下  微  风   指  掌    带  风   
xiāo sǎ pāi pāi shǒu 
潇   洒 拍  拍  手   
wú lài tóu shàng yí tòng qū tǐ nán dòng 
无 赖  头  上    一 痛   躯 体 难  动   
bù néng liū 
不 能   溜  
wǒ yòu tí jiǔ pāi jiàn huí shēn yí xiào 
我 又  提 酒  拍  剑   回  身   一 笑   
kàn kè kàn gòu fǒu 
看  客 看  够  否  
yù dǐ suì yuè bù rú huàn wǒ jǐ bēi jiǔ 
欲 抵 岁  月  不 如 换   我 几 杯  酒  
zuì lǐ yáo yáo huàng huǎng tān huí móu 
醉  里 摇  摇  晃    晃    贪  回  眸  
yán dǐ míng yuè bō guāng shuí fàn zhōu 
眼  底 明   月  波 光    谁   泛  舟   
suí xīn zǒu jiàn jiāng hú bō lán dòng 
随  心  走  剑   江    湖 波 澜  动   
bù rú dà mèng tā cháo yě tóng yóu 
不 如 大 梦   他 朝   也 同   游  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.