Ming Yue Tian Ya 明月天涯 Bright Moon Skyline Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin JW 五音 JW

Ming Yue Tian Ya 明月天涯 Bright Moon Skyline Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin JW 五音 JW

Chinese Song Name: Ming Yue Tian Ya 明月天涯
English Tranlation Name: Bright Moon Skyline
Chinese Singer:  Wu Yin JW 五音 JW
Chinese Composer: Chao Xi 潮汐 Tide
Chinese Lyrics: Wu Bi 无比

Ming Yue Tian Ya 明月天涯 Bright Moon Skyline Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin JW 五音 JW

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 
yóu xiá mǒu   míng yuǎn chuán   ér jīn jiāng hú tán 
游  侠  某    名   远   传      而 今  江    湖 谈  
chóu zhě duō   yǒu liǎng sān   dàn féng dí shǒu nán 
仇   者  多    友  两    三    但  逢   敌 手   难  
yǔ jìn suì   fēng rú cháo   chū shǒu yǐn kuáng lán 
雨 尽  碎    风   如 潮     出  手   引  狂    澜  
wèi shōu zhāo   sān shēng xiào   jiē zuì le 
未  收   招     三  声    笑     皆  醉  了 
yuǎn fēng jí   hū huí shǒu   míng yuè màn qiān shān 
远   风   急   忽 回  首     明   月  漫  千   山   
tiān dì miǎo   yì qì mǎn   tà gē zhì cháng ān 
天   地 渺     意 气 满    踏 歌 至  长    安 
dēng yǐng fán   jiǔ zhèng nuǎn   mǎn zuò jūn tān huān 
灯   影   繁    酒  正    暖     满  座  均  贪  欢   
zhòng rén hān   fú yī sàn   wū yún rán 
众    人  酣    拂 衣 散    乌 云  然  
wéi cǐ jiān jiāng hú nián shào   piān ài zòng héng tiān xià 
唯  此 间   江    湖 年   少     偏   爱 纵   横   天   下  
ēn chóu chèn nián huá qīng jiàn kuài mǎ 
恩 仇   趁   年   华  轻   剑   快   马 
hóng chén wèi pò yě wú shèn qiān guà   zhǐ liàn shēng shā 
红   尘   未  破 也 无 甚   牵   挂    只  恋   生    杀  
zuì lǐ lùn dào   xǐng shí zhé huā 
醉  里 论  道    醒   时  折  花  
yóu xiá mǒu   míng yuǎn chuán   ér jīn jiāng hú tán 
游  侠  某    名   远   传      而 今  江    湖 谈  
chóu zhě duō   yǒu liǎng sān   xiāng féng jiē hèn wǎn 
仇   者  多    友  两    三    相    逢   皆  恨  晚  
yán shàng shuāng   chuāng biān yuè   wéi wǒ liú yì zhǎn 
檐  上    霜       窗     边   月    为  我 留  一 盏   
guò jiāng nán   tà tiān shān   bù cén hái 
过  江    南    踏 天   山     不 曾  还  
jiàn yǐng piān   xuè guāng hán   sì guǐ yì sì xiān 
剑   影   翩     血  光    寒    似 鬼  亦 似 仙   
shuō shū rén   yīng xiào wǒ   jì fēng yě rú diān 
说   书  人    应   笑   我   既 疯   也 如 癫   
biàn zhèng xié   rú míng yuè   jīn yuán bié shí quē 
辩   正    邪    如 明   月    今  圆   别  时  缺  
dào bù rú   yì pāi àn   rù hán yuān 
倒  不 如   一 拍  案   入 寒  渊   
wéi cǐ jiān jiāng hú nián shào   piān ài zòng héng tiān xià 
唯  此 间   江    湖 年   少     偏   爱 纵   横   天   下  
ēn chóu chèn nián huá qīng jiàn kuài mǎ 
恩 仇   趁   年   华  轻   剑   快   马 
hóng chén wèi pò yě wú shèn qiān guà   zhǐ liàn shēng shā 
红   尘   未  破 也 无 甚   牵   挂    只  恋   生    杀  
zuì lǐ lùn dào   xǐng shí zhé huā 
醉  里 论  道    醒   时  折  花  
wéi cǐ jiān jiāng hú nián shào   piān ài zòng héng tiān xià 
唯  此 间   江    湖 年   少     偏   爱 纵   横   天   下  
ēn chóu chèn nián huá qīng jiàn kuài mǎ 
恩 仇   趁   年   华  轻   剑   快   马 
hóng chén wèi pò yě wú shèn qiān guà   zhǐ liàn shēng shā 
红   尘   未  破 也 无 甚   牵   挂    只  恋   生    杀  
zuì lǐ lùn dào   xǐng shí zhé huā 
醉  里 论  道    醒   时  折  花  
chuán yán dào jiāng hú nián shào   bù ān shì shì fán huá 
传    言  道  江    湖 年   少     不 谙 世  事  繁  华  
shì dí shì yǒu bù fáng yí zhàn bà 
是  敌 是  友  不 妨   一 战   罢 
dài hé rén hé nián yǒu xīn yǔ wǒ   shì xuè lùn chá 
待  何 人  何 年   有  心  与 我   拭  血  论  茶  
mèng lǐ yī jiù   míng yuè tiān yá 
梦   里 依 旧    明   月  天   涯 

English Translation For Ming Yue Tian Ya 明月天涯 Bright Moon Skyline

Ranger a famous pass and now the river and lake talk

Enemies are many friends two or three, but it's hard to meet the enemy.

The rain is broken, the wind is blowing, the wind is going to cause a frenzy.

No offer, three laughs, all drunk.

Far wind rush to look back on the moon is a thousand mountains

The world is not full of spirit, step song to Chang'an

Lights and shadows, wine is warm, full of greed

The crowd, the clouds are gone.

Only this river and lake young, prefer to cross the world

En-enemy takes advantage of the year swords fast horse

Red dust unbreakable and no concern, love to kill

Drunk talk, folding flowers when you wake up.

Ranger a famous pass and now the river and lake talk

Enemies many friends two or three meet all hate night

Frost on the eaves, window moon, leave me one.

Over the south of the river, tatts Tianshan, has not yet

Sword shadow, blood cold like a ghost is also like a fairy

Say bookman should laugh at me both crazy and like crazy

The right and evil, such as the moon, is absent when the full moon is different.

It's better to take a shot and go into the cold.

Only this river and lake young, prefer to cross the world

En-enemy takes advantage of the year swords fast horse

Red dust unbreakable and no concern, love to kill

Drunk talk, folding flowers when you wake up.

Only this river and lake young, prefer to cross the world

En-enemy takes advantage of the year swords fast horse

Red dust unbreakable and no concern, love to kill

Drunk talk, folding flowers when you wake up.

Rumor has it that Daojiang Lake is young and prosperous.

Is the enemy is a friend may as well fight

Who's the year who has the heart and I wipe blood on tea

Dreams are still the moon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.