Ming Yue Bu An 明月不谙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Run Yin Yue 旭润音乐 Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Ming Yue Bu An 明月不谙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Run Yin Yue 旭润音乐 Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Chinese Song Name:Ming Yue Bu An 明月不谙
English Translation Name:The Moon Knows Nothing
Chinese Singer: Xu Run Yin Yue 旭润音乐 Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘
Chinese Composer:Yue Qian Chen 月千宸
Chinese Lyrics:Chai Xuan An 柴泫谙

Ming Yue Bu An 明月不谙 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Run Yin Yue 旭润音乐 Xiao Shi Gu Niang 小时姑娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jū yì pěnɡ yín liàn 
掬 一 捧   银  练   
pū jiù zhè rén jiān dēnɡ huǒ yè wèi mián 
铺 就  这  人  间   灯   火  夜 未  眠   
xié ɡuānɡ yòu liú lián 
斜  光    又  流  连   
diǎn zú jiān qīnɡ yuè ɡuò zhū hù lánɡ yán 
踮   足 尖   轻   跃  过  朱  户 廊   檐  
huān shēnɡ xuān xuān zì mǒu jiā xiǎo yuàn luò zhì wǒ ěr biān 
欢   声    喧   喧   自 某  家  小   院   落  至  我 耳 边   
mínɡ yuè jǔ bēi   yāo wǒ tónɡ mián 
明   月  举 杯    邀  我 同   眠   
zì hé yī ér mián 
自 和 衣 而 眠   
mǎn chuán qīnɡ mènɡ dù huí ɡù lǐ tínɡ qián 
满  船    清   梦   渡 回  故 里 庭   前   
yuè pái huái huā jiān 
月  徘  徊   花  间   
xīnɡ zhuì rù zhěn biān wǒ shēn zài hú miàn 
星   坠   入 枕   边   我 身   在  湖 面   
huā dēnɡ piān piān sì kě lián xǐnɡ shí yì chǎnɡ wànɡ niàn 
花  灯   翩   翩   似 可 怜   醒   时  一 场    妄   念   
bù rú ɡuī qù   dàn xún yí miàn 
不 如 归  去   但  寻  一 面   
jiǎo yuè shuānɡ zhènɡ chóu   bù rěn zài qǐ lán zhōu 
皎   月  霜     正    稠     不 忍  再  起 兰  舟   
tuō yuè tì wǒ wèn hòu   nǐ piān shēnɡ xiāo shòu 
托  月  替 我 问  候    你 偏   生    消   瘦   
mò fēi shì qínɡ sī nónɡ hòu   rú ɡěnɡ zài hóu 
莫 非  是  情   思 浓   厚    如 鲠   在  喉  
sān ɡēnɡ hái zhé dēnɡ xià liǔ 
三  更   还  折  灯   下  柳  
shù bàn shēnɡ dī lòu   yǒu rú bái yún cānɡ ɡǒu 
数  半  生    滴 漏    有  如 白  云  苍   狗  
cénɡ mǎn lóu hónɡ xiù   shènɡ wǒ cán dēnɡ ɡònɡ jiǔ 
曾   满  楼  红   袖    剩    我 残  灯   共   酒  
chuí shǒu jì yuè shí   huò yīnɡ yǒu yí yuàn wéi wǒ ér qiú 
垂   首   祭 月  时    或  应   有  一 愿   为  我 而 求  
mínɡ yuè bù ān   wǒ xīn yōu 
明   月  不 谙   我 心  忧  
zì hé yī ér mián 
自 和 衣 而 眠   
mǎn chuán qīnɡ mènɡ dù huí ɡù lǐ tínɡ qián 
满  船    清   梦   渡 回  故 里 庭   前   
yuè pái huái huā jiān 
月  徘  徊   花  间   
xīnɡ zhuì rù zhěn biān wǒ shēn zài hú miàn 
星   坠   入 枕   边   我 身   在  湖 面   
huā dēnɡ piān piān sì kě lián yì chǎnɡ wànɡ niàn wú biān 
花  灯   翩   翩   似 可 怜   一 场    妄   念   无 边   
rú ruò ɡuī qù   nán xún yí miàn 
如 若  归  去   难  寻  一 面   
jiǎo yuè shuānɡ zhènɡ chóu   bù rěn zài qǐ lán zhōu 
皎   月  霜     正    稠     不 忍  再  起 兰  舟   
tuō yuè tì wǒ wèn hòu   nǐ piān shēnɡ xiāo shòu 
托  月  替 我 问  候    你 偏   生    消   瘦   
mò fēi shì qínɡ sī nónɡ hòu   rú ɡěnɡ zài hóu 
莫 非  是  情   思 浓   厚    如 鲠   在  喉  
sān ɡēnɡ hái zhé dēnɡ xià liǔ 
三  更   还  折  灯   下  柳  
shù bàn shēnɡ dī lòu   yǒu rú bái yún cānɡ ɡǒu 
数  半  生    滴 漏    有  如 白  云  苍   狗  
cénɡ mǎn lóu hónɡ xiù   shènɡ wǒ cán dēnɡ ɡònɡ jiǔ 
曾   满  楼  红   袖    剩    我 残  灯   共   酒  
chuí shǒu jì yuè shí   huò yīnɡ yǒu yí yuàn wéi wǒ ér qiú 
垂   首   祭 月  时    或  应   有  一 愿   为  我 而 求  
jiǎo yuè shuānɡ zhènɡ chóu   bù rěn zài qǐ lán zhōu 
皎   月  霜     正    稠     不 忍  再  起 兰  舟   
tuō yuè tì wǒ wèn hòu   nǐ piān shēnɡ xiāo shòu 
托  月  替 我 问  候    你 偏   生    消   瘦   
mò fēi shì qínɡ sī nónɡ hòu   rú ɡěnɡ zài hóu 
莫 非  是  情   思 浓   厚    如 鲠   在  喉  
sān ɡēnɡ hái zhé dēnɡ xià liǔ 
三  更   还  折  灯   下  柳  
shù bàn shēnɡ dī lòu   yǒu rú bái yún cānɡ ɡǒu 
数  半  生    滴 漏    有  如 白  云  苍   狗  
cénɡ mǎn lóu hónɡ xiù   shènɡ wǒ cán dēnɡ ɡònɡ jiǔ 
曾   满  楼  红   袖    剩    我 残  灯   共   酒  
chuí shǒu jì yuè shí   huò yīnɡ yǒu yí yuàn wéi wǒ ér qiú 
垂   首   祭 月  时    或  应   有  一 愿   为  我 而 求  
mínɡ yuè bù ān   wǒ xīn yōu 
明   月  不 谙   我 心  忧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.