Mi Ji 秘籍 Secret Script Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Mi Ji 秘籍 Secret Script Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Chinese Song Name:Mi Ji 秘籍
English Translation Name:Secret Script
Chinese Singer: Hong Ge Ge 红格格
Chinese Composer:Wang Peng 王鹏
Chinese Lyrics:Zhang Ya Xin 张亚鑫kthin

Mi Ji 秘籍 Secret Script Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wèn dào qīng chéng shān jiǎo xià 
问  道  青   城    山   脚   下  
dōu jiāng yàn qián suàn fú guà 
都  江    堰  前   算   幅 卦  
xiān sheng shuō wǒ gǔ gé jīng qí xí wǔ shēn jià 
先   生    说   我 骨 骼 精   奇 习 武 身   架  
shàng kě zhī xiǎo quán tiān wén 
上    可 知  晓   全   天   文  
xià néng tuī qiāo biàn dì lǐ 
下  能   推  敲   遍   地 理 
xiǎo nǚ bù cái chuān qiáng dùn dì lvè dǒng yī èr 
小   女 不 才  穿    墙    遁  地 略  懂   一 二 
tiān fù xiǎn   tán zhǐ kuī yīn yáng 
天   赋 显     弹  指  窥  阴  阳   
mén qián yuè xià děng yǔ luò chéng shuāng 
门  前   月  下  等   雨 落  成    霜     
qián lù màn wú zhǐ jìng 
前   路 漫  无 止  境   
mò niàn xiāng 
莫 念   乡    
fāng xiū dé jǔ shì wú shuāng 
方   修  得 举 世  无 双     
tiān xià wǔ gōng wéi kuài bú pò xū yǒu mì jí 
天   下  武 功   唯  快   不 破 需 有  秘 籍 
dào fǎ zì rán yǐ róu kè gāng xiū dé tài jí 
道  法 自 然  以 柔  克 刚   修  得 太  极 
tiān dì wàn wù jiē yǒu dìng shù rén jiān cháng lǐ 
天   地 万  物 皆  有  定   数  人  间   常    理 
bǐng xī níng shén tà pò xuán jī wēn rùn rú yǔ 
屏   息 凝   神   踏 破 玄   机 温  润  如 雨 
wèn dào qīng chéng shān jiǎo xià 
问  道  青   城    山   脚   下  
dōu jiāng yàn qián suàn fú guà 
都  江    堰  前   算   幅 卦  
xiān sheng shuō wǒ gǔ gé jīng qí xí wǔ shēn jià 
先   生    说   我 骨 骼 精   奇 习 武 身   架  
shàng kě zhī xiǎo quán tiān wén 
上    可 知  晓   全   天   文  
xià néng tuī qiāo biàn dì lǐ 
下  能   推  敲   遍   地 理 
xiǎo nǚ bù cái chuān qiáng dùn dì lvè dǒng yī èr 
小   女 不 才  穿    墙    遁  地 略  懂   一 二 
tiān fù xiǎn   tán zhǐ kuī yīn yáng 
天   赋 显     弹  指  窥  阴  阳   
mén qián yuè xià děng yǔ luò chéng shuāng 
门  前   月  下  等   雨 落  成    霜     
qián lù màn wú zhǐ jìng 
前   路 漫  无 止  境   
mò niàn xiāng 
莫 念   乡    
fāng xiū dé jǔ shì wú shuāng 
方   修  得 举 世  无 双     
tiān xià wǔ gōng wéi kuài bú pò xū yǒu mì jí 
天   下  武 功   唯  快   不 破 需 有  秘 籍 
dào fǎ zì rán yǐ róu kè gāng xiū dé tài jí 
道  法 自 然  以 柔  克 刚   修  得 太  极 
tiān dì wàn wù jiē yǒu dìng shù rén jiān cháng lǐ 
天   地 万  物 皆  有  定   数  人  间   常    理 
bǐng xī níng shén tà pò xuán jī wēn rùn rú yǔ 
屏   息 凝   神   踏 破 玄   机 温  润  如 雨 
tiān xià wǔ gōng luàn shì yīng xióng 
天   下  武 功   乱   世  英   雄    
gè fāng háo jié xiǎn shén tōng 
各 方   豪  杰  显   神   通   
xíng zǒu jiāng hú rén yì zhī lǐ zhòng zhōng zhī zhòng 
行   走  江    湖 仁  义 之  礼 重    中    之  重    
lái wú yǐng xiāo yáo tiān xià qu wú zōng 
来  无 影   逍   遥  天   下  去 无 踪   
bù shí rén jiān yān huǒ yí xiào mǐn ēn chóu 
不 食  人  间   烟  火  一 笑   泯  恩 仇   
tiān xià wǔ gōng wéi kuài bú pò xū yǒu mì jí 
天   下  武 功   唯  快   不 破 需 有  秘 籍 
dào fǎ zì rán yǐ róu kè gāng xiū dé tài jí 
道  法 自 然  以 柔  克 刚   修  得 太  极 
tiān dì wàn wù jiē yǒu dìng shù rén jiān cháng lǐ 
天   地 万  物 皆  有  定   数  人  间   常    理 
bǐng xī níng shén tà pò xuán jī wēn rùn rú yǔ 
屏   息 凝   神   踏 破 玄   机 温  润  如 雨 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.