Meng Qing Yi 梦青衣 Dream Tsing Yi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Meng Qing Yi 梦青衣 Dream Tsing Yi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Meng Qing Yi 梦青衣
English Tranlation Name: Dream Tsing Yi
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Zhang Xiao Han 张小罕
Chinese Lyrics: Zhang Xiao Han 张小罕

Meng Qing Yi 梦青衣 Dream Tsing Yi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mèng lǐ tīng jiàn yí gè shēng yīn 
梦   里 听   见   一 个 声    音  
mò shēng yòu shú xī mò shēng yòu shú xī 
陌 生    又  熟  悉 陌 生    又  熟  悉 
fǎng fú zài wǒ ěr biān sù shuō tā de céng jīng 
仿   佛 在  我 耳 边   诉 说   她 的 曾   经   
yǎn qián yìng chū yí gè shēn yǐng 
眼  前   映   出  一 个 身   影   
màn màn de kào jìn màn màn de kào jìn 
慢  慢  的 靠  近  慢  慢  的 靠  近  
fàng sì de dài zǒu wǒ de xīn 
放   肆 的 带  走  我 的 心  
nà nǘ zǐ róng sè jué měi 
那 女 子 容   色 绝  美  
huí móu yí xiào shēng bǎi mèi 
回  眸  一 笑   生    百  媚  
wǒ róu cháng bǎi jié rú zuì 
我 柔  肠    百  结  如 醉  
zhǐ chén mí zài tā de xiāng wèi 
只  沉   迷 在  她 的 香    味  
nǐ shì shuí jiā fāng guī 
你 是  谁   家  芳   闺  
nán wéi zhè rén jiān jīng cuì 
难  为  这  人  间   精   粹  
huǎng hū cǐ yì jìng xī rì 
恍    惚 此 意 境   昔 日 
chén zuì yǔ nǐ què qiáo xiāng huì 
沉   醉  与 你 鹊  桥   相    会  
qíng sì shuǐ lán xūn qìn rén xīn fèi 
情   似 水   兰  熏  沁  人  心  肺  
wǒ duō xiǎng yǔ nǐ xiāng suí 
我 多  想    与 你 相    随  
yuàn yǔ zǐ zhí shǒu xiàng kàn lèi 
愿   与 子 执  手   相    看  泪  
dié xiāng zhuī jǐn xiāng suí 
蝶  相    追   紧  相    随  
wéi kǒng mèng xǐng ài chéng huī 
唯  恐   梦   醒   爱 成    灰  
cháng xiù huī rú liú shuǐ 
长    袖  挥  如 流  水   
zhè gē shēng yú yīn rào liáng bǎi zhuǎn qiān huí 
这  歌 声    余 音  绕  梁    百  转    千   回  
lí huā piāo huà zhōng jiāo 
梨 花  飘   画  中    娇   
huà zhōng jiāo 
画  中    娇   
cǐ nǚ běn yìng tiān shàng xiān 
此 女 本  应   天   上    仙   
tiān shàng xiān 
天   上    仙   
miàn rú yù huā rú yán huā rú yán 
面   如 玉 花  如 颜  花  如 颜  
bù zhī wéi shuí luò rén jiān 
不 知  为  谁   落  人  间   
mèng lǐ tīng jiàn yí gè shēng yīn 
梦   里 听   见   一 个 声    音  
mò shēng yòu shú xī 
陌 生    又  熟  悉 
mò shēng yòu shú xī 
陌 生    又  熟  悉 
fǎng fú zài wǒ ěr biān sù shuō tā de céng jīng 
仿   佛 在  我 耳 边   诉 说   她 的 曾   经   
yǎn qián yìng chū yí gè shēn yǐng 
眼  前   映   出  一 个 身   影   
màn màn de kào jìn màn màn de kào jìn 
慢  慢  的 靠  近  慢  慢  的 靠  近  
fàng sì de dài zǒu wǒ de xīn 
放   肆 的 带  走  我 的 心  
lí huā piāo huà zhōng jiāo 
梨 花  飘   画  中    娇   
huà zhōng jiāo 
画  中    娇   
cǐ nǚ běn yìng tiān shàng xiān 
此 女 本  应   天   上    仙   
tiān shàng xiān 
天   上    仙   
miàn rú yù huā rú yán huā rú yán 
面   如 玉 花  如 颜  花  如 颜  
bù zhī wéi shuí luò rén jiān 
不 知  为  谁   落  人  间   
tiān shēng lì zhì měi yáo tiǎo 
天   生    丽 质  美  窈  窕   
jūn zǐ hǎo qiú jìng xiāng yāo 
君  子 好  逑  竞   相    邀  
huí móu yí xiào bǎi mèi shēng 
回  眸  一 笑   百  媚  生    
yóu jì xīn tóu mèng hún xiāo 
犹  记 心  头  梦   魂  消   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.