Thursday, April 25, 2024
HomePopMeng Li Fei Hua 梦里飞花 Flying Flowers In Dream Lyrics 歌詞 With...

Meng Li Fei Hua 梦里飞花 Flying Flowers In Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭

Chinese Song Name:Meng Li Fei Hua 梦里飞花
English Translation Name:Flying Flowers In Dream 
Chinese Singer: Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭
Chinese Composer:Yin Rong San Xi 音融三喜
Chinese Lyrics:Yin Rong San Xi 音融三喜/Yao Li Cheng 姚立成

Meng Li Fei Hua 梦里飞花 Flying Flowers In Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Zhuo Yao 灼夭

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mèng lǐ fēi huā   lèi shī qīng shān xiù 
梦   里 飞  花    泪  湿  青   衫   袖  
shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu 
谁   人  解  我 相    思 梦   中    游  
lín shuǐ zhào huā   é  méi qīng pín shǒu 
临  水   照   花    娥 眉  轻   颦  首   
zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu 
只  身   在  梦   外  难  拥   有  
mèng lǐ fēi huā   yíng yíng yì qiàn shǒu 
梦   里 飞  花    盈   盈   一 纤   手   
qīng fǔ guò wǒ suó yǒu de lí chóu 
轻   抚 过  我 所  有  的 离 愁   
zhī yīn nán qiú   liáng chén yì nán liú 
知  音  难  求    良    辰   亦 难  留  
shuǐ diào gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū 
水   调   歌 头  潇   洒 度 春   秋  
shào nián shí zuì ài sì chù fēng liú 
少   年   时  最  爱 四 处  风   流  
bà qiáo zhé yì zhī chuí yáng liǔ 
灞 桥   折  一 枝  垂   杨   柳  
yīn yì zhǐ mò sè huà zuò shān qiū 
洇  一 指  墨 色 画  作  山   丘  
zài huà gè měi rén lái jìn jiǔ 
再  画  个 美  人  来  进  酒  
jū yì pěng yuè sè yǔ huā fēng duì chóu 
掬 一 捧   月  色 与 花  风   对  愁   
lāo yì wǎn xīng chén xiě chūn qiū 
捞  一 碗  星   辰   写  春   秋  
shuí jiā gū niang xiāng sī wǎn chéng kòu 
谁   家  姑 娘    相    思 绾  成    扣  
ruò shuǐ sān qiān chàng gè bù xiū 
弱  水   三  千   唱    个 不 休  
mèng lǐ fēi huā   lèi shī qīng shān xiù 
梦   里 飞  花    泪  湿  青   衫   袖  
shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu 
谁   人  解  我 相    思 梦   中    游  
lín shuǐ zhào huā   é  méi qīng pín shǒu 
临  水   照   花    娥 眉  轻   颦  首   
zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu 
只  身   在  梦   外  难  拥   有  
mèng lǐ fēi huā   yíng yíng yì qiàn shǒu 
梦   里 飞  花    盈   盈   一 纤   手   
qīng fǔ guò wǒ suó yǒu de lí chóu 
轻   抚 过  我 所  有  的 离 愁   
zhī yīn nán qiú   liáng chén yì nán liú 
知  音  难  求    良    辰   亦 难  留  
shuǐ diào gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū 
水   调   歌 头  潇   洒 度 春   秋  
yān yǔ kōng méng bǎi jià yì piān zhōu 
烟  雨 空   蒙   摆  驾  一 扁   舟   
jiāng shuǐ yuǎn yìng tiān shàng qióng lóu 
江    水   远   映   天   上    琼    楼  
táng hé wǎn shǒu xī liǔ huà zhōng yóu 
塘   荷 挽  手   夕 柳  画  中    游  
yī rén yī mèi piān piān wǔ xiù 
伊 人  衣 袂  翩   翩   舞 袖  
niǎn suì yì chuán xīng mèng rù yǎn móu 
碾   碎  一 船    星   梦   入 眼  眸  
dàn yì qǔ duō qíng shào nián yóu 
弹  一 曲 多  情   少   年   游  
mèng lǐ tān huān bù zhī shén xiān chóu 
梦   里 贪  欢   不 知  神   仙   愁   
yì yǎn luàn le bàn shēng fēng liú 
一 眼  乱   了 半  生    风   流  
mèng lǐ fēi huā   lèi shī qīng shān xiù 
梦   里 飞  花    泪  湿  青   衫   袖  
shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu 
谁   人  解  我 相    思 梦   中    游  
lín shuǐ zhào huā   é  méi qīng pín shǒu 
临  水   照   花    娥 眉  轻   颦  首   
zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu 
只  身   在  梦   外  难  拥   有  
mèng lǐ fēi huā   yíng yíng yì qiàn shǒu 
梦   里 飞  花    盈   盈   一 纤   手   
qīng fǔ guò wǒ suó yǒu de lí chóu 
轻   抚 过  我 所  有  的 离 愁   
zhī yīn nán qiú   liáng chén yì nán liú 
知  音  难  求    良    辰   亦 难  留  
shuǐ diào gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū 
水   调   歌 头  潇   洒 度 春   秋  
mèng lǐ fēi huā   lèi shī qīng shān xiù 
梦   里 飞  花    泪  湿  青   衫   袖  
shuí rén jiě wǒ xiāng sī mèng zhōng yóu 
谁   人  解  我 相    思 梦   中    游  
lín shuǐ zhào huā   é  méi qīng pín shǒu 
临  水   照   花    娥 眉  轻   颦  首   
zhī shēn zài mèng wài nán yōng yǒu 
只  身   在  梦   外  难  拥   有  
mèng lǐ fēi huā   yíng yíng yì qiàn shǒu 
梦   里 飞  花    盈   盈   一 纤   手   
qīng fǔ guò wǒ suó yǒu de lí chóu 
轻   抚 过  我 所  有  的 离 愁   
zhī yīn nán qiú   liáng chén yì nán liú 
知  音  难  求    良    辰   亦 难  留  
shuǐ diào gē tóu xiāo sǎ dù chūn qiū 
水   调   歌 头  潇   洒 度 春   秋  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags