Categories
Pop

Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 Dream Back To Jingling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dan Qing 丹清

Chinese Song Name:Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 
English Translation Name:Dream Back To Jingling 
Chinese Singer: Dan Qing 丹清
Chinese Composer:Dan Qing 丹清
Chinese Lyrics:Dan Qing 丹清

Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 Dream Back To Jingling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dan Qing 丹清

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuǎn shān mí wù piāo miǎo xiān jìng yì qǔ rù fán chén 
远   山   迷 雾 缥   缈   仙   境   一 曲 入 凡  尘   
mò rǎn jì yì huà juàn luàn le shuí xīn shén 
墨 染  记 忆 画  卷   乱   了 谁   心  神   
hú shuǐ yōu yōu xī hú fàn zhōu qīng quán duì zhuó jiǔ 
湖 水   悠  悠  西 湖 泛  舟   清   泉   对  浊   酒  
qǔ zhōng zì yǒu tā rén mìng lǐ yìng de jié 
曲 中    自 有  他 人  命   里 应   的 劫  
lù yǔ tíng wài děng hòu 
陆 羽 亭   外  等   候  
xián kàn xíng rén cōng cōng 
闲   看  行   人  匆   匆   
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
hóng lián qīng tíng cuán dòng 
红   莲   蜻   蜓   攒   动   
jǐn lǐ hū rán fān yǒng 
锦  鲤 忽 然  翻  涌   
màn bù chá jīng lóu gé 
漫  步 茶  经   楼  阁 
fēng lái chán shēng zhōng gǔ míng 
风   来  禅   声    钟    鼓 鸣   
gǔ yàn qiáo 
古 雁  桥   
liǔ àn biān 
柳  岸 边   
shuí jiā shào nián xǔ xià le nuò ~ yán 
谁   家  少   年   许 下  了 诺  ~ 言  
jīn zūn jiǔ 
金  樽  酒  
běi hé pàn 
北  河 畔  
fán huā qīng mèng yuè ér wān 
繁  花  清   梦   月  儿 弯  
hā ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  
哈 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 
huá dēng chū shàng cái zǐ jiā rén yù yǔ què hái xiū 
华  灯   初  上    才  子 佳  人  欲 语 却  还  休  
diǎn rán màn tiān xīng guāng bǎ xīn si zhēn cáng 
点   燃  漫  天   星   光    把 心  思 珍   藏   
shí lǐ yàn kè jīn bǎng tí míng yì zhǎn líng yún zhì 
十  里 宴  客 金  榜   题 名   一 展   凌   云  志  
jǐn yī guī lái xiāng yīn wú gǎi bìn mǎn shuāng 
锦  衣 归  来  乡    音  无 改  鬓  满  霜     
lù yǔ tíng wài děng hòu 
陆 羽 亭   外  等   候  
xián kàn xíng rén cōng cōng 
闲   看  行   人  匆   匆   
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
hóng lián qīng tíng cuán dòng 
红   莲   蜻   蜓   攒   动   
jǐn lǐ hū rán fān yǒng 
锦  鲤 忽 然  翻  涌   
màn bù chá jīng lóu gé 
漫  步 茶  经   楼  阁 
fēng lái chán shēng zhōng gǔ míng 
风   来  禅   声    钟    鼓 鸣   
gǔ yàn qiáo 
古 雁  桥   
liǔ àn biān 
柳  岸 边   
qīng méi zhú mǎ xì shuō qǐ dāng ~ nián 
青   梅  竹  马 细 说   起 当   ~ 年   
jīn zūn jiǔ 
金  樽  酒  
běi hé pàn 
北  河 畔  
mèng lǐ yǔ jūn xù qián yuán 
梦   里 与 君  续 前   缘   
hā ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  
哈 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
huā zhú jīn bēi yìng cuì méi 
花  烛  金  杯  映   翠  眉  
fèng luán yín jìng zhào hóng zhuāng 
凤   鸾   银  镜   照   红   妆     
cháng xiàn lóu wài fēng guāng 
常    羡   楼  外  风   光    
chén fú tiān dì sì fāng 
沉   浮 天   地 四 方   
yuè jìn qiān fān guī lái 
阅  尽  千   帆  归  来  
cǐ xīn ān chù shì wú xiāng 
此 心  安 处  是  吾 乡    
yuè jìn qiān fān guī lái 
阅  尽  千   帆  归  来  
cǐ xīn ān chù shì wú xiāng 
此 心  安 处  是  吾 乡    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.