Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 Dream Back To Jingling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dan Qing 丹清

Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 Dream Back To Jingling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dan Qing 丹清

Chinese Song Name:Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 
English Translation Name:Dream Back To Jingling 
Chinese Singer: Dan Qing 丹清
Chinese Composer:Dan Qing 丹清
Chinese Lyrics:Dan Qing 丹清

Meng Hui Jing Ling 梦回竟陵 Dream Back To Jingling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dan Qing 丹清

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuǎn shān mí wù piāo miǎo xiān jìng yì qǔ rù fán chén 
远   山   迷 雾 缥   缈   仙   境   一 曲 入 凡  尘   
mò rǎn jì yì huà juàn luàn le shuí xīn shén 
墨 染  记 忆 画  卷   乱   了 谁   心  神   
hú shuǐ yōu yōu xī hú fàn zhōu qīng quán duì zhuó jiǔ 
湖 水   悠  悠  西 湖 泛  舟   清   泉   对  浊   酒  
qǔ zhōng zì yǒu tā rén mìng lǐ yìng de jié 
曲 中    自 有  他 人  命   里 应   的 劫  
lù yǔ tíng wài děng hòu 
陆 羽 亭   外  等   候  
xián kàn xíng rén cōng cōng 
闲   看  行   人  匆   匆   
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
hóng lián qīng tíng cuán dòng 
红   莲   蜻   蜓   攒   动   
jǐn lǐ hū rán fān yǒng 
锦  鲤 忽 然  翻  涌   
màn bù chá jīng lóu gé 
漫  步 茶  经   楼  阁 
fēng lái chán shēng zhōng gǔ míng 
风   来  禅   声    钟    鼓 鸣   
gǔ yàn qiáo 
古 雁  桥   
liǔ àn biān 
柳  岸 边   
shuí jiā shào nián xǔ xià le nuò ~ yán 
谁   家  少   年   许 下  了 诺  ~ 言  
jīn zūn jiǔ 
金  樽  酒  
běi hé pàn 
北  河 畔  
fán huā qīng mèng yuè ér wān 
繁  花  清   梦   月  儿 弯  
hā ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  
哈 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 
huá dēng chū shàng cái zǐ jiā rén yù yǔ què hái xiū 
华  灯   初  上    才  子 佳  人  欲 语 却  还  休  
diǎn rán màn tiān xīng guāng bǎ xīn si zhēn cáng 
点   燃  漫  天   星   光    把 心  思 珍   藏   
shí lǐ yàn kè jīn bǎng tí míng yì zhǎn líng yún zhì 
十  里 宴  客 金  榜   题 名   一 展   凌   云  志  
jǐn yī guī lái xiāng yīn wú gǎi bìn mǎn shuāng 
锦  衣 归  来  乡    音  无 改  鬓  满  霜     
lù yǔ tíng wài děng hòu 
陆 羽 亭   外  等   候  
xián kàn xíng rén cōng cōng 
闲   看  行   人  匆   匆   
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
hóng lián qīng tíng cuán dòng 
红   莲   蜻   蜓   攒   动   
jǐn lǐ hū rán fān yǒng 
锦  鲤 忽 然  翻  涌   
màn bù chá jīng lóu gé 
漫  步 茶  经   楼  阁 
fēng lái chán shēng zhōng gǔ míng 
风   来  禅   声    钟    鼓 鸣   
gǔ yàn qiáo 
古 雁  桥   
liǔ àn biān 
柳  岸 边   
qīng méi zhú mǎ xì shuō qǐ dāng ~ nián 
青   梅  竹  马 细 说   起 当   ~ 年   
jīn zūn jiǔ 
金  樽  酒  
běi hé pàn 
北  河 畔  
mèng lǐ yǔ jūn xù qián yuán 
梦   里 与 君  续 前   缘   
hā ā  ā  ā  ā  ā  ā  ā  
哈 啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 
dù chuán yóu zǐ guī kè 
渡 船    游  子 归  客 
hé rén dài zì guī zhōng 
何 人  待  字 闺  中    
huā zhú jīn bēi yìng cuì méi 
花  烛  金  杯  映   翠  眉  
fèng luán yín jìng zhào hóng zhuāng 
凤   鸾   银  镜   照   红   妆     
cháng xiàn lóu wài fēng guāng 
常    羡   楼  外  风   光    
chén fú tiān dì sì fāng 
沉   浮 天   地 四 方   
yuè jìn qiān fān guī lái 
阅  尽  千   帆  归  来  
cǐ xīn ān chù shì wú xiāng 
此 心  安 处  是  吾 乡    
yuè jìn qiān fān guī lái 
阅  尽  千   帆  归  来  
cǐ xīn ān chù shì wú xiāng 
此 心  安 处  是  吾 乡    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.