Meng Gui Ren 梦归人 In The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Meng Gui Ren 梦归人 In The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Chinese Song Name: Meng Gui Ren 梦归人
English Tranlation Name: In The Dream
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦
Chinese Composer: Xiao Yu 小宇 Cosmos
Chinese Lyrics: Qing Xuan Ju Zhu Ren 青玄居主人

Meng Gui Ren 梦归人 In The Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mù gǔ qiāo biàn mèng xī yè huán xiāng 
暮 鼓 敲   遍   梦   兮 夜 还   乡    
chén zhōng xiǎng chè hún xī guī hé fāng 
晨   钟    响    彻  魂  兮 归  何 方   
yīn guǒ shēng pú tí miè xīn shén shāng   tān wàng 
因  果  生    菩 提 灭  心  神   伤      贪  妄   
chūn fēng yí yè pái huái bù néng wàng 
春   风   一 夜 徘  徊   不 能   忘   
kōng shān lěng lào zhěn yù yè nuǎn xiāng 
空   山   冷   落  枕   玉 叶 暖   香    
ài bié lí zhōng wú huǐ mò páng huáng   kōng xiāng 
爱 别  离 终    无 悔  莫 彷   徨      空   相    
sān shì lùn yīn yuán   jié nán piān wú cháng 
三  世  论  因  缘     劫  难  偏   无 常    
fàn yīn yīng míng wù jìng tái què rǎn chén shuāng  
梵  音  应   明   悟 镜   台  却  染  尘   霜      
zhòng shēng jiē nán táo  
众    生    皆  难  逃   
fēng dēng jìn miè rén miǎo máng 
风   灯   尽  灭  人  渺   茫   
dào bié lí zhēn zhòng   kǔ ròu shēn wú fáng 
道  别  离 珍   重      苦 肉  身   无 妨   
cān dé tòu shēng sǐ zhǎn bú duàn qíng cháng 
参  得 透  生    死 斩   不 断   情   长    
niān huā bù yǔ   cǐ xīn shēng miè wú liàng 
拈   花  不 语   此 心  生    灭  无 量    
mù gǔ qiāo biàn mèng xī yè huán xiāng 
暮 鼓 敲   遍   梦   兮 夜 还   乡    
chén zhōng xiǎng chè hún xī guī hé fāng 
晨   钟    响    彻  魂  兮 归  何 方   
yīn guǒ shēng pú tí miè xīn shén shāng   tān wàng 
因  果  生    菩 提 灭  心  神   伤      贪  妄   
céng yuàn shě shēn fú tú bèi yè páng 
曾   愿   舍  身   浮 屠 贝  叶 旁   
zhuì wén xū míng kān bú pò qíng zhàng 
缀   文  虚 名   勘  不 破 情   障    
cí háng yǐn lù shí nán dù chī wàng   shí fāng 
慈 航   引  路 实  难  渡 痴  望     十  方   
sān shì lùn yīn yuán   jié nán piān wú cháng 
三  世  论  因  缘     劫  难  偏   无 常    
fàn yīn yīng míng wù jìng tái què rǎn chén shuāng  
梵  音  应   明   悟 镜   台  却  染  尘   霜      
zhòng shēng jiē nán táo  
众    生    皆  难  逃   
fēng dēng jìn miè rén miǎo máng 
风   灯   尽  灭  人  渺   茫   
dào bié lí zhēn zhòng   kǔ ròu shēn wú fáng 
道  别  离 珍   重      苦 肉  身   无 妨   
cān dé tòu shēng sǐ zhǎn bú duàn qíng cháng 
参  得 透  生    死 斩   不 断   情   长    
niān huā wú yǔ   yí niàn qiú bù dé chóu chàng 
拈   花  无 语   一 念   求  不 得 惆   怅    
fó jì qíng shī   jiē chéng xū wàng 
佛 偈 情   诗    皆  成    虚 妄   
ài hèn chēn chī nán sī liang 
爱 恨  嗔   痴  难  思 量    
jīn shēng bù yǔ   lái shì xǔ nǐ chéng shuāng 
今  生    不 语   来  世  许 你 成    双     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.