Men Wai De Shi Jie 门外的世界 The World Outside The Door Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Jun Hong 郑俊弘 Fred Cheng

Men Wai De Shi Jie 门外的世界 The World Outside The Door Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Jun Hong 郑俊弘 Fred Cheng

Chinese Song Name:Men Wai De Shi Jie 门外的世界
English Translation Name: The World Outside The Door 
Chinese Singer: Zheng Jun Hong 郑俊弘 Fred Cheng
Chinese Composer:Zhang Jia Cheng 张家诚
Chinese Lyrics:Zhang Mei Xian 张美贤

Men Wai De Shi Jie 门外的世界 The World Outside The Door Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Jun Hong 郑俊弘 Fred Cheng

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiù shí píng yì shuāng shǒu rèn zhēn de fèn dòu 
旧  时  凭   一 双     手   认  真   的 奋  斗  
wèi hé xún dé dào xiàng shì yǒng bù zú gòu 
为  何 寻  得 到  像    是  永   不 足 够  
cóng lái méi fǎ xiǎng shòu 
从   来  没  法 享    受   
tū rán shí guāng háo bǐ wú shēng de xiǎo tōu 
突 然  时  光    好  比 无 声    的 小   偷  
wèi céng jí shí lái wéi nǐ fēn yōu 
未  曾   及 时  来  为  你 分  忧  
wú gào bié yǐ jīng yào fēn shǒu 
无 告  别  已 经   要  分  手   
míng míng shì yì shēng pīn bó 
明   明   是  一 生    拼  搏 
yí liú xià yóng yuǎn jì mò 
遗 留  下  永   远   寂 寞 
yán lù lǐ zhuī zhuī gǎn gǎn 
沿  路 里 追   追   赶  赶  
yì tiān yì diǎn rè qíng biàn lěng mò 
一 天   一 点   热 情   变   冷   漠 
cóng qián yòu zěn kě fā jué 
从   前   又  怎  可 发 觉  
bàn nǐ zǒu jiǎn jiǎn dān dān nà suì yuè 
伴  你 走  简   简   单  单  那 岁  月  
mén wài de shì jiè bù tīng bù jiǎng 
门  外  的 世  界  不 听   不 讲    
wéi nǐ qiǎn xiào zhè yàng kuài lè 
为  你 浅   笑   这  样   快   乐 
jiù shí suí biàn chū zǒu wèi zhēn xī kuì jiù 
旧  时  随  便   出  走  未  珍   惜 愧  疚  
wèi hé xún bú dào huò shì yǐ jīng shī qù 
为  何 寻  不 到  或  是  已 经   失  去 
cái chéng rèn cuò lòu 
才  承    认  错  漏  
tū rán shí guāng háo bǐ wú shēng de xiǎo tōu 
突 然  时  光    好  比 无 声    的 小   偷  
wèi céng jí shí chéng nuò cháng sī shǒu 
未  曾   及 时  承    诺  长    厮 守   
wú gào bié yǐ jīng yào fēn shǒu 
无 告  别  已 经   要  分  手   
míng míng shì yì shēng pīn bó 
明   明   是  一 生    拼  搏 
yí liú xià yóng yuǎn jì mò 
遗 留  下  永   远   寂 寞 
yán lù lǐ zhuī zhuī gǎn gǎn 
沿  路 里 追   追   赶  赶  
yì tiān yì diǎn rè qíng biàn lěng mò 
一 天   一 点   热 情   变   冷   漠 
cóng qián yòu zěn kě fā jué 
从   前   又  怎  可 发 觉  
bàn nǐ zǒu jiǎn jiǎn dān dān nà suì yuè 
伴  你 走  简   简   单  单  那 岁  月  
mén wài de shì jiè 
门  外  的 世  界  
bù zhī bù guǎn huí tóu biàn guò 
不 知  不 管   回  头  便   过  
zěn me shǐ zhōng méi jié guǒ  
怎  么 始  终    没  结  果   
míng míng shì yì shēng pīn bó 
明   明   是  一 生    拼  搏 
yí liú xià yóng yuǎn jì mò 
遗 留  下  永   远   寂 寞 
yán lù lǐ zhuī zhuī gǎn gǎn 
沿  路 里 追   追   赶  赶  
yì tiān yì diǎn rè qíng 
一 天   一 点   热 情   
biàn le hòu huǐ shī luò 
变   了 后  悔  失  落  
cóng qián yòu zěn kě fā jué 
从   前   又  怎  可 发 觉  
bàn nǐ zǒu jiǎn jiǎn dān dān nà suì yuè 
伴  你 走  简   简   单  单  那 岁  月  
mén wài de shì jiè 
门  外  的 世  界  
bù tīng bù jiǎng wéi nǐ qiǎn xiào 
不 听   不 讲    为  你 浅   笑   
nà gǎn dòng yuán shì zuì kuài lè  
那 感  动   原   是  最  快   乐  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.