Thursday, April 25, 2024
HomePopMei Bu Si Mou 梅不似某 Prunus Mume Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Mei Bu Si Mou 梅不似某 Prunus Mume Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Chinese Song Name: Mei Bu Si Mou 梅不似某
English Tranlation Name: Prunus Mume
Chinese Singer: He Tu 河图
Chinese Composer: Heng Zhao 恒曌
Chinese Lyrics: Cheng Wu You Xin 乘物游心

Mei Bu Si Mou 梅不似某 Prunus Mume Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:
dōng tíng shuō gǔ   chá fèi lì dōng 
东   亭   说   古   茶  沸  立 冬   
qīng yī kuài lǚ   xī shān yún zǒu 
轻   衣 快   履   西 山   云  走  
nián shào shí   duō yōu yóu 
年   少   时    多  悠  游  
cháng rì xiāo mó jiǔ 
长    日 消   磨 久  
tiān hé sān qiān qǔ   rén jiān bù zhī chóu 
天   河 三  千   曲   人  间   不 知  愁   
zuì jí huàn dù míng yuè zhōu 
醉  极 唤   渡 明   月  洲   
fàng làng yú dōng fēng àn liǔ   hún rán bú sì mǒu 
放   浪   于 东   风   岸 柳    浑  然  不 似 某  
xiǎo tíng lóu   xīn hé jiàn cán shòu   huàn qiū 
小   亭   楼    新  荷 见   残  瘦     换   秋  
xún yí xì tiān guāng àn liú   bái jū biàn qīng zǒu 
寻  一 隙 天   光    暗 流    白  驹 便   轻   走  
cháng shì cuì luán rù yǎn   gè yàn mǎn chūn qiū 
常    是  翠  峦   入 眼    各 艳  满  春   秋  
tiān dì fēi bái   jiāng shān líng lóng 
天   地 飞  白    江    山   玲   珑   
qīng jué hán zhòu   zhí cuī huā shòu 
清   绝  寒  骤     直  催  花  寿   
dāng wéi yǒu   yì lǚ xiù 
当   唯  有    一 缕 秀  
zhòu yè tuō fēi hóng 
昼   夜 托  飞  鸿   
tiān hé sān qiān qǔ   rén jiān wàn zhǒng chóu 
天   河 三  千   曲   人  间   万  种    愁   
hán tán shí xīng nuǎn bēi jiǔ 
寒  潭  拾  星   暖   杯  酒  
fàng làng yú dōng fēng àn liǔ   hún rán bú sì mǒu 
放   浪   于 东   风   岸 柳    浑  然  不 似 某  
xiǎo tíng lóu   xīn hé jiàn cán shòu   huàn qiū 
小   亭   楼    新  荷 见   残  瘦     换   秋  
xún yí xì tiān guāng àn liú   bái jū biàn qīng zǒu 
寻  一 隙 天   光    暗 流    白  驹 便   轻   走  
cháng shì cuì luán rù yǎn   gè yàn mǎn chūn qiū 
常    是  翠  峦   入 眼    各 艳  满  春   秋  
fàng zhú yú lǎo bìng gū zhōu   yī jiù bú sì mǒu 
放   逐  于 老  病   孤 舟     依 旧  不 似 某  
gù zhǐ duī   nián yuè lǐ dú zǒu   jiān kǒu 
故 纸  堆    年   月  里 独 走    缄   口  
pī yī bǐng zhú zhào shēn xuě   méi xuě liǎng xiāng yōng 
披 衣 秉   烛  照   深   雪    梅  雪  两    相    拥   
cháng shì wàn yàn jiē xiè   zhé zhī guān cāng qióng 
常    是  万  艳  皆  谢    折  枝  观   苍   穹    
niàn bái : 
念   白  : 
wén dào méi huā chè xiǎo fēng 
闻  道  梅  花  坼  晓   风   
xuě duī biàn mǎn sì shān zhōng 
雪  堆  遍   满  四 山   中    
hé fāng kě huà shēn qiān yì 
何 方   可 化  身   千   亿 
yí shù méi huā yí fàng wēng 
一 树  梅  花  一 放   翁   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags