Saturday, September 23, 2023
HomePopMei Bu Si Mou 梅不似某 May Is Not Like A Certain Lyrics...

Mei Bu Si Mou 梅不似某 May Is Not Like A Certain Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Mei Bu Si Mou 梅不似某 
English Tranlation Name: May Is Not Like A Certain
Chinese Singer:  He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:  Heng Zhao 恒曌
Chinese Lyrics:  Cheng Wu You Xin 乘物游心

Mei Bu Si Mou 梅不似某 May Is Not Like A Certain Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dōng tíng shuō gǔ   chá fèi lì dōng 
东   亭   说   古   茶  沸  立 冬   
qīng yī kuài lǚ   xī shān yún zǒu 
轻   衣 快   履   西 山   云  走  
nián shào shí   duō yōu yóu 
年   少   时    多  悠  游  
cháng rì xiāo mó jiǔ 
长    日 消   磨 久  
tiān hé sān qiān qǔ   rén jiān bù zhī chóu 
天   河 三  千   曲   人  间   不 知  愁   
zuì jí huàn dù míng yuè zhōu 
醉  极 唤   渡 明   月  洲   
fàng làng yú dōng fēng àn liǔ 
放   浪   于 东   风   岸 柳  
hún rán bú sì mǒu 
浑  然  不 似 某  
xiǎo tíng lóu   xīn hé jiàn cán shòu   huàn qiū 
小   亭   楼    新  荷 见   残  瘦     换   秋  
xún yí xì tiān guāng àn liú 
寻  一 隙 天   光    暗 流  
bái jū biàn qīng zǒu 
白  驹 便   轻   走  
cháng shì cuì luán rù yǎn   gè yàn mǎn chūn qiū 
常    是  翠  峦   入 眼    各 艳  满  春   秋  
tiān dì fēi bái   jiāng shān líng lóng 
天   地 飞  白    江    山   玲   珑   
qīng jué hán zhòu   zhí cuī huā shòu 
清   绝  寒  骤     直  催  花  寿   
dāng wéi yǒu   yì lǚ xiù 
当   唯  有    一 缕 秀  
zhòu yè tuō fēi hóng 
昼   夜 托  飞  鸿   
tiān hé sān qiān qǔ   rén jiān wàn zhǒng chóu 
天   河 三  千   曲   人  间   万  种    愁   
hán tán shí xīng nuǎn bēi jiǔ 
寒  潭  拾  星   暖   杯  酒  
fàng làng yú dōng fēng àn liǔ 
放   浪   于 东   风   岸 柳  
hún rán bú sì mǒu 
浑  然  不 似 某  
xiǎo tíng lóu   xīn hé jiàn cán shòu   huàn qiū 
小   亭   楼    新  荷 见   残  瘦     换   秋  
xún yí xì tiān guāng àn liú 
寻  一 隙 天   光    暗 流  
bái jū biàn qīng zǒu 
白  驹 便   轻   走  
cháng shì cuì luán rù yǎn   gè yàn mǎn chūn qiū 
常    是  翠  峦   入 眼    各 艳  满  春   秋  
fàng zhú yú lǎo bìng gū zhōu 
放   逐  于 老  病   孤 舟   
yī jiù bú sì mǒu 
依 旧  不 似 某  
gù zhǐ duī   nián yuè lǐ dú zǒu   jiān kǒu 
故 纸  堆    年   月  里 独 走    缄   口  
pī yī bǐng zhú zhào shēn xuě 
披 衣 秉   烛  照   深   雪  
méi xuě liǎng xiāng yōng 
梅  雪  两    相    拥   
cháng shì wàn yàn jiē xiè   zhé zhī guān cāng qióng 
常    是  万  艳  皆  谢    折  枝  观   苍   穹    
wén dào méi huā chè xiǎo fēng 
闻  道  梅  花  坼  晓   风   
xuě duī biàn mǎn sì shān zhōng 
雪  堆  遍   满  四 山   中    
hé fāng kě huà shēn qiān yì 
何 方   可 化  身   千   亿 
yí shù méi huā yí fàng wēng 
一 树  梅  花  一 放   翁   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags