Man Ting Fang 满庭芳 Man Ting Fang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mr Mo

Man Ting Fang 满庭芳 Man Ting Fang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mr mo

Chinese Song Name: Man Ting Fang 满庭芳
English Tranlation Name: Man Ting Fang 
Chinese Singer: Mr Mo
Chinese Composer: Gui Zi You 桂子油
Chinese Lyrics: Dracaena

Man Ting Fang 满庭芳 Man Ting Fang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mr Mo

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xǔ qī 
许 期 
é  ér zhe hóng zhuāng 
娥 儿 着  红   妆     
qīng yǎn shā zhàng 
轻   掩  纱  帐    
wǎn xiāng 
晚  香    
céng jì qīng chóu shàng 
曾   寄 青   绸   上    
qīng sù zhōng cháng 
倾   诉 衷    肠    
cǐ qíng lún zhuǎn wàn qiān 
此 情   轮  转    万  千   
huà zuò qīng zhàng yǎn bái yuè 
化  作  青   嶂    掩  白  月  
zhuán yǎn jīng pò yù guǎn 
转    眼  惊   破 玉 管   
sān nòng huái shuǐ zhú tíng jiān 
三  弄   淮   水   竹  亭   间   
cǐ shēng jī bàn wàn qiān 
此 生    羁 绊  万  千   
miàn mù quán fēi le zuó tiān 
面   目 全   非  了 昨  天   
zhǐ wéi shǒu hù bù néng gū fù de shì yán 
只  为  守   护 不 能   辜 负 的 誓  言  
dāng dí shēng yǐ shì 
当   笛 声    已 逝  
tú liú bàn zhǎn cán qiào lěng luò rén jiān 
徒 留  半  斩   残  鞘   冷   落  人  间   
nán yān qiān lǐ yún fēng 
难  咽  千   里 云  峰   
qiān lǐ hèn wàn qǐng chóu 
千   里 恨  万  顷   愁   
yán yòu zhǐ jì chú yàn 
言  又  止  寄 雏  雁  
dài zhōng yān zhī shí 
待  终    焉  之  时  
huái cáng yì kē jiàn xīn guǎn rán xiāng jiàn 
怀   藏   一 颗 剑   心  莞   然  相    见   
xú xú niàn bú fù lí lí píng shēng 
徐 徐 念   不 负 离 离 平   生    
qiān gǔ tóng bēi 
千   古 同   悲  
fàng hóng niǎo yú fēi 
放   鸿   鸟   于 飞  
cǐ qíng lún zhuǎn wàn qiān 
此 情   轮  转    万  千   
huà zuò qīng zhàng yǎn bái yuè 
化  作  青   嶂    掩  白  月  
zhuán yǎn jīng pò yù guǎn 
转    眼  惊   破 玉 管   
sān nòng huái shuǐ zhú tíng jiān 
三  弄   淮   水   竹  亭   间   
cǐ shēng jī bàn wàn qiān 
此 生    羁 绊  万  千   
miàn mù quán fēi le zuó tiān 
面   目 全   非  了 昨  天   
zhǐ wéi shǒu hù 
只  为  守   护 
bù néng gū fù de shì yán 
不 能   辜 负 的 誓  言  
dāng dí shēng yǐ shì 
当   笛 声    已 逝  
tú liú bàn zhǎn cán qiào lěng luò rén jiān 
徒 留  半  斩   残  鞘   冷   落  人  间   
nán yān qiān lǐ yún fēng 
难  咽  千   里 云  峰   
qiān lǐ hèn wàn qǐng chóu 
千   里 恨  万  顷   愁   
yán yòu zhǐ jì chú yàn 
言  又  止  寄 雏  雁  
dài zhōng yān zhī shí 
待  终    焉  之  时  
huái cáng yì kē jiàn xīn guǎn rán xiāng jiàn 
怀   藏   一 颗 剑   心  莞   然  相    见   
xú xú niàn bú fù lí lí píng shēng 
徐 徐 念   不 负 离 离 平   生    
qiān gǔ tóng bēi 
千   古 同   悲  
fàng hóng niǎo yú fēi 
放   鸿   鸟   于 飞  
dāng dí shēng yǐ shì 
当   笛 声    已 逝  
tú liú bàn zhǎn cán qiào lěng luò rén jiān 
徒 留  半  斩   残  鞘   冷   落  人  间   
nán yān qiān lǐ yún fēng 
难  咽  千   里 云  峰   
qiān lǐ hèn wàn qǐng chóu 
千   里 恨  万  顷   愁   
yán yòu zhǐ jì chú yàn 
言  又  止  寄 雏  雁  
dài zhōng yān zhī shí 
待  终    焉  之  时  
huái cáng yì kē jiàn xīn guǎn rán xiāng jiàn 
怀   藏   一 颗 剑   心  莞   然  相    见   
xú xú niàn bú fù lí lí píng shēng 
徐 徐 念   不 负 离 离 平   生    
qiān gǔ tóng bēi 
千   古 同   悲  
fàng hóng niǎo yú fēi 
放   鸿   鸟   于 飞  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.