Saturday, December 2, 2023
HomePopLuo Yang 洛阳 Luoyang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Ji Chong...

Luo Yang 洛阳 Luoyang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Ji Chong 周继冲

Chinese Song Name:Luo Yang 洛阳
English Translation Name:Luoyang
Chinese Singer: Zhou Ji Chong 周继冲
Chinese Composer:Zhou Ji Chong 周继冲
Chinese Lyrics:Zhou Ji Chong 周继冲

Luo Yang 洛阳 Luoyang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Ji Chong 周继冲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎ sì shēng 
马 寺 声    
yú yīn zhèn zhèn 
余 音  阵   阵   
yǐn lái qián shì hún 
引  来  前   世  魂  
yì qù nián 
忆 去 年   
táo yuán jīng hóng 
桃  园   惊   鸿   
míng zhū diǎn jiàng chún 
明   珠  点   绛    唇   
rú jīn huí shén 
如 今  回  神   
shēng sǐ bù wén 
生    死 不 闻  
wǎn lái fēng jí huā fēn fēn 
晚  来  风   急 花  纷  纷  
yǔ dǎ bā jiāo xīng luò chén 
雨 打 芭 蕉   星   落  尘   
luò pǔ chūn 
洛  浦 春   
mèng liǎo wú hén 
梦   了   无 痕  
qiū sè gèng mí rén 
秋  色 更   迷 人  
jiàn huáng hūn 
渐   黄    昏  
xī yáng xī chén 
夕 阳   西 沉   
mù yǔ yān gún gǔn 
暮 雨 烟  滚  滚  
qīng chūn duō hèn 
青   春   多  恨  
wǎng shì shāng shén 
往   事  伤    神   
yuán jìn yī rán qíng shēn shēn 
缘   尽  依 然  情   深   深   
mò lù cā jiān shì bú rèn 
陌 路 擦 肩   视  不 认  
lóng mén shān shàng bù zhī shuí zài děng 
龙   门  山   上    不 知  谁   在  等   
gǎn wèn yǒu shuí hái shì zhēn 
敢  问  有  谁   还  是  真   
xiāng shān sì qián wéi shèng yí zuò kū fén 
香    山   寺 前   唯  剩    一 座  枯 坟  
mǔ dān huā xià bǎi yàn nán zhēng chūn 
牡 丹  花  下  百  艳  难  争    春   
cán yì céng jīng shì yī rén 
残  忆 曾   经   是  伊 人  
yìng tiān mén hòu zài xiàn shén dōu wáng chéng 
应   天   门  后  再  现   神   都  王   城    
huáng hé shēn 
黄    河 深   
hé tú fú chén 
河 图 浮 沉   
dǎ kāi huá xià mén 
打 开  华  夏  门  
wàng gǔ jīn 
望   古 津  
xiǎo fēng cán yuè 
晓   风   残  月  
qiáo xià bō guāng lín 
桥   下  波 光    粼  
wù shì rén fēi 
物 是  人  非  
qíng yì hé chún 
情   谊 何 纯   
jié jú zhuǎn shēn què bù kěn 
结  局 转    身   却  不 肯  
mò rán huí shǒu nà yí shùn 
蓦 然  回  首   那 一 瞬   
lóng mén shān shàng bù zhī shuí zài děng 
龙   门  山   上    不 知  谁   在  等   
gǎn wèn yǒu shuí hái shì zhēn 
敢  问  有  谁   还  是  真   
xiāng shān sì qián wéi shèng yí zuò kū fén 
香    山   寺 前   唯  剩    一 座  枯 坟  
mǔ dān huā xià bǎi yàn nán zhēng chūn 
牡 丹  花  下  百  艳  难  争    春   
cán yì céng jīng shì yī rén 
残  忆 曾   经   是  伊 人  
yìng tiān mén hòu zài xiàn shén dōu wáng chéng 
应   天   门  后  再  现   神   都  王   城    
lóng mén shān shàng bù zhī shuí zài děng 
龙   门  山   上    不 知  谁   在  等   
gǎn wèn yǒu shuí hái shì zhēn 
敢  问  有  谁   还  是  真   
xiāng shān sì qián wéi shèng yí zuò kū fén 
香    山   寺 前   唯  剩    一 座  枯 坟  
mǔ dān huā xià bǎi yàn nán zhēng chūn 
牡 丹  花  下  百  艳  难  争    春   
cán yì céng jīng shì yī rén 
残  忆 曾   经   是  伊 人  
yìng tiān mén hòu zài xiàn shén dōu wáng chéng 
应   天   门  后  再  现   神   都  王   城    
gǔ jīn xìng fèi shì kàn luò yáng chéng 
古 今  兴   废  事  看  洛  阳   城    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags