Categories
Pop

Luo Hua Yin 落花吟 Falling Flower Chant Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Zhi Xin 吴智鑫

Chinese Song Name:Luo Hua Yin 落花吟 F
English Translation Name:alling Flower Chant 
Chinese Singer: Wu Zhi Xin 吴智鑫
Chinese Composer:Wu Zhi Xin 吴智鑫
Chinese Lyrics:Wu Zhi Xin 吴智鑫

Luo Hua Yin 落花吟 Falling Flower Chant Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Zhi Xin 吴智鑫

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn hán yè yǔ cán fēng yán 
春   寒  夜 雨 残  风   延  
fán huā chū chéng wú rén xián 
繁  花  初  成    无 人  嫌   
táo huā luò shí chūn shēn jìn 
桃  花  落  时  春   深   尽  
yě céng jǐ xǔ shèng mǎn yuán 
也 曾   几 许 盛    满  园   
yuàn qián yán xià fāng fēi xiè 
院   前   檐  下  芳   菲  谢  
zěn qiú fēng dié yú cǐ xián 
怎  求  蜂   蝶  于 此 闲   
ér jīn xī bié yáng chūn rì 
而 今  惜 别  阳   春   日 
qiě pàn cí jiù yíng xīn nián 
且  盼  辞 旧  迎   新  年   
shí jǐ zǎi de zhū gé yù bì 
十  几 载  的 朱  阁 玉 璧 
zhuán yǎn shì qīng tái wǎ lì 
转    眼  是  青   苔  瓦 砾 
huí wàng jǐn duàn sī chóu shēn pī 
回  望   锦  缎   丝 绸   身   披 
nǎ céng xiǎng bù yī 
哪 曾   想    布 衣 
yān zhi miáo nóng zhuāng qián tái xì 
胭  脂  描   浓   妆     前   台  戏 
bú guò huàn shì rén rú yì 
不 过  换   世  人  如 意 
qǔ shēng jiàn mò yòu shì yí jì 
曲 声    渐   默 又  是  一 记 
kǔ xiào zuō yī 
苦 笑   作  揖 
chūn hán yè yǔ cán fēng yán 
春   寒  夜 雨 残  风   延  
fán huā chū chéng wú rén xián 
繁  花  初  成    无 人  嫌   
táo huā luò shí chūn shēn jìn 
桃  花  落  时  春   深   尽  
yě céng jǐ xǔ shèng mǎn yuán 
也 曾   几 许 盛    满  园   
yuàn qián yán xià fāng fēi xiè 
院   前   檐  下  芳   菲  谢  
zěn qiú fēng dié yú cǐ xián 
怎  求  蜂   蝶  于 此 闲   
ér jīn xī bié yáng chūn rì 
而 今  惜 别  阳   春   日 
qiě pàn cí jiù yíng xīn nián 
且  盼  辞 旧  迎   新  年   
shí jǐ zǎi de zhū gé yù bì 
十  几 载  的 朱  阁 玉 璧 
zhuán yǎn shì qīng tái wǎ lì 
转    眼  是  青   苔  瓦 砾 
huí wàng jǐn duàn sī chóu shēn pī 
回  望   锦  缎   丝 绸   身   披 
nǎ céng xiǎng bù yī 
哪 曾   想    布 衣 
yān zhi miáo nóng zhuāng qián tái xì 
胭  脂  描   浓   妆     前   台  戏 
bú guò huàn shì rén rú yì 
不 过  换   世  人  如 意 
qǔ shēng jiàn mò yòu shì yí jì 
曲 声    渐   默 又  是  一 记 
kǔ xiào zuō yī 
苦 笑   作  揖 
kū mù àn tái liú fàng chén jì 
枯 木 案 台  留  放   陈   迹 
bēi huān yù cáng jìn mò bǐ 
悲  欢   欲 藏   进  墨 笔 
xī rì qīng jiǔ mǎn dòu zhū jī 
昔 日 清   酒  满  斗  珠  玑 
jīn wú rén duì yì 
今  无 人  对  弈 
tàn fēng yún shì shì de jiāo jí 
叹  风   云  世  事  的 交   集 
fú xiù jiān yǐ shì zuó xī 
拂 袖  间   已 是  昨  昔 
qián rén fú bǐ shī huà hán yì 
前   人  伏 笔 诗  画  涵  义 
jīn rén zhòng tí 
今  人  重    题 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.