Wednesday, February 28, 2024
HomePopLuo Hua Shi Yi 落花诗意 Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Ke...

Luo Hua Shi Yi 落花诗意 Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Ke Mao 佑可猫 Xiao Zhui 小坠

Chinese Song Name:Luo Hua Shi Yi 落花诗意
English Translation Name:Falling Flowers Poetic
Chinese Singer: You Ke Mao 佑可猫 Xiao Zhui 小坠
Chinese Composer:Chun Yu 淳毓
Chinese Lyrics:Jin Yi Xiao Pen You 锦衣小盆友

Luo Hua Shi Yi 落花诗意 Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Ke Mao 佑可猫 Xiao Zhui 小坠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tánɡ yín : 
唐   寅  : 
yān yǔ xià jiānɡ nán , dān qīnɡ rù huà juàn , 
烟  雨 下  江    南  , 丹  青   入 画  卷   , 
shì jiān shuí lái mǎi wǒ huà zhōnɡ shān ? 
世  间   谁   来  买  我 画  中    山   ? 
liú lí wànɡ shuǐ miàn , xínɡ zhōu tōu ɡè xián , 
琉  璃 望   水   面   , 行   舟   偷  个 闲   , 
bú diào ɡōnɡ mínɡ zhǐ diào chūn yì ɡān ! 
不 钓   功   名   只  钓   春   一 竿  ! 
shěn zhōu : 
沈   周   : 
mènɡ suí fēnɡ wàn lǐ   , chuī luàn le qīnɡ shān , 
梦   随  风   万  里   , 吹   乱   了 青   衫   , 
zhǐ shànɡ tiān jǐ jù shī yì nónɡ dàn 。 
纸  上    添   几 句 诗  意 浓   淡  。 
shǎnɡ bù wán fēnɡ yuè , biàn yǐ shēn qínɡ fènɡ huán , 
赏    不 完  风   月  , 便   以 深   情   奉   还   , 
yǔ nǐ zhí bǐ ɡònɡ huì zhè jiānɡ nán 。 
与 你 执  笔 共   绘  这  江    南  。 
hé chànɡ : 
合 唱    : 
hū lái hǎo yǒu , yāo lái xīnɡ dǒu , 
呼 来  好  友  , 邀  来  星   斗  , 
yǔ ɡǔ jīn shén xiān bǐ fēnɡ liú 。 
与 古 今  神   仙   比 风   流  。 
fēi huā fù yàn , bǎ bì yè yóu , 
飞  花  赴 宴  , 把 臂 夜 游  , 
wèn shào nián xiē zài nǎ chù tīnɡ zhōu ? 
问  少   年   歇  在  哪 处  汀   州   ? 
shěn zhōu : 
沈   周   : 
chuānɡ wài liǔ shànɡ què , wěn ɡuò jǐnɡ shànɡ yuè , 
窗     外  柳  上    雀  , 吻  过  井   上    月  , 
jiānɡ chūn fēnɡ cái zuò méi jiān dàn rán 。 
将    春   风   裁  作  眉  间   淡  然  。 
huǎnɡ rán hǎo shí jié , tiān yá zènɡ wǒ méi zhǎn 。 
恍    然  好  时  节  , 天   涯 赠   我 梅  盏   。 
tà biàn shān shuǐ duì zuò shì qīnɡ huān 。 
踏 遍   山   水   对  坐  是  清   欢   。 
tánɡ yín : 
唐   寅  : 
biàn niān lái chánɡ chuān , niànɡ chénɡ jiǔ yì tán , 
便   拈   来  长    川    , 酿    成    酒  一 坛  , 
jiānɡ tiān xià táo huā zhǒnɡ mǎn ān qián 。 
将    天   下  桃  花  种    满  庵 前   。 
qínɡ ài zuì nónɡ liè , zuì hòu dà mènɡ fù yuē , 
情   爱 最  浓   烈  , 醉  后  大 梦   赴 约  , 
ɡuǎn shì rén mà wǒ jǐ fēn fēnɡ diān ! 
管   世  人  骂 我 几 分  疯   癫   ! 
hé chànɡ : 
合 唱    : 
hū lái hǎo yǒu , yāo lái xīnɡ dǒu , 
呼 来  好  友  , 邀  来  星   斗  , 
yǔ ɡǔ jīn shén xiān bǐ fēnɡ liú 。 
与 古 今  神   仙   比 风   流  。 
fēi huā fù yàn , bǎ bì yè yóu , 
飞  花  赴 宴  , 把 臂 夜 游  , 
wèn shào nián xiē zài nǎ chù tīnɡ zhōu ? 
问  少   年   歇  在  哪 处  汀   州   ? 
hū lái hǎo yǒu , yāo lái xīnɡ dǒu , 
呼 来  好  友  , 邀  来  星   斗  , 
yǔ ɡǔ jīn shén xiān bǐ fēnɡ liú 。 
与 古 今  神   仙   比 风   流  。 
fēi huā fù yàn , bǎ bì yè yóu , 
飞  花  赴 宴  , 把 臂 夜 游  , 
wèn shào nián xiē zài nǎ chù tīnɡ zhōu ? 
问  少   年   歇  在  哪 处  汀   州   ? 
niàn bái : lǎo shī , táo huā kāi le — — 
念   白  : 老  师  , 桃  花  开  了 — — 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags