Categories
Pop

Lu Hua Nong 露华浓 Revlon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name:Lu Hua Nong 露华浓 
English Translation Name:Revlon 
Chinese Singer: Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:wells
Chinese Lyrics:Lian/Su Si Quan 苏四圈

Lu Hua Nong 露华浓 Revlon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gé wù tí dēng   shuí zài děng 
隔 雾 提 灯     谁   在  等   
wàng duàn   míng yuè yè   huā yǐng zhōng 
望   断     明   月  夜   花  影   中    
chūn fēng fú guò   qún shān qiān zhàng dēng 
春   风   拂 过    群  山   千   帐    灯   
dēng shēn chù   lù huá nóng 
灯   深   处    露 华  浓   
shuí hái zài děng   děng gù rén tóng háng 
谁   还  在  等     等   故 人  同   行   
jiāng zhǐ sǎn tóng chēng 
将    纸  伞  同   撑    
néng kuà yuè xiāng sī qiān zhòng wàn zhòng 
能   跨  越  相    思 千   重    万  重    
míng yuè xià lái xiāng féng 
明   月  下  来  相    逢   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   
gé wù tí dēng   shuí zài děng 
隔 雾 提 灯     谁   在  等   
wàng duàn   míng yuè yè   huā yǐng zhōng 
望   断     明   月  夜   花  影   中    
chūn fēng fú guò   qún shān qiān zhàng dēng 
春   风   拂 过    群  山   千   帐    灯   
dēng shēn chù   lù huá nóng 
灯   深   处    露 华  浓   
shuí hái zài děng   děng gù rén tóng háng 
谁   还  在  等     等   故 人  同   行   
jiāng zhǐ sǎn tóng chēng 
将    纸  伞  同   撑    
néng kuà yuè xiāng sī qiān zhòng wàn zhòng 
能   跨  越  相    思 千   重    万  重    
míng yuè xià lái xiāng féng 
明   月  下  来  相    逢   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.