Lu Hua Nong 露华浓 Revlon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社

LLu Hua Nong 露华浓 Revlon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name:Lu Hua Nong 露华浓 
English Translation Name:Revlon 
Chinese Singer: Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:wells
Chinese Lyrics:Lian/Su Si Quan 苏四圈

Lu Hua Nong 露华浓 Revlon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yan 华筵 Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gé wù tí dēng   shuí zài děng 
隔 雾 提 灯     谁   在  等   
wàng duàn   míng yuè yè   huā yǐng zhōng 
望   断     明   月  夜   花  影   中    
chūn fēng fú guò   qún shān qiān zhàng dēng 
春   风   拂 过    群  山   千   帐    灯   
dēng shēn chù   lù huá nóng 
灯   深   处    露 华  浓   
shuí hái zài děng   děng gù rén tóng háng 
谁   还  在  等     等   故 人  同   行   
jiāng zhǐ sǎn tóng chēng 
将    纸  伞  同   撑    
néng kuà yuè xiāng sī qiān zhòng wàn zhòng 
能   跨  越  相    思 千   重    万  重    
míng yuè xià lái xiāng féng 
明   月  下  来  相    逢   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   
gé wù tí dēng   shuí zài děng 
隔 雾 提 灯     谁   在  等   
wàng duàn   míng yuè yè   huā yǐng zhōng 
望   断     明   月  夜   花  影   中    
chūn fēng fú guò   qún shān qiān zhàng dēng 
春   风   拂 过    群  山   千   帐    灯   
dēng shēn chù   lù huá nóng 
灯   深   处    露 华  浓   
shuí hái zài děng   děng gù rén tóng háng 
谁   还  在  等     等   故 人  同   行   
jiāng zhǐ sǎn tóng chēng 
将    纸  伞  同   撑    
néng kuà yuè xiāng sī qiān zhòng wàn zhòng 
能   跨  越  相    思 千   重    万  重    
míng yuè xià lái xiāng féng 
明   月  下  来  相    逢   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   
mén wài fēng xuě jǐ zhòng   qíng sī   qíng yù nóng 
门  外  风   雪  几 重      情   思   情   愈 浓   
gù rén   cóng lái shì   wèi céng fù mèng 
故 人    从   来  是    未  曾   赴 梦   
cǐ qíng   jǐ duō zhēn zhòng   jǐ rén néng dǒng 
此 情     几 多  珍   重      几 人  能   懂   
zhǐ shì tài cōng cōng 
只  是  太  匆   匆   
yòu shì jīn yè wǎn fēng   shuāng xuě   yù hán dōng 
又  是  今  夜 晚  风     霜     雪    遇 寒  冬   
gù rén wèi céng xiāng féng 
故 人  未  曾   相    逢   
gù shi zhǐ liú xià zuì zhōng 
故 事  只  留  下  最  终    
zhǐ hèn tài cōng cōng 
只  恨  太  匆   匆   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.