Liu Yun Man 流云慢 Flowing Cloud Slow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Liu Yun Man 流云慢 Flowing Cloud Slow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Chinese Song Name:Liu Yun Man 流云慢 
English Translation Name: Flowing Cloud Slow 
Chinese Singer: Ye Li 叶里
Chinese Composer:A Ran 阿燃
Chinese Lyrics:A Ran 阿燃

Liu Yun Man 流云慢 Flowing Cloud Slow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng fēng lù yǔ bàn 
清   风   露 雨 伴  
lǜ shuǐ qīng shān yōu rán 
绿 水   青   山   悠  然  
chuāng wài liú yún màn 
窗     外  流  云  慢  
sù mìng wán zhuǎn 
宿 命   婉  转    
yì xíng xiāng sī juǎn 
一 行   相    思 卷   
qīng xīn zhì xiāng jiāng pàn 
倾   心  至  湘    江    畔  
jìng lǐ huáng huā shuí cuō tàn 
镜   里 黄    花  谁   蹉  叹  
liú nián 
流  年   
kàn yì jiāng fēng huá bì shuǐ qíng lán 
看  一 江    风   华  碧 水   晴   岚  
liú liàn 
留  恋   
jiǔ qí ér lián mián jiū chán wàn shān 
酒  旗 儿 连   绵   纠  缠   万  山   
shì jiān mò guān 
世  间   莫 观   
zhǐ yuàn bēi bù liú cán 
只  愿   杯  不 留  残  
míng cháo yòu zuì kàn xiá wǎn 
明   朝   又  醉  看  霞  晚  
děng xián 
等   闲   
jīng huí mèng dié shū huá le shuí suì suì nián nián 
惊   回  梦   蝶  淑  华  了 谁   岁  岁  年   年   
liǎng àn táo huā xián jiāng 
两    岸 桃  花  闲   将    
fāng huá yuè mǎn liú lián 
芳   华  月  满  流  连   
piān zhōu rì mù fēng ruǎn 
扁   舟   日 暮 风   软   
fēi xù luò huā zhāi 
飞  絮 落  花  摘   
mò wèn guī qī zhǐ hèn xiāng féng wǎn 
莫 问  归  期 只  恨  相    逢   晚  
qiǎo rán 
悄   然  
yún bìn zhé huā tiān biān lán shān chūn fēng yūn rǎn 
云  鬓  折  花  天   边   阑  珊   春   风   晕  染  
lín shuǐ lóu tái zhǐ yuàn jǔ méi piāo rán shān chuān 
邻  水   楼  台  只  愿   举 眉  飘   然  山   川    
mò wèn jù sàn ǒu rán 
莫 问  聚 散  偶 然  
mò jiāo chán juān lǎo lái juàn 
莫 教   婵   娟   老  来  倦   
qīng fēng lù yǔ bàn 
清   风   露 雨 伴  
lǜ shuǐ qīng shān yōu rán 
绿 水   青   山   悠  然  
chuāng wài liú yún màn 
窗     外  流  云  慢  
sù mìng wán zhuǎn 
宿 命   婉  转    
yì xíng xiāng sī juǎn 
一 行   相    思 卷   
qīng xīn zhì xiāng jiāng pàn 
倾   心  至  湘    江    畔  
jìng lǐ huáng huā shuí cuō tàn 
镜   里 黄    花  谁   蹉  叹  
liú nián 
流  年   
kàn yì jiāng fēng huá bì shuǐ qíng lán 
看  一 江    风   华  碧 水   晴   岚  
liú liàn 
留  恋   
jiǔ qí ér lián mián jiū chán wàn shān 
酒  旗 儿 连   绵   纠  缠   万  山   
shì jiān mò guān   zhǐ yuàn bēi bù liú cán 
世  间   莫 观     只  愿   杯  不 留  残  
míng cháo yòu zuì kàn xiá wǎn 
明   朝   又  醉  看  霞  晚  
děng xián 
等   闲   
jīng huí mèng dié shū huá le shuí suì suì nián nián 
惊   回  梦   蝶  淑  华  了 谁   岁  岁  年   年   
liǎng àn táo huā xián jiāng fāng huá yuè mǎn liú lián 
两    岸 桃  花  闲   将    芳   华  月  满  流  连   
piān zhōu rì mù fēng ruǎn 
扁   舟   日 暮 风   软   
fēi xù luò huā zhāi 
飞  絮 落  花  摘   
mò wèn guī qī zhǐ hèn xiāng féng wǎn 
莫 问  归  期 只  恨  相    逢   晚  
qiǎo rán 
悄   然  
yún bìn zhé huā tiān biān lán shān chūn fēng yūn rǎn 
云  鬓  折  花  天   边   阑  珊   春   风   晕  染  
lín shuǐ lóu tái 
邻  水   楼  台  
zhǐ yuàn jǔ méi piāo rán shān chuān 
只  愿   举 眉  飘   然  山   川    
mò wèn jù sàn ǒu rán 
莫 问  聚 散  偶 然  
mò jiāo chán juān lǎo lái juàn 
莫 教   婵   娟   老  来  倦   
děng xián 
等   闲   
jīng huí mèng dié shū huá le shuí suì suì nián nián 
惊   回  梦   蝶  淑  华  了 谁   岁  岁  年   年   
liǎng àn táo huā xián jiāng fāng huá yuè mǎn liú lián 
两    岸 桃  花  闲   将    芳   华  月  满  流  连   
piān zhōu rì mù fēng ruǎn 
扁   舟   日 暮 风   软   
fēi xù luò huā zhāi 
飞  絮 落  花  摘   
mò wèn guī qī zhǐ hèn xiāng féng wǎn 
莫 问  归  期 只  恨  相    逢   晚  
qiǎo rán 
悄   然  
yún bìn zhé huā tiān biān lán shān chūn fēng yūn rǎn 
云  鬓  折  花  天   边   阑  珊   春   风   晕  染  
lín shuǐ lóu tái zhǐ yuàn jǔ méi piāo rán shān chuān 
邻  水   楼  台  只  愿   举 眉  飘   然  山   川    
mò wèn jù sàn ǒu rán 
莫 问  聚 散  偶 然  
mò jiāo chán juān lǎo lái juàn 
莫 教   婵   娟   老  来  倦   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.